summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesSs.php
diff options
context:
space:
mode:
authorPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2013-01-18 16:46:04 +0100
committerPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2013-01-18 16:46:04 +0100
commit63601400e476c6cf43d985f3e7b9864681695ed4 (patch)
treef7846203a952e38aaf66989d0a4702779f549962 /languages/messages/MessagesSs.php
parent8ff01378c9e0207f9169b81966a51def645b6a51 (diff)
Update to MediaWiki 1.20.2
this update includes: * adjusted Arch Linux skin * updated FluxBBAuthPlugin * patch for https://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=44024
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesSs.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesSs.php358
1 files changed, 178 insertions, 180 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesSs.php b/languages/messages/MessagesSs.php
index 65314818..9cd3dfe5 100644
--- a/languages/messages/MessagesSs.php
+++ b/languages/messages/MessagesSs.php
@@ -14,181 +14,181 @@
$messages = array(
# Dates
-'sunday' => 'LiSontfo',
-'monday' => 'Msombuluko',
-'tuesday' => 'Lesibili',
-'wednesday' => 'Lesitsatfu',
-'thursday' => 'Lesine',
-'friday' => 'Lesihlanu',
-'saturday' => 'Mgcibelo',
-'sun' => 'LiSontfo',
-'mon' => 'Msombuluko',
-'tue' => 'Lesibili',
-'wed' => 'Lesitsatfu',
-'thu' => 'Lesine',
-'fri' => 'Lesihlanu',
-'sat' => 'Mgcibelo',
-'january' => 'Bhimbidvwane',
-'february' => 'iNdlovana',
-'march' => 'iNdlovu',
-'april' => 'Mabasa',
-'may_long' => 'iNkhwekhweti',
-'june' => 'iNhlaba',
-'july' => 'Kholwane',
-'august' => 'iNgci',
-'september' => 'iNyoni',
-'october' => 'iMphala',
-'november' => 'Lweti',
-'december' => 'iNgongoni',
-'january-gen' => 'Bhimbidvwane',
-'february-gen' => 'iNdlovana',
-'march-gen' => 'iNdlovu',
-'april-gen' => 'Mabasa',
-'may-gen' => 'iNkhwekhweti',
-'june-gen' => 'iNhlaba',
-'july-gen' => 'Kholwane',
-'august-gen' => 'iNgci',
+'sunday' => 'LiSontfo',
+'monday' => 'Msombuluko',
+'tuesday' => 'Lesibili',
+'wednesday' => 'Lesitsatfu',
+'thursday' => 'Lesine',
+'friday' => 'Lesihlanu',
+'saturday' => 'Mgcibelo',
+'sun' => 'LiSontfo',
+'mon' => 'Msombuluko',
+'tue' => 'Lesibili',
+'wed' => 'Lesitsatfu',
+'thu' => 'Lesine',
+'fri' => 'Lesihlanu',
+'sat' => 'Mgcibelo',
+'january' => 'Bhimbidvwane',
+'february' => 'iNdlovana',
+'march' => 'iNdlovu',
+'april' => 'Mabasa',
+'may_long' => 'iNkhwekhweti',
+'june' => 'iNhlaba',
+'july' => 'Kholwane',
+'august' => 'iNgci',
+'september' => 'iNyoni',
+'october' => 'iMphala',
+'november' => 'Lweti',
+'december' => 'iNgongoni',
+'january-gen' => 'Bhimbidvwane',
+'february-gen' => 'iNdlovana',
+'march-gen' => 'iNdlovu',
+'april-gen' => 'Mabasa',
+'may-gen' => 'iNkhwekhweti',
+'june-gen' => 'iNhlaba',
+'july-gen' => 'Kholwane',
+'august-gen' => 'iNgci',
'september-gen' => 'iNyoni',
-'october-gen' => 'iMphala',
-'november-gen' => 'Lweti',
-'december-gen' => 'iNgongoni',
-'jan' => 'Bhi',
-'feb' => 'iNdlova',
-'mar' => 'iNdlovu',
-'apr' => 'Mab',
-'may' => 'iNkhwe',
