summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesHak.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesHak.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesHak.php157
1 files changed, 130 insertions, 27 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesHak.php b/languages/messages/MessagesHak.php
index 1984c015..c4d3b064 100644
--- a/languages/messages/MessagesHak.php
+++ b/languages/messages/MessagesHak.php
@@ -8,6 +8,7 @@
* @file
*
* @author Hakka
+ * @author Mnemonic kek
* @author Urhixidur
*/
@@ -15,9 +16,11 @@ $messages = array(
# User preference toggles
'tog-underline' => 'Hâ-va̍k lièn-chiap:',
'tog-justify' => 'Thon-lo̍k tui-chhè',
-'tog-hideminor' => 'Chui-khiûn ke kiên-kói chûng yún-chhòng séu siû-kói',
-'tog-extendwatchlist' => 'Chen-kâ kam-sṳ chhîn-tân yî-khi̍p hién-sṳ só-yû khó chhái-yung ke kiên-kói',
-'tog-usenewrc' => 'Chen-khiòng chui-khiûn ke kiên-kói (JavaScript)',
+'tog-hideminor' => 'Yún-chhòng chui-khiûn kiên-kói chûng ke séu siû-kói',
+'tog-hidepatrolled' => 'Yún-chhòng chui-khiûn kiên-kói chûng sùn chà ko ke siû-kói',
+'tog-newpageshidepatrolled' => 'Yún-chhòng sîn ya̍p mien cîn tân chûng sùn cà ko ke ya̍p mien',
+'tog-extendwatchlist' => 'Chén-kôi kam-sṳ chhîn-tân yî hién-sṳ só-yû kiên-kói,m-chṳ́ he chui-khiûn ke',
+'tog-usenewrc' => 'Chhai chui-khiûn kiên-kói lâu kam-sṳ chhîn-tân chûng chṳ́n-ha̍p tòng yit ya̍p ke siû-kói (sî-yau JavaScript)',
'tog-numberheadings' => 'Phêu-thì chhṳ-thung phiên-ho',
'tog-showtoolbar' => 'Hién-sṳ phiên-cho kûng-khí-làn (JavaScript)',
'tog-editondblclick' => 'Sûng-kit phiên-cho hong-mien (JavaScript)',
@@ -38,6 +41,7 @@ $messages = array(
'tog-enotifminoredits' => 'Chit-sṳ́ he hong-mien ke séu siù-chho ya hiong ngô fat-chhut E-mail',
'tog-enotifrevealaddr' => 'Chhai thûng-tî E-mail chûng hién-sṳ ngô-ke email thi-tiám',
'tog-shownumberswatching' => 'Hién-sṳ kam-sṳ yung-fu ke su-muk',
+'tog-oldsig' => 'ngièn yû ke chhiâm miàng',
'tog-fancysig' => 'Sṳ́-yung ngièn-sṳ́ chhiâm-miàng (Put sán-sên chhṳ-thung lièn-kiet)',
'tog-externaleditor' => 'Yi-thin sṳ́-yung ngoi-phu phiên-cho hi-khí',
'tog-externaldiff' => 'Sat-thin sṳ́-yung ngoi-phu chhâ-yi fun-sak',
@@ -49,10 +53,11 @@ $messages = array(
'tog-watchlisthideminor' => 'Kam-sṳ lie̍t-péu chûng yún-chhòng séu-siû-kói',
'tog-ccmeonemails' => 'Tông ngô-ki email pûn khì-thâ yung-fu sṳ̀, ya-ki yit-fun fuk-pún to ngô-ke sin-siông.',
'tog-diffonly' => 'Chhai pí-káu lióng-ke siû-thin pán-pún chhâ-yi sṳ̀ put hién-sṳ vùn-chông nui-yùng.',
+'tog-showhiddencats' => 'hién sṳ yún chhòng fûn lui',
'underline-always' => 'Chúng-he sṳ́-yung',
'underline-never' => 'Chhiùng put sṳ́-yung',
-'underline-default' => 'Hi-khí yi-thin',
+'underline-default' => 'Ngoi kôn vet yù lám khi yi set',
# Font style option in Special:Preferences
'editfont-default' => 'Hi-khí yi-thin',
@@ -114,8 +119,18 @@ $messages = array(
'category_header' => 'Lui-phe̍t "$1" chûng ke vùn-chông',
'subcategories' => 'Fu-su̍k fûn-lui',
'category-media-header' => '"$1" fûn-lui chûng ke kî-thí tóng-on',
+'category-empty' => "''Liá-ke fûn-lui chûng hàn-mò pâu-hàm ngim-hò ya̍p-mien fe̍t-chá mòi-thí''",
'hidden-categories' => '$1-ke Yún-chhòng fûn-lui',
+'hidden-category-category' => 'Yún chhòng fûn lui',
+'category-subcat-count' => '{{PLURAL:$2|Liá-ke fûn-lui chûng chṳ́-yû yî-ha ke chṳ́ fûn-lui.|Liá-ke fûn-lui chûng yû yî-ha ke $1 ke chṳ́ fûn-lui,khiung-yû $2 ke chṳ́ fûn-lui.}}',
+'category-article-count' => '{{PLURAL:$2|Liá-ke
+fûn-lui chûng chṳ́-yû yî-ha ke ya̍p-mien.|Liá-ke
+fûn-lui chûng yû yî-ha ke $1 ke ya̍p-mien, khiung-yû $2 ke ya̍p-mien.}}',
+'category-file-count' => '{{PLURAL:$2|Liá-ke fûn-lui chûng chṳ́-yû yî-ha
+ke tóng-on|Liá-ke fûn-lui chûng yû yî-ha
