summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/ParserFunctions/i18n/vi.json
diff options
context:
space:
mode:
authorPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2014-12-27 15:41:37 +0100
committerPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2014-12-31 11:43:28 +0100
commitc1f9b1f7b1b77776192048005dcc66dcf3df2bfb (patch)
tree2b38796e738dd74cb42ecd9bfd151803108386bc /extensions/ParserFunctions/i18n/vi.json
parentb88ab0086858470dd1f644e64cb4e4f62bb2be9b (diff)
Update to MediaWiki 1.24.1
Diffstat (limited to 'extensions/ParserFunctions/i18n/vi.json')
-rw-r--r--extensions/ParserFunctions/i18n/vi.json29
1 files changed, 29 insertions, 0 deletions
diff --git a/extensions/ParserFunctions/i18n/vi.json b/extensions/ParserFunctions/i18n/vi.json
new file mode 100644
index 00000000..2e743311
--- /dev/null
+++ b/extensions/ParserFunctions/i18n/vi.json
@@ -0,0 +1,29 @@
+{
+ "@metadata": {
+ "authors": [
+ "Minh Nguyen",
+ "Vinhtantran"
+ ]
+ },
+ "pfunc_desc": "Nâng cao bộ xử lý với những hàm cú pháp lôgic",
+ "pfunc_time_error": "Lỗi: thời gian không hợp lệ",
+ "pfunc_time_too_long": "Lỗi: quá nhiều lần gọi #time",
+ "pfunc_time_too_big": "Lỗi: #time chỉ hỗ trợ các năm cho tới 9999.",
+ "pfunc_time_too_small": "Lỗi: #time chỉ hỗ trợ cho các năm 0 trở lên.",
+ "pfunc_rel2abs_invalid_depth": "Lỗi: độ sâu không hợp lệ trong đường dẫn “$1” (do cố gắng truy cập nút phía trên nút gốc)",
+ "pfunc_expr_stack_exhausted": "Lỗi biểu thức: Đã cạn stack",
+ "pfunc_expr_unexpected_number": "Lỗi biểu thức: Dư số",
+ "pfunc_expr_preg_match_failure": "Lỗi biểu thức: Hàm preg_match thất bại",
+ "pfunc_expr_unrecognised_word": "Lỗi biểu thức: Từ “$1” không rõ ràng",
+ "pfunc_expr_unexpected_operator": "Lỗi biểu thức: Dư toán tử $1",
+ "pfunc_expr_missing_operand": "Lỗi biểu thức: Thiếu toán hạng trong $1",
+ "pfunc_expr_unexpected_closing_bracket": "Lỗi biểu thức: Dư dấu đóng ngoặc",
+ "pfunc_expr_unrecognised_punctuation": "Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “$1” không rõ ràng",
+ "pfunc_expr_unclosed_bracket": "Lỗi biểu thức: Dấu ngoặc chưa được đóng",
+ "pfunc_expr_division_by_zero": "Chia cho zero",
+ "pfunc_expr_invalid_argument": "Tham số không hợp lệ cho $1: < −1 hay > 1",
+ "pfunc_expr_invalid_argument_ln": "Tham số không hợp lệ cho ln: ≤ 0",
+ "pfunc_expr_unknown_error": "Lỗi biểu thức: Lỗi không rõ nguyên nhân ($1)",
+ "pfunc_expr_not_a_number": "Trong $1: kết quả không phải là kiểu số",
+ "pfunc_string_too_long": "Lỗi: Chuỗi vượt quá giới hạn $1 ký tự"
+}