-'jun' => 'iNhla',
-'jul' => 'Kho',
-'aug' => 'iNgci',
-'sep' => 'iNyo',
-'oct' => 'iMpha',
-'nov' => 'Lwe',
-'dec' => 'iNgo',
+'october-gen' => 'iMphala',
+'november-gen' => 'Lweti',
+'december-gen' => 'iNgongoni',
+'jan' => 'Bhi',
+'feb' => 'iNdlova',
+'mar' => 'iNdlovu',
+'apr' => 'Mab',
+'may' => 'iNkhwe',
+'jun' => 'iNhla',
+'jul' => 'Kho',
+'aug' => 'iNgci',
+'sep' => 'iNyo',
+'oct' => 'iMpha',
+'nov' => 'Lwe',
+'dec' => 'iNgo',
# Categories related messages
-'category_header' => 'Makhasi lakulomkhakha "$1"',
-'subcategories' => 'Mikhakha lengaphansi',
-'category-media-header' => 'i-Media lekulomkhakha "$1"',
-'category-empty' => "''Lomkhakha ute makhasi nobe i-media lewuphetse.''",
+'category_header' => 'Makhasi lakulomkhakha "$1"',
+'subcategories' => 'Mikhakha lengaphansi',
+'category-media-header' => 'i-Media lekulomkhakha "$1"',
+'category-empty' => "''Lomkhakha ute makhasi nobe i-media lewuphetse.''",
'hidden-category-category' => 'Mikhakha lefihliwe',
-'listingcontinuesabbrev' => 'chubeka.',
-'index-category' => 'Makhasi lacokelelwe',
-'noindex-category' => 'Makhasi lasabalele',
-
-'about' => 'Kabanti',
-'article' => 'Likhasi lentfo',
-'newwindow' => '(kuvulekela tukweli-window lelisha)',
-'cancel' => 'Yekela',
+'listingcontinuesabbrev' => 'chubeka.',
+'index-category' => 'Makhasi lacokelelwe',
+'noindex-category' => 'Makhasi lasabalele',
+
+'about' => 'Kabanti',
+'article' => 'Likhasi lentfo',
+'newwindow' => '(kuvulekela tukweli-window lelisha)',
+'cancel' => 'Yekela',
'moredotdotdot' => 'Lokunyenti...',
-'mypage' => 'Likhasi lami',
-'mytalk' => 'Tingcoco tami',
-'anontalk' => 'Tingcogco letentwe ngulelikheli lale-IP',
+'mypage' => 'Likhasi lami',
+'mytalk' => 'Tingcoco tami',
+'anontalk' => 'Tingcogco letentwe ngulelikheli lale-IP',
# Cologne Blue skin
-'qbfind' => 'Tfola',
-'qbbrowse' => 'Browse',
-'qbedit' => 'Hlela',
-'qbpageoptions' => 'Lelikhasi',
-'qbmyoptions' => 'Makhasi ami',
+'qbfind' => 'Tfola',
+'qbbrowse' => 'Browse',
+'qbedit' => 'Hlela',
+'qbpageoptions' => 'Lelikhasi',
+'qbmyoptions' => 'Makhasi ami',
'qbspecialpages' => 'Emakhasi labalulekile',
# Vector skin
'vector-action-addsection' => 'Ngeta sihloko',
-'vector-action-move' => 'Khweshisa',
-'vector-view-create' => 'Create',
-'vector-view-edit' => 'Hlela',
-'vector-view-history' => 'Bona umlandvo',
-'vector-view-view' => 'Fundza',
-'actions' => 'Tento',
-
-'returnto' => 'Buyela ku $1.',
-'help' => 'Sita',
-'search' => 'Sesha',
-'searchbutton' => 'Sesha',
-'go' => 'Hamba',
-'searcharticle' => 'Hamba',
-'history' => 'Umlandvo walelikhasi',
-'history_short' => 'Umlandvo',
-'print' => 'Print',
-'edit' => 'Hlela',
-'create' => 'Yakha',
-'editthispage' => 'Hlela lelikhasi',
-'create-this-page' => 'Yakha lelikhasi',
-'delete' => 'Sula',
-'deletethispage' => 'Sula lelikhasi',
-'protect' => 'Vikela',
-'protect_change' => 'gucula',
-'protectthispage' => 'Vikela lelikhasi',
-'unprotect' => 'Yekelela',
+'vector-action-move' => 'Khweshisa',
+'vector-view-create' => 'Create',
+'vector-view-edit' => 'Hlela',