+ke $1 ke tóng-on,khiung-yû $2 ke tóng-on.}}',
'listingcontinuesabbrev' => 'Chhṳ̀-siu̍k',
+'noindex-category' => 'Hàn-mò sok-yín ke ya̍p-mien',
'about' => 'Kôan-yî',
'article' => 'Vùn-chông',
@@ -123,7 +138,7 @@ $messages = array(
'cancel' => 'Chhí-sêu',
'moredotdotdot' => 'Kien-tô...',
'mypage' => 'Ngô-ke hong-mien',
-'mytalk' => 'Ngài-ke tui-fa ya̍p',
+'mytalk' => 'Tui-fa ya̍p',
'anontalk' => 'Ke-IP ke tui-fa hong',
'navigation' => 'Thô-hòng',
'and' => ' lâu',
@@ -140,13 +155,19 @@ $messages = array(
'faqpage' => 'Project:Sòng-kien mun-thì kié-tap',
# Vector skin
+'vector-action-addsection' => 'Thiâm-kâ fa-thì',
'vector-action-delete' => 'Chhù-thet',
'vector-action-move' => 'Yì-thung',
'vector-action-protect' => 'Pó-fu',
'vector-action-unprotect' => 'Kié-chhù pó-fu',
'vector-view-create' => 'Tshóng-kien',
'vector-view-edit' => 'Phiên-siá',
+'vector-view-history' => 'Chhà-khon li̍t-sṳ́',
+'vector-view-view' => 'Ye̍t-thu̍k',
'vector-view-viewsource' => 'Ngièn-sṳ́-tóng',
+'actions' => 'Thung-chok',
+'namespaces' => 'Miàng-sṳ khûng-kiên',
+'variants' => 'Pien-von',
'errorpagetitle' => 'Chho-ngu',
'returnto' => 'Fán-fì to $1.',
@@ -162,6 +183,7 @@ $messages = array(
'printableversion' => 'Khó-lie̍t yin-pán',
'permalink' => 'Yún-kiú lièn-kiet',
'print' => 'Lie̍t-yin',
+'view' => 'kiám sṳ',
'edit' => 'Phiên-chho',
'create' => 'Tshóng-kien',
'editthispage' => 'Phiên-siá pún-chông',
@@ -244,9 +266,11 @@ $messages = array(
'toc' => 'Muk-liu̍k',
'showtoc' => 'Hién-sṳ',
'hidetoc' => 'yún-chhòng',
+'collapsible-collapse' => 'chap thia̍p',
+'collapsible-expand' => 'Chán-khôi',
'thisisdeleted' => 'Chhà-khon fe̍t-chá fî-fu̍k $1?',
'viewdeleted' => 'Kiám-sṳ $1?',
-'restorelink' => '$1-ke pûn chhù-hi ke pán-pún',
+'restorelink' => '$1-ke pûn shân chhù ke pán-pún',
'feedlinks' => 'Só-thin:',
'feed-invalid' => 'Mò-háu ke só-thin lui-hìn.',
'site-rss-feed' => '$1 ke RSS thin-ye̍t',
@@ -333,7 +357,7 @@ Ngì khó-yî ki-siu̍k yî ngia̍k-miàng fông-sṳt sṳ́-yung {{SITENAME}},
'yourname' => 'Yung-fu-miàng',
'yourpassword' => 'Me̍t-ma:',
'yourpasswordagain' => 'Chai-chhṳ sû-ngi̍p me̍t-ma:',
-'remembermypassword' => 'Hâ-chhṳ tên-ngi̍p ki-he̍t pi-me̍t (for a maximum of $1 {{PLURAL:$1|day|days}})',
+'remembermypassword' => 'Hâ-chhṳ tên-ngi̍p ki-he̍t pi-me̍t (cho-tet vì-chhṳ̀ $1 {{PLURAL:$1|thiên|thiên}})',
'yourdomainname' => 'Ngì ke mióng',
'externaldberror' => 'Liá-ke khó-nèn he chhut-yì ngoi-phu ngiam-chṳn chṳ̂-liau-khu chho-ngu fe̍t-chá ngì pûn-ngìn kim-chṳ́ kiên-sîn ngì-ke ngoi-phu chong-ho.',
'login' => 'Tên-ngi̍p',
@@ -349,6 +373,7 @@ Ngì khó-yî ki-siu̍k yî ngia̍k-miàng fông-sṳt sṳ́-yung {{SITENAME}},
'createaccount' => 'Kien-li̍p sîn-ke chong-ho',
'gotaccount' => "Yí-kîn yúng-yû chong-ho? '''$1'''.",
'gotaccountlink' => 'Tên-ngi̍p',
+'userlogin-resetlink' => 'Mong-ki ngì-ke tên-liu̍k sin-sit?',
'createaccountmail' => 'thûng-ko e-mail',
'createaccountreason' => 'Ngièn-yîn:',
'badretype' => 'Ngì só sû-ngi̍p ke pi-me̍t pin mò siông-thùng.',
@@ -415,8 +440,8 @@ Ngì khó-yî ki-siu̍k yî ngia̍k-miàng fông-sṳt sṳ́-yung {{SITENAME}},
'headline_tip' => 'Ngi-khi̍p phêu-thì vùn-sṳ',
'nowiki_sample' => 'Chhai-chhṳ́ chhap-ngi̍p fui kak-sṳt vùn-sṳ',
'nowiki_tip' => 'Chhap-ngi̍p fui kak-sṳt vùn-sṳ',
-'image_tip' => 'Chhṳ̀m-ngi̍ thù-hiong',
-'media_tip' => 'Kî-thí tóng-on lièn-kiet',
+'image_tip' => 'Khàm-ngi̍p thù-phién',
+'media_tip' => 'Mòi-thí tóng-on lièn-kiet',
'sig_tip' => 'Tai yû sṳ̀-kiên ke chhiâm-miàng',
'hr_tip' => 'Súi-phiàng sien (séu-sîm sṳ́-yung)',
@@ -455,7 +480,10 @@ Liá-chhṳ chhà-fûng he yù $1 só fûng ke. Tông-chûng ke ngièn-yîn he '
Yeu kien-chho ke vùn-chông, chhiáng chhai ha-mien ke phiên-cho-khiông chûng sû-ngi̍p nui-yùng (Chhâm-siòng [[{{MediaWiki:Helppage}}|Pông-chhu]]).
