summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/ConfirmEdit/i18n/cdo.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extensions/ConfirmEdit/i18n/cdo.json')
-rw-r--r--extensions/ConfirmEdit/i18n/cdo.json10
1 files changed, 10 insertions, 0 deletions
diff --git a/extensions/ConfirmEdit/i18n/cdo.json b/extensions/ConfirmEdit/i18n/cdo.json
new file mode 100644
index 00000000..78f7e572
--- /dev/null
+++ b/extensions/ConfirmEdit/i18n/cdo.json
@@ -0,0 +1,10 @@
+{
+ "@metadata": {
+ "authors": [
+ "Yejianfei"
+ ]
+ },
+ "captcha-edit": "Nṳ̄ gă-tiĕng lāu sĭng gì nguôi-buô lièng-giék. Ôi lāu ê̤ṳ-huòng ô tiàng-sê̤ṳ cê̤ṳ-dông huák-buó bóng-só̤ séng-sék (''spam''), kī-dâe̤ng nṳ̄ gié-sáung â-dā̤ gāng-dăng gì gă-huák, gái ciŏng dák-áng siā diē gáh-gáh diē-sié ([[Special:Captcha/help|gáing sâ̤ séng-sék]]):",
+ "captchahelp-title": "驗證碼幫助",
+ "captchahelp-text": "Chiông wiki dēng kăi-huóng gì uōng-câng sèu-sèu ké̤ṳk bóng-só̤ séng-sék huák-buó-nè̤ng (\\'\\'spammer\\'\\') páh-chā: ĭ-gáuk-nè̤ng kĕk cê̤ṳ-dông-huá gì gă-sĭ táik bóng-só̤ guōng-gó̤ lièng gáu ĭ gì uōng-câng. Chŭi-iòng cī piĕ bóng-só̤ séng-sék â̤ dù lâi gì, dáng-sê iâ cêng-go̤ tō̤-iéng.\n\nÔ sèng-hâiu, dĕk-biék sê găk nṳ̄ gă-tiĕng sĭng gì nguôi-buô lièng-giék gáu wiki gì sèng-hâiu, wiki â̤ hiēng-sê sáik-ké gáuk-iông hĕ̤k-ciā sê hìng-câung ô gāi-biéng gì ùng-cê dù-chiông, giéu nṳ̄ páh diē nṳ̄ sū káng giéng gì cê hĕ̤k sṳ̀ (hô̤ lō̤ \"captcha\"). Ĭng-ôi gĭ-ké-nè̤ng mâ̤ chiàng ciā êng-ô, gó-chṳ̄ cêu â̤ huòng-cī duâi-buô-hông iù gĭ-ké-nè̤ng huák-buó bóng-só̤ séng-sék (bók-guó, cĭng nè̤ng huák-buó bóng-só̤ séng-sék, ciā huŏng-huák huòng mâ̤ lì).\n\nCĭng mì-hâng, dó̤i hī piĕ mĕ̤k-ciŭ mâ̤ hō̤, hĕ̤k-ciā sê sāi-ê̤ṳng gĭ-ṳ̀ ùng-buōng (\\'\\'text-based\\'\\') hĕ̤k gĭ-ṳ̀ siăng-ĭng (\\'\\'speech-based\\'\\') gì báuk-lāng-ké (\\'\\'browser\\'\\') gì ê̤ṳng-hô lì gōng, cūng-kuāng cĭng mâ̤ lê-biêng. Cī òng, nàng-gă gó mò̤ 1 cṳ̄ng gá hō̤ gì huŏng-huák. Nâ sê gōng, cuòi īng-hiōng nṳ̄ ciáng-siòng piĕng-cĭk, chiāng nṳ̄ lièng-hiê guāng-lī-uòng.\n\nÔi lāu captcha gì ciáng-siòng gĕ̤ng-cáuk, nṳ̄ diŏh páh kŭi báuk-lāng-ké gì cookie.\n\nBuóh diōng kó̤ piĕng-cĭk hiĕk-miêng, áik \"diōng kó̤ sèng 1 hiĕk\" (\\'\\'back\\'\\')."
+}