+'vector-view-history' => 'Bona umlandvo',
+'vector-view-view' => 'Fundza',
+'actions' => 'Tento',
+
+'returnto' => 'Buyela ku $1.',
+'help' => 'Sita',
+'search' => 'Sesha',
+'searchbutton' => 'Sesha',
+'go' => 'Hamba',
+'searcharticle' => 'Hamba',
+'history' => 'Umlandvo walelikhasi',
+'history_short' => 'Umlandvo',
+'print' => 'Print',
+'edit' => 'Hlela',
+'create' => 'Yakha',
+'editthispage' => 'Hlela lelikhasi',
+'create-this-page' => 'Yakha lelikhasi',
+'delete' => 'Sula',
+'deletethispage' => 'Sula lelikhasi',
+'protect' => 'Vikela',
+'protect_change' => 'gucula',
+'protectthispage' => 'Vikela lelikhasi',
+'unprotect' => 'Yekelela',
'unprotectthispage' => 'Yekelela lelikhasi',
-'newpage' => 'Likhasi lelisha',
-'talkpage' => 'Coca ngalelikhasi',
-'talkpagelinktext' => 'Ingcoco',
-'specialpage' => 'Likhasi lelibalulekile',
-'personaltools' => 'Mathulusi emuntfu',
-'postcomment' => 'Sihloko lesinsha',
-'articlepage' => 'Bona likhasi lelicuketse',
-'talk' => 'Ingcoco',
-'views' => 'Kubukeka',
-'toolbox' => 'Libhokisi Lemathulusi',
-'userpage' => 'Buna likhasi lemuntfu',
-'projectpage' => 'Bona likhasi leprojekthi',
-'imagepage' => 'Bona lelifayela likhasi',
-'mediawikipage' => 'Bona likhasi lemiyaleto',
-'viewhelppage' => 'Bona likhasi lelusito',
-'categorypage' => 'Bona likhasi lemikhakha',
-'viewtalkpage' => 'Bona ingcoco',
-'otherlanguages' => 'Ngaletinye tilwimi',
-'redirectedfrom' => '(Utfunyelelwe likhasi $1)',
-'redirectpagesub' => 'Likhasi lekutfumela',
-'lastmodifiedat' => 'Lelikhasi ligcine kushintjwa ngetingu $1, ngo $2.',
-'viewcount' => 'Lelikhasi selibonwe {{PLURAL:$1|kanye|kayi $1}}.',
-'protectedpage' => 'Likhasi lelivikelekile',
-'jumpto' => 'Zuba ku:',
-'jumptosearch' => 'sesha',
-'view-pool-error' => 'Siyacolisa, maseva etfu agwele kakhulu ngalesikhatsi.
+'newpage' => 'Likhasi lelisha',
+'talkpage' => 'Coca ngalelikhasi',
+'talkpagelinktext' => 'Ingcoco',
+'specialpage' => 'Likhasi lelibalulekile',
+'personaltools' => 'Mathulusi emuntfu',
+'postcomment' => 'Sihloko lesinsha',
+'articlepage' => 'Bona likhasi lelicuketse',
+'talk' => 'Ingcoco',
+'views' => 'Kubukeka',
+'toolbox' => 'Libhokisi Lemathulusi',
+'userpage' => 'Buna likhasi lemuntfu',
+'projectpage' => 'Bona likhasi leprojekthi',
+'imagepage' => 'Bona lelifayela likhasi',
+'mediawikipage' => 'Bona likhasi lemiyaleto',
+'viewhelppage' => 'Bona likhasi lelusito',
+'categorypage' => 'Bona likhasi lemikhakha',
+'viewtalkpage' => 'Bona ingcoco',
+'otherlanguages' => 'Ngaletinye tilwimi',
+'redirectedfrom' => '(Utfunyelelwe likhasi $1)',
+'redirectpagesub' => 'Likhasi lekutfumela',
+'lastmodifiedat' => 'Lelikhasi ligcine kushintjwa ngetingu $1, ngo $2.',
+'viewcount' => 'Lelikhasi selibonwe {{PLURAL:$1|kanye|kayi $1}}.',
+'protectedpage' => 'Likhasi lelivikelekile',
+'jumpto' => 'Zuba ku:',
+'jumptosearch' => 'sesha',
+'view-pool-error' => 'Siyacolisa, maseva etfu agwele kakhulu ngalesikhatsi.
Kunebantfu labanyenti labatama kubona lelikhasi.
Sicela ume kancane ngaphambi lwekuphindze ubone lelikhasi.