Kó-yèn ngì-he put-séu-sîm to chhṳ́ hong-mien, chhṳ̍t-chiap tiám-kit ngì hi-khí chûng ke "fì-chón" on-néu fán-fì.',
'anontalkpagetext' => "---- ''Liá-he yit-ke hàn-mò kien-li̍p chong-ho ke ngia̍k-miàng yung-fu ke tui-fa-hong. Só-yî chṳ́-nèn yung IP thi-tiám lòi lâu kí lièn-lo̍k. Ke-IP thi-tiám khó-nèn yù-chhai kí-miàng yung-fu khiung-hióng. Kó-yèn ngì-he yit-miàng ngia̍k-miàng yung-fu ngin-vì pún-hong song ke phìn-lî kiên ngì mò-kôan, chhiáng [[Special:UserLogin|Chhóng-kien sîn chong-ho fe̍t-chá Tên-ngi̍p]] khó-yî phit-miên lòi-yì khì-thâ ngia̍k-miàng yung-fu ke fun-lon.''",
-'noarticletext' => 'Chhṳ́-chông muk-chhièn hàn-mò nui-yùng, ngì khó-yî chhai khì-thâ hong [[Special:Search/{{PAGENAME}}|sêu-chhà chhṳ́-chông phêu-thì]] fe̍t-chá [{{fullurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}} phiên-chho chhṳ́-chông].',
+'noarticletext' => 'Chhṳ́-chông muk-chhièn hàn-mò nui-yùng, ngì khó-yî chhai khì-thâ ya̍p [[Special:Search/{{PAGENAME}}|sêu-chhà chhṳ́-chông phêu-thì]] fe̍t-chá [{{fullurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}} phiên-chho chhṳ́-chông].',
+'noarticletext-nopermission' => 'Liá-ke ya̍p muk-chhièn mò nui-yùng.
+Ngì cho-tet chhai khì-thâ ya̍p [[Special:Search/{{PAGENAME}}|sêu-chhìm chhṳ́ ya̍p-thì]],fe̍t-chá <span class="plainlinks">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} sêu-chhìm yû-kôan ngit-chì]</span>,than-he ngì mò
+khièn-han kien-li̍p chhṳ́ ya̍p.',
'userpage-userdoesnotexist' => 'Sṳ́-yung-tsá tsong-ho "<nowiki>$1</nowiki>" hàn-mò kien-li̍p.
Tshiáng chhai kien-li̍p/piên-sip liá-ke vùn-tsông tshièn siên kiám-tshà yit-ha-é.',
'clearyourcache' => "'''Chu-yi:''' Chhai tú-chhùn yî-heu, ngì pit-sî khoai chhái-chhí chhîn-chhù hi-khí chhòi-nèn khon-tó chok-chhut ke kói-pien. '''Mozilla / Firefox / Safari:''' on-tén ''Shift'' chai tiám-kit '' Chhùng-sîn chṳ́n-lî ''(fe̍t-chá on-hâ ''Ctrl-Shift-R'', chhai Phìn-kó Mac song on-hâ ''Cmd-Shift-R''); '''IE:''' on-tén ''Ctrl'' chai tiám-kit ''Chhùng-sîn chṳ́n-lî'', fe̍t-he on-hâ ''Ctrl-F5'';'''Konqueror:''' chak sî-yeu tiám-kit ''Chhùng-sîn chṳ́n-lî''; '''Opera:''' yung-fu sî-yeu chhai ''kûng-khí-sat-thin'' chûng vàn-cháng-thi chhîn-chhù ke khoai-chhí.",
@@ -496,7 +524,7 @@ Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-y
'protectedpagewarning' => "'''Kín-ko: Pún-chông yí-kîn pûn pó-fu, chṳ́-yû yúng-yû Kón-lî-yèn hí-khó-khièn ke yung-fu chhòi-nèn siù-chho.'''",
'semiprotectedpagewarning' => "'''Chu-yi:''' Pún vùn-chông pûn só-thin, tên-ki ke yung-fu hí-khó phiên-siá.",
'cascadeprotectedwarning' => "'''Kín-ko''': Pún-chông yí-kîn pûn pó-fu, chṳ́-yû yúng-yû Kón-lî-yèn khièn-han ke yung-fu chhòi-nèn siù-chho, yîn-vi pún-chông yí-kîn pûn yî-ha lièn-só pó-fu ke {{PLURAL:$1|yit-ke|tô-ke}} vùn-chông só pâu-hàm:",
-'templatesused' => 'Chhai liá-ke hong-mien song sṳ́-yung ke mù-pán yû:',
+'templatesused' => 'Chhai liá-ke ya̍p-mien song sṳ́-yung ke {{PLURAL:$1|mù-pán|mù-pán}}:',
'templatesusedpreview' => 'Chhṳ́-chhṳ yi-siên chûng sṳ́-yung ke mù-pán yû:',
'templatesusedsection' => 'Chhai liá-ke thon-lo̍k song sṳ́-yung ke mù-pán yû:',
'template-protected' => '(Pó-fu)',
@@ -508,12 +536,28 @@ Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-y
'nocreate-loggedin' => 'Ngì chhai liá-ke wiki-tsûng hàn-mò hí-khó-khièn kien-li̍p sîn vùn-tsông.',
'permissionserrors' => 'Khièn-han Tsho-ngu',
'permissionserrorstext' => 'Kîn-kí yî-ha ke ngièn-yîn, ngì vù-yû khièn-han hi-tso yî-ha ke thung-tsok:',
-'permissionserrorstext-withaction' => 'Kîn-kí yî-ha ke ngièn-yîn, Ngì mò-fap khièn-han hi siá-chok $2:',
+'permissionserrorstext-withaction' => 'Ngì mò-fap khièn-han hi siá-chok $2, kîn-kí yî-ha ke {{PLURAL:$1|ngièn-yîn|ngièn-yîn}}:',
+'recreate-moveddeleted-warn' => "'''Kín-ko: Ngì hien-chhai chhùng-sîn kien-li̍p yit-ke siên-chhièn chên-kîn san-chhù-ko ke ya̍p-mien.'''