$1',
# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
-'aboutsite' => 'Kabanti nge {{SITENAME}}',
-'aboutpage' => 'Project:Kabanti',
-'copyright' => 'Lokucuketfwe kungaphansi kwe $1.',
-'copyrightpage' => '{{ns:project}}:Malungelo ekukhicita',
-'currentevents' => 'Tentakalo tanyalo',
-'currentevents-url' => 'Project:Tentakalo tanyalo',
-'edithelp' => 'Lusito ngekuhlela',
-'edithelppage' => 'Help:Kuhlela',
-'helppage' => 'Help:Lokucuketfwe',
-'mainpage' => 'Likhasi Lelikhulu',
+'aboutsite' => 'Kabanti nge {{SITENAME}}',
+'aboutpage' => 'Project:Kabanti',
+'copyright' => 'Lokucuketfwe kungaphansi kwe $1.',
+'copyrightpage' => '{{ns:project}}:Malungelo ekukhicita',
+'currentevents' => 'Tentakalo tanyalo',
+'currentevents-url' => 'Project:Tentakalo tanyalo',
+'edithelp' => 'Lusito ngekuhlela',
+'edithelppage' => 'Help:Kuhlela',
+'helppage' => 'Help:Lokucuketfwe',
+'mainpage' => 'Likhasi Lelikhulu',
'mainpage-description' => 'Likhasi lelikhulu',
-'policy-url' => 'Project:Umtsetfo',
-'portal' => 'Likhefi le-inthanethi',
-'portal-url' => 'Project:Likhefi le-inthanethi',
+'policy-url' => 'Project:Umtsetfo',
+'portal' => 'Likhefi le-inthanethi',
+'portal-url' => 'Project:Likhefi le-inthanethi',
-'badaccess' => 'Liphutsa lemalungelo',
+'badaccess' => 'Liphutsa lemalungelo',
'badaccess-group0' => 'Awukavunyelwa kwenta lesento lobowutama kusenta.',
'badaccess-groups' => 'Lesento losicelile sincishiselwe bantfu labakule {{PLURAL:$2|ncumbi|labakunobe nguyiphi incumbi}}: $1.',
-'ok' => 'Kulungile',
-'retrievedfrom' => 'Kutsatfwe ku "$1"',
-'youhavenewmessages' => 'Una $1 ($2).',
-'newmessageslink' => 'milayeto lemisha',
-'newmessagesdifflink' => 'ingucuko yekugcina',
+'ok' => 'Kulungile',
+'retrievedfrom' => 'Kutsatfwe ku "$1"',
+'youhavenewmessages' => 'Una $1 ($2).',
+'newmessageslink' => 'milayeto lemisha',
+'newmessagesdifflink' => 'ingucuko yekugcina',
'youhavenewmessagesmulti' => 'Unemilayeto lemisha nge $1',
-'editsection' => 'hlela',
-'editold' => 'hlela',
-'viewsourceold' => 'Bona kwakheka',
-'editlink' => 'hlela',
-'viewsourcelink' => 'Bona kwakheka',
-'editsectionhint' => 'Hlela sihloko: $1',
-'toc' => 'Lokucuketfwe',
-'showtoc' => 'khomba',
-'hidetoc' => 'fihla',
-'thisisdeleted' => 'Bona nobe buyisela esimweni $1?',
-'viewdeleted' => 'Bona $1?',
+'editsection' => 'hlela',
+'editold' => 'hlela',
+'viewsourceold' => 'Bona kwakheka',
+'editlink' => 'hlela',
+'viewsourcelink' => 'Bona kwakheka',
+'editsectionhint' => 'Hlela sihloko: $1',
+'toc' => 'Lokucuketfwe',
+'showtoc' => 'khomba',
+'hidetoc' => 'fihla',
+'thisisdeleted' => 'Bona nobe buyisela esimweni $1?',
+'viewdeleted' => 'Bona $1?',
# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main' => 'Likhasi',
@@ -199,27 +199,25 @@ $1',
'loginlanguagelabel' => 'Lulwimi: $1',
# Search results
-'search-mwsuggest-enabled' => 'nemibono',
-'search-mwsuggest-disabled' => 'kute mibono',
-'search-relatedarticle' => 'Lokuhlobene',
-'mwsuggest-disable' => 'Vala losito/mibono ye AJAX',
-'searcheverything-enable' => 'Sesha onke ma namespaces',
-'searchrelated' => 'lokuhlobene',
-'searchall' => 'konke',
-'showingresults' => "Ngaphasi kukhonjiswa kuya ku {{PLURAL:$1|'''1''' umphumela|'''$1''' miphumela}} kucalwa nga #'''$2'''.",
-'showingresultsnum' => "Ngaphansi kukhonjiswa {{PLURAL:$3|'''1''' umphumela|'''$3''' miphumela}} kucalwa nga #'''$2'''.",
-'showingresultsheader' => "{{PLURAL:$5|Umphumela '''$1''' of '''$3'''|Imiphumela '''$1 - $2''' ye '''$3'''}} ya '''$4'''",
-'search-nonefound' => 'Kute umphume lotfolwe/lofanele lesicelo sakho.',
-'powersearch' => 'Sesha ngalokuphakeme',
-'powersearch-legend' => 'Sesha ngalokuphakeme',
-'powersearch-ns' => 'Sesha ku namespaces:',
-'powersearch-redir' => 'Makhasi latfumelayo',
-'powersearch-field' => 'Sesha i',
-'powersearch-togglelabel' => 'Buka:',
-'powersearch-toggleall' => 'Konke',
-'powersearch-togglenone' => 'Kute',
-'search-external' => 'Sesha ngelithulusi langaphandle',
-'searchdisabled' => '{{SITENAME}} kusesha kuvinjiwe.