+
+Ngì yin-kôi yeu kháu-li yit-ha ki-siu̍k phiên-si̍p liá yit-ke ya̍p-mien sṳ-fî ha̍p-sṳt.
+Vi-liáu fông-phien hí-kien, liá yit-ke ya̍p-mien ke san-chhù ki-liu̍k yí-kîn chhai ha-mien
+thì-kiûng:",
+'moveddeleted-notice' => 'Liá-ke ya̍p-mien yí-kîn chhù-thet.
+Liá-ke ya̍p-mien ke san-chhù lâu yì-thung ngit-chì yí-kîn chhai ha-mien thì-kiûng chok-vi chhâm-kháu.',
'edit-gone-missing' => 'Vù-nèn kiên-sîn vùn-tsông. Khó-nèn kông pûn-ngìn tshù-thet.',
'edit-conflict' => 'Piên-sip tshûng-thu̍t.',
'edit-no-change' => 'Piên-sip yí-kîn pûn fut-lio̍k, yîn-vi vùn-sṳ mò ngim-hò kói-pien.',
'edit-already-exists' => 'Put-nèn kien-li̍p yit-ke sîn vùn-tsông. Têu yí-kîn tshùn-tshai.',
+# Parser/template warnings
+'post-expand-template-inclusion-warning' => 'Kín-ko: Pâu-hàm mù-pan thai-séu ko-thai.
+Mêu-chúng mù-pan chiông put-nèn pâu-hàm.',
+'post-expand-template-inclusion-category' => 'Mù-pán pâu-hàm sông-han yí-kîn chhêu-ko ke ya̍p-mien',
+'post-expand-template-argument-warning' => 'Kín-ko: Liá-ke ya̍p-mien yû chui-séu yit-ke
+mù-chhâm-sṳ yû ko-thai khóng-chán thai-séu.
+Mêu-yit chhâm-sṳ voi pûn lio̍k-ko.',
+'post-expand-template-argument-category' => 'Pâu-hàm chho̍k-lio̍k ko mù-pan chhâm-sú ke ya̍p-mien',
+
# "Undo" feature
'undo-success' => 'Ke phiên-cho khó-yî pûn chhat-sêu. Chhiáng kiám-chhà yî-ha tui-pí fu̍t-sṳ̍t liá chang-he ngì sióng-cho ke, yèn-heu tú-chhùn yî-ha kiên-kói vàn-sṳ̀n chhat-sêu phiên-siá.',
'undo-failure' => 'Chhut-yì chûng-thù ke phiên-chho put yit-chṳ, chhṳ́ phiên-siá put-nèn chhat-sêu.',
@@ -543,6 +587,7 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'page_last' => 'Chui-heu',
'histlegend' => 'Chhâ-phe̍t sién-chet: phêu-ki yeu pí-káu pán-pún ke tân-sién on-néu pin tiám-kit tí-phu ke on-néu chin-hàng pí-káu.<br /> Sot-mìn: (Tông-chhièn) chṳ́-chit lâu tông-chhièn pán-pún pí-káu, (Siên-chhièn) chṳ́-chit lâu chhièn yit-ke siû-thin pán-pún pí-káu, séu = séu siû-kói.',
'history-fieldset-title' => 'Liù-lám li̍t-sṳ́',
+'history-show-deleted' => 'Chṳ́ hién-sṳ chhù-thet ke.',
'histfirst' => 'Chui-chó pán-pún',
'histlast' => 'Chui-sîn pán-pún',
'historysize' => '($1-vi kûng-chû)',
@@ -581,6 +626,8 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'revdelete-success' => "'''Siû-thin ke khó-kien-sin yí-kîn sṳ̀n-kûng sat-thin.'''",
'logdelete-success' => "'''Sṳ-khien ke khó-kien-sin yí-kîn sṳ̀n-kûng sat-thin.'''",
'revdel-restore' => 'Kiên-kói khó-kien-sin',
+'revdel-restore-deleted' => 'yí-kîn chhù-thet ke siû-thin pán-pún',
+'revdel-restore-visible' => 'khó-kien ke siû-thin pán-pún',
'pagehist' => 'Vùn-tsông li̍t-sṳ́',
'deletedhist' => 'Yí-kîn tshù-me̍t ke li̍t-sṳ́',
@@ -601,7 +648,8 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'lineno' => 'Thi $1-hàng:',
'compareselectedversions' => 'Pí-káu sién-thin ke pán-pún',
'editundo' => 'Chhat-sêu',
-'diff-multi' => '($1-ke chûng-thù ke siû-thin pán-pún mò-yû hién-sṳ.)',
+'diff-multi' => '({{PLURAL:$2|1 miàng yung-fu|$2 miàng yung-fu}}
+chok-chhut ke {{PLURAL:$1|yit-ke chûng-thù siû-thin pán-pún|$1-ke chûng-thù siû-thin pán-pún}}hàn-mò pûn hién-sṳ)',
# Search results
'searchresults' => 'Chhìm-cháu kiet-kó',
@@ -615,18 +663,38 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'notextmatches' => 'Mò-yû vùn-chông nui-yùng phit-phi',
'prevn' => 'Chhièn {{PLURAL:$1|$1}}-ke',
'nextn' => 'hâ {{PLURAL:$1|$1}}-ke',
+'prevn-title' => 'Chhièn $1-ke kiet-kó',
+'nextn-title' => 'Heu $1-ke kiet-kó',
+'shown-title' => 'Mî-ya̍p hién-sṳ $1-hong kiet-kó',
'viewprevnext' => 'Kiám-sṳ ($1) ($2) ($3).',
+'searchmenu-exists' => "'''Pún wiki sông yû-miàng chhṳ̂n-cho “[[:$1]]” ke ya̍p-mien'''",
+'searchmenu-new' => "'''Chhai liá-ke wiki sông kien-li̍p liá-ke ya̍p-mien \"[[:\$1]]\"!'''",
'searchhelp-url' => 'Help:Pông-chhu',
+'searchprofile-articles' => 'Nui-yùng ya̍p-mien',
+'searchprofile-project' => 'Pông-chhu lâu Kie-va̍k ya̍p-mien',
+'searchprofile-images' => 'Tô-mòi-thí',
+'searchprofile-everything' => 'Chhiòn-phu',
+'searchprofile-advanced' => 'Kô-kip',
+'searchprofile-articles-tooltip' => 'Chhai $1 chûng sêu-chhìm',
+'searchprofile-project-tooltip' => 'Chhai $1 chûng sêu-chhìm',
+'searchprofile-images-tooltip' => 'Sêu-sò vùn-khien',
+'searchprofile-everything-tooltip' => 'Sêu-chhìm só-yû nui-yùng (pâu-koat thó-lun Ya̍p-mien)',
+'searchprofile-advanced-tooltip' => 'Chhai chhṳ-thin miàng-sṳ khûng-kiên chûng sêu-chhìm',
'search-result-size' => '$1 ($2 ke sṳ)',
+'search-result-category-size' => '{{PLURAL:$1|1-ke sṳ̀n-yèn|$1-ke sṳ̀n-yèn}} ({{PLURAL:$2|1-ke chṳ́ fûn-lui|$2-ke chṳ́ fûn-lui}}, {{PLURAL:$3|1-ke tóng-on|$3-ke tóng-on}})',
'search-redirect' => '(chhùng-thin-hiong $1)',
'search-section' => '(thon-lo̍k $1)',
'search-suggest' => 'Ngì shì-féu kié: $1',
'search-interwiki-caption' => 'Chí-moi kie-va̍k',
'search-interwiki-default' => '$1 kiet-kó:',
'search-interwiki-more' => '(kien-tô)',
+'searchrelated' => 'siông-kôan',
+'searchall' => 'chhiòn-phu',
'showingresults' => "Ha-mien hién-sṳ chhiùng thi-'''$2'''-thiàu khôi-sṳ́ ke '''$1'''-thiàu kiet-kó:",
'showingresultsnum' => "Ha-mien hién-sṳ chhiùng thi-'''$2'''-thiàu khôi-sṳ́ ke '''$3'''-thiàu kiet-kó:",
+'showingresultsheader' => "Tui '''$4''' ke {{PLURAL:$5|thi'''$1''' chṳ thi '''$3'''-ke kiet-kó|thi '''$1 - $2'''-hong, khiung '''$3'''-ke kiet-kó}}",
'nonefound' => '<strong>Chu-yi:</strong> Sṳt-phai ke sêu-chhà vông-vông he chhut-yì chhṳ-thù sêu-chhà chû-yì "ke" fe̍t-chá "lâu" chṳ̂-lui ke sòng-kien-sṳ só yîn-hí.',
+'search-nonefound' => 'Chhà-chhìm chûng mò kiet-kó siông-fù.',
'powersearch' => 'Chin-kiê sêu-chhà',
'powersearch-legend' => 'Chin-kiê sêu-chhà',
'powersearch-ns' => 'Chhai yî-ha ke miàng-sṳ khûng-kiên chûng sêu-chhà:',
@@ -645,7 +713,7 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
# Preferences page
'preferences' => 'Chhâm-su sat-chṳ',
-'mypreferences' => 'Ngài-ke chhâm-su sat-chṳ',
+'mypreferences' => 'Châm-su sat-chṳ',
'prefsnologin' => 'Hàn-mò tên-ngi̍p',
'prefsnologintext' => 'Ngì pit-sî chhai-siên [[Special:UserLogin|tên-ngi̍p]] chhòi-nèn sat-chṳ ke-ngìn chhâm-su.',
'changepassword' => 'Kiên-kói me̍t-me̍t',
@@ -691,7 +759,8 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
Tshòng-tón pit-sî chhai $1-ke sṳ-ngièn yî-ha.',
'email' => 'Email',
'prefs-help-realname' => '* Chṳ̂n-sṳ̍t siang-miàng (khó-sién): yung-lòi tui-cheu ngì-ke kung-hien miàng.',
-'prefs-help-email' => 'Hí-khó sién: ngiong phe̍t-ngìn thûng-ko mióng-chham chhai vù-tî ngì-ke email thi-tiám ke chhìn-khóng hâ thûng-ko email lâu ngì lièn-lo̍k, yî-khi̍p thûng-ko email chhái-chhí vì-mong ke me̍t-me̍t.',