+'search-relatedarticle' => 'Lokuhlobene',
+'mwsuggest-disable' => 'Vala losito/mibono ye AJAX',
+'searcheverything-enable' => 'Sesha onke ma namespaces',
+'searchrelated' => 'lokuhlobene',
+'searchall' => 'konke',
+'showingresults' => "Ngaphasi kukhonjiswa kuya ku {{PLURAL:$1|'''1''' umphumela|'''$1''' miphumela}} kucalwa nga #'''$2'''.",
+'showingresultsnum' => "Ngaphansi kukhonjiswa {{PLURAL:$3|'''1''' umphumela|'''$3''' miphumela}} kucalwa nga #'''$2'''.",
+'showingresultsheader' => "{{PLURAL:$5|Umphumela '''$1''' of '''$3'''|Imiphumela '''$1 - $2''' ye '''$3'''}} ya '''$4'''",
+'search-nonefound' => 'Kute umphume lotfolwe/lofanele lesicelo sakho.',
+'powersearch' => 'Sesha ngalokuphakeme',
+'powersearch-legend' => 'Sesha ngalokuphakeme',
+'powersearch-ns' => 'Sesha ku namespaces:',
+'powersearch-redir' => 'Makhasi latfumelayo',
+'powersearch-field' => 'Sesha i',
+'powersearch-togglelabel' => 'Buka:',
+'powersearch-toggleall' => 'Konke',
+'powersearch-togglenone' => 'Kute',
+'search-external' => 'Sesha ngelithulusi langaphandle',
+'searchdisabled' => '{{SITENAME}} kusesha kuvinjiwe.
Ungasesha nge Google.
Naka kutsi makhasi abo e {{SITENAME}} angaba sekadlulelwe sikhatsi.',
@@ -228,8 +226,8 @@ Naka kutsi makhasi abo e {{SITENAME}} angaba sekadlulelwe sikhatsi.',
# Preferences page
'searchresultshead' => 'Sesha',
-'uid' => 'Matisi Wemuntfu:',
-'yourlanguage' => 'Lulwimi:',
+'uid' => 'Matisi Wemuntfu:',
+'yourlanguage' => 'Lulwimi:',
# Special:ListFiles
'listfiles_date' => 'Lusuku',
@@ -238,7 +236,7 @@ Naka kutsi makhasi abo e {{SITENAME}} angaba sekadlulelwe sikhatsi.',
# File description page
'filehist-datetime' => 'Lusuku/Sikhatsi',
-'filehist-user' => 'Umuntfu',
+'filehist-user' => 'Umuntfu',
'brokenredirects-edit' => 'hlela',
@@ -263,23 +261,23 @@ Naka kutsi makhasi abo e {{SITENAME}} angaba sekadlulelwe sikhatsi.',
'listusers-submit' => 'Khomba',
# Watchlist
-'watch' => 'Gadza',
+'watch' => 'Gadza',
'unwatch' => 'Yekela kugadza',
# Restrictions (nouns)
-'restriction-edit' => 'Hlela',
-'restriction-move' => 'Khweshisa',
+'restriction-edit' => 'Hlela',
+'restriction-move' => 'Khweshisa',
'restriction-create' => 'Create',
# Undelete
'undelete-search-submit' => 'Sesha',
-'sp-contributions-talk' => 'ingcoco',
+'sp-contributions-talk' => 'ingcoco',
'sp-contributions-submit' => 'Sesha',
# Block/unblock
'ipblocklist-submit' => 'Sesha',
-'proxyblocksuccess' => 'Kwentekile.',
+'proxyblocksuccess' => 'Kwentekile.',
# Move page
'movelogpage' => 'Khweshisa i-log',