+'prefs-help-email' => 'Hí-khó sién: Ngiong phe̍t-ngìn thûng-ko mióng-chham chhai vù-tî ngì-ke thien-chṳ́ yù-khien thi-tiám ke chhìn-khóng hâ thûng-ko thien-chṳ́ yù-khien lâu ngì lièn-lo̍k, yî-khi̍p thûng-ko thien-chṳ́ yù-khien chhái-chhí vì-mong ke me̍t-me̍t.',
+'prefs-help-email-others' => 'Ngì yi̍t khó-yî chhai ngì mò kûng-khôi chhṳ-kí ke yung-fu sṳ̂n-fun sṳ̀ theu-ko ngì-ke yung-fu-ya̍p fe̍t-chá yung-fu thó-lun-ya̍p lâu ngì lièn-kiê.',
# User rights
'userrights' => 'Yung-fu khièn-han kón-lî',
@@ -733,7 +802,11 @@ Tshòng-tón pit-sî chhai $1-ke sṳ-ngièn yî-ha.',
'recentchanges-legend' => 'Chui-khiun kiên-kói sién-chet',
'recentchanges-summary' => 'Kiên-chiûng liá-ke wiki song ke chui-sîn kiên-kói.',
'recentchanges-feed-description' => 'Kiên-chiûng chhṳ-thin chhai wiki song chui-khiûn ke kiên-kói.',
-'rcnote' => "Yî-ha he chhai $3, chui-khiûn '''$2''' thiên-nui ke '''$1'''-chhṳ chui-khiûn ke kiên-kói ki-liu̍k:",
+'recentchanges-label-newpage' => 'Liá-chhṳ phiên-si̍p kien-li̍p yit-ke sîn ya̍p-mien.',
+'recentchanges-label-minor' => 'Liá-he yit-ke séu phiên-si̍p',
+'recentchanges-label-bot' => 'liá-chhṳ phiên-si̍p he yù kî-hi-ngìn chin-hàng',
+'recentchanges-label-unpatrolled' => 'Liá-chhṳ phiên-si̍p hàn-mò sùn-chhà ko',
+'rcnote' => "Yî-ha {{PLURAL:$1|he '''1''' kiên-kói|he chui-khiûn '''$1''' ke kiên-kói }} chhai chui-khiûn {{PLURAL:$2|thiên|'''$2'''-thiên}}, chhṳ-chhiùng $5, $4.",
'rcnotefrom' => "Ha-mien he chhṳ '''$2''' (Chui-tô hién-sṳ '''$1'''):",
'rclistfrom' => 'Hién-sṳ chhṳ $1 yî-lòi ke sîn kiên-kói',
'rcshowhideminor' => '$1 séu phiên-cho',
@@ -834,7 +907,7 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'upload-curl-error28' => 'Sông-chhòn chhêu-ko sṳ̀-kiên',
'upload-curl-error28-text' => 'Mióng-chham fì-yin sṳ̀-kiên ko-chhòng. Chhiáng kiám-chhà chhṳ́ mióng-chham ke fóng-mun he-feu chṳn-sòng, chai chin-hàng sòng-chhṳ. Ngì khó-nèn sî-yeu chhai mióng-lu fóng-mun khûng-hàn sṳ̀-kiên chai-lòi chin-hàng sòng-chhṳ.',
-'license' => 'Su-khièn',
+'license' => 'Su-khièn:',
'license-header' => 'Su-khièn',
'nolicense' => 'Mò-yû sién-thin',
'upload_source_url' => '(Yit-ke yû-háu ke, hí-khó kûng-khôi fóng-mun ke URL)',
@@ -855,6 +928,7 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'filehist' => 'Tóng-on li̍t-sṳ́',
'filehist-help' => 'Tiám-kit ngit-khì/sṳ̀-kiên yî kiám-sṳ tông-sṳ̀ chhut-hien-ko ke ke tóng-on.',
'filehist-deleteone' => 'chhù-thet',
+'filehist-revert' => 'fu̍k-ngièn',
'filehist-current' => 'muk-chhièn',
'filehist-datetime' => 'Ngit-khì/Sṳ̀-kiên',
'filehist-thumb' => 'Sok-thù',
@@ -862,10 +936,12 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'filehist-user' => 'Yung-fu',
'filehist-dimensions' => 'Vì-thu',
'filehist-comment' => 'Chu-kié',
-'imagelinks' => 'Tóng-on lièn-kiet',
-'linkstoimage' => 'Yî-ha vùn-chông lièn-chiap to pún tóng-on:',
+'imagelinks' => 'Tóng-on sṳ́-yung chhìn-khóng',
+'linkstoimage' => 'Yî-ha {{PLURAL:$1|ya̍p-mien|$1-ke ya̍p-mien}} lièn-chiap chṳ pún vùn-khien:',
'nolinkstoimage' => 'Mò-yû vùn-chông lièn-chiap to pún tóng-on.',
'sharedupload' => 'Ke tóng-on he yit-ke khiung-hióng song-chhòn, khó-nèn chhai khì-thâ hong-muk chûng pûn-ngìn yin-yung.',
+'sharedupload-desc-here' => 'Liá-ke tóng-on lòi-chhṳ yî $1,kì khó-nèn chhai khì-thâ kie-va̍k hong-muk chûng pûn yin-yung.
+Kì chhai [$2 tóng-on mèu-su̍t ya̍p-mien] piên-kin ke mèu-su̍t yî ha-mien hién-sṳ.',
'uploadnewversion-linktext' => 'Song-chhòn tóng-on ke sîn pán-pún',
# File deletion
@@ -902,6 +978,7 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'statistics-mostpopular' => 'Pûn-ngìn chhà-khon chhṳ-su chui-tô ke vùn-chông',
'disambiguations' => 'Sêu-hàm fù-chông',
+'disambiguationspage' => 'Template:sêu-chhù khi-ngi',
'disambiguations-text' => 'Yî-ha ke hong-mien tû-yû to <b> sêu-hàm fù-chông </b> ke lièn-chiap, than yin-kôi he lièn-to sṳt-tông ke phêu-thì. <br /> Yit-ke hong-mien chiông-voi pûn-ngìn sṳ-vi Sêu-hàm fù-chông kó-yèn kí he lièn-chhṳ [[MediaWiki:disambiguationspage]].',
'doubleredirects' => 'Sûng chhûng-chhûng thin-hiong',
@@ -949,6 +1026,7 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'protectedpagestext' => 'Yî-ha vùn-chông yí-kîn Pûn pó-fu yî fòng-chṳ́ yì-thung fe̍t-chá sîn-phiên',
'protectedpagesempty' => 'Chhai liá-ke chhâm-su hâ mò-yû vùn-chông chang-chhai pó-fu.',
'listusers' => 'Yung-fu lie̍t-péu',
+'usercreated' => '$1 $2{{GENDER:$3|chhóng-kien}}',
'newpages' => 'Chui-sîn ke vùn-chông',
'newpages-username' => 'Yung-fu-miàng:',
'ancientpages' => 'Chui-khiu ke hong-mien',
@@ -1000,6 +1078,7 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
# Special:LinkSearch
'linksearch' => 'Ngoi-phu lièn-chiap',
'linksearch-ok' => 'Chhìm-cháu',
+'linksearch-line' => '$1 lièn-chhṳ $2',
# Special:ListUsers
'listusersfrom' => 'Hién-sṳ yung-fu lie̍t-péu chhiùng:',
@@ -1013,7 +1092,7 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
# Special:ListGroupRights
'listgrouprights-members' => '(sṳ̀n-yèn chhîn-tân)',
-# E-mail user
+# Email user
'mailnologin' => 'Mò email thi-tiám',
'mailnologintext' => 'Ngì pit-sî siên [[Special:UserLogin|tên-ngi̍p]] pin-chhai [[Special:Preferences|chhâm-su sat-chṳ]] chûng yû yit-ke yû-háu ke e-mail thi-tiám chhòi-nèn email khì-thâ yung-fu.',
'emailuser' => 'Email ke-yung-fu',
@@ -1035,7 +1114,8 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
# Watchlist
'watchlist' => 'Kam-sṳ lie̍t-péu',
-'mywatchlist' => 'Ngài-ke kam-sṳ lie̍t-péu',
+'mywatchlist' => 'Kam-sṳ lie̍t-péu',
+'watchlistfor2' => '$1-ke kam-sṳ lie̍t-péu $2',
'nowatchlist' => 'Ngì ke kam-sṳ lie̍t-péu he khûng-hî.',
'watchlistanontext' => 'Chhiáng $1 yî kiám-sṳ fe̍t-chá phiên-chho ngì-ke kam-sṳ lie̍t-péu.',
'watchnologin' => 'Hàn-mò tên-ngi̍p',
@@ -1086,6 +1166,7 @@ Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].',
'historywarning' => 'Kín-ko: Ngì chiông-yeu chhù-hi ke chông-nui hàm-yû li̍t-sṳ́:',
'confirmdeletetext' => 'Ngì chiông-voi chhiùng chṳ̂-liau-khu chûng yún-yén chhù-thet yit-ke vùn-chông fe̍t-chá thù-chhiong yî-khi̍p li̍t-sṳ́. Chhiáng khok-thin ngì-yeu chin-hàng chhâu-chok, pin liáu-kié heu-kó, thùng-sṳ̀ ngì-ke hàng-vì fù-ha̍p [[{{MediaWiki:Policy-url}}]].',
'actioncomplete' => 'Chhâu-chok vàn-sṳ̀n',
+'actionfailed' => 'Chhâu-chok sṳt-phai',
'deletedtext' => '"$1" yí-kîn pûn chhù-thet. Chui-khiûn chhù-hi ke ki-liu̍k chhiáng chhâm-siòng $2.',
'dellogpage' => 'Chhù-chhiang ki-liu̍k',
'dellogpagetext' => 'Yî-ha he chui-khiûn chhù-thet ke ki-liu̍k lie̍t-péu.',
@@ -1167,6 +1248,7 @@ Pûn chhù-thet chhièn ke só-yû siû-thin pán-pún, lièn-thùng chhù-thet
'undeleterevision-missing' => 'Chhṳ́ pán-pún ke nui-yùng put chṳn-khok fe̍t-chá yí-kîn yì-sṳt. Khó-nèn lièn-kiet chho-ngu, pûn yì-chhù fe̍t-he yí-kîn pûn fî-fu̍k.',
'undeletebtn' => 'Fî-fu̍k',
'undeletelink' => 'kiám-sṳ/fî-fu̍k',
+'undeleteviewlink' => 'chhà-khon',
'undeletereset' => 'Chhùng-sat',
'undeletecomment' => 'Ngièn-yîn:',
'undeletedrevisions' => '$1-ke siû-thin pán-pún yí-kîn fî-fu̍k',
@@ -1190,7 +1272,7 @@ Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut c
# Contributions
'contributions' => 'Yung-fu kung-hien',
'contributions-title' => '$1-ke yung-fu kung-hien',
-'mycontris' => 'Ngài-ke phiên-siû ki-liu̍k',
+'mycontris' => 'Phiên-siû ki-liu̍k',
'contribsub2' => '$1 ($2) ke kung-hien',
'nocontribs' => 'Mò-yû chhìm-cháu to fù-ha̍p thi̍t-chṳ̂n ke kiên-kói.',
'uctop' => '(Chui-sîn siû-thin)',
@@ -1200,10 +1282,13 @@ Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut c
'sp-contributions-newbies' => 'Chak hién-sṳ sîn kien-li̍p chṳ̂ yung-fu ke kung-hien',
'sp-contributions-newbies-sub' => 'Sîn-sú',
'sp-contributions-blocklog' => 'Fûng-kim ki-liu̍k',
+'sp-contributions-uploads' => 'sông-chhòn',
+'sp-contributions-logs' => 'ngit-chì',
'sp-contributions-talk' => 'Tui-fa',
'sp-contributions-userrights' => 'Yung-fu khièn-han kón-lî',
'sp-contributions-search' => 'Chhìm-cháu kung-hien ki-liu̍k',
'sp-contributions-username' => 'IP chhô-vi fe̍t-chá yung-fu miàng-chhṳ̂n:',
+'sp-contributions-toponly' => 'Chṳ́ hién-sṳ chui-sîn siû-thin pán-pún ke phiên-si̍p',
'sp-contributions-submit' => 'Chhìm-cháu',
# What links here
@@ -1222,6 +1307,7 @@ Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut c
'whatlinkshere-hideredirs' => '$1 chhûng-thin-hiong',
'whatlinkshere-hidetrans' => '$1 pâu-hàm',
'whatlinkshere-hidelinks' => '$1 lièn-kiet',
+'whatlinkshere-hideimages' => '$1-ke vùn-khien lièn-kiet',
'whatlinkshere-filters' => 'Ko-li-khí',
# Block/unblock
@@ -1259,7 +1345,7 @@ Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut c
'ipusubmit' => 'Kié-chhù kim-fûng',
'unblocked' => '[[User:$1|$1]]-ke fûng-kim yí-kîn kié-chhù',
'unblocked-id' => 'Fûng-kim $1 yí-kîn pûn yì-chhù',
-'ipblocklist' => 'Pûn fûng IP thi-tiám lie̍t-péu',
+'ipblocklist' => 'Pûn fûng-kim yung-fu lie̍t-péu',
'ipblocklist-submit' => 'Chhìm-cháu',
'infiniteblock' => 'yún-kiú',
'expiringblock' => '$1 $2 to-khì',
@@ -1427,7 +1513,7 @@ Please visit [//www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation] and
'tooltip-pt-logout' => 'Tên-chhut',
'tooltip-ca-talk' => 'Kôan-yî thiàu-muk chang-vùn ke thó-lun',
'tooltip-ca-edit' => 'Ngì khó-yî phiên-siá chhṳ́-chông, chhiáng chhai pó-chhùn chṳ̂-chhièn siên yi-liau yit-ha-é.',
-'tooltip-ca-addsection' => 'Chhai-yî pún thó-lun chông chen-kâ sîn-ke thó-lun chú-thì',
+'tooltip-ca-addsection' => 'Khôi-sṳ́ yit-ke sîn séu-chiet',
'tooltip-ca-viewsource' => 'Ke-vùn-chông yí-kîn pûn pó-fu. Ngì khó-yî chhà-kháu ke-chông ngièn-sṳ́ me̍t.',
'tooltip-ca-history' => 'Pún vùn-chông ke chó-chhièn pán-pún.',
'tooltip-ca-protect' => 'Pó-fu ke-vùn-chông',
@@ -1462,7 +1548,7 @@ Please visit [//www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation] and
'tooltip-ca-nstab-media' => 'Chhà-khon hìn-thí-chông',
'tooltip-ca-nstab-special' => 'pún vùn-chông voi sùi-tén chṳ̂-liau-khu ke su-kí kiên-sîn, ngim-hò ngìn put-nèn chhṳ̍t-chiap phiên-cho',
'tooltip-ca-nstab-project' => 'Chhà-khon hong-muk vùn-chông',
-'tooltip-ca-nstab-image' => 'Chhà-chhìm thù-phién hong-mien',
+'tooltip-ca-nstab-image' => 'Chhà-chhìm thù-phién ya̍p-mien',
'tooltip-ca-nstab-mediawiki' => 'Chhà-khon ne-thúng chṳ̂-liau',
'tooltip-ca-nstab-template' => 'Chhà-khon mù-pán',
'tooltip-ca-nstab-help' => 'Chhà-khon pông-chhu thiàu-muk',
@@ -1476,6 +1562,7 @@ Please visit [//www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation] and
'tooltip-recreate' => 'Chhùng-kien ke-vùn-chông, mò-lun he-feu pûn chhù-chhîn',
'tooltip-rollback' => '"Fán-chón" khó-yî yit-on fî-fu̍k sông yit-vi kung-hien-chá tui liá-ya̍p ke phiên-chho',
'tooltip-undo' => '"Fu̍k-ngièn" khó-yî chhai phiên-sip mù-sṳt sông khôi-khí phiên-sip péu-kak fu̍k-ngièn. Kì yùng-chún chhai chak-yeu chûng kâ-ngi̍p ngièn-yîn.',
+'tooltip-summary' => 'Sû-ngi̍p yit-ke kién-tón ke chak-yeu',
# Stylesheets
'common.css' => '/* Chhṳ́-chhu ke CSS chiông-chhiu yin-yung chhai só-yû ke mien-pán */',
@@ -1554,7 +1641,7 @@ yèn-heu thùng yit-hòng heu-fông ke lièn-chiap chiông-voi pûn sṳ-vì li-
# Metadata
'metadata' => 'Ngièn-sṳ́ sṳ-kí',
-'metadata-help' => 'Chhṳ́ tóng-on chûng pâu-hàm yû khok-chán ke sêu-sit. Liá-ke sêu-sit khó-nèn he yù sṳ-vi siong-kî fe̍t-chá mèu-ngì chhai chhóng-li̍p fe̍t-he su-sṳ-fa ko-chhàng chûng só kâ-thiâm ke. Kó-yèn chhṳ́ tóng-on ke ngièn tóng-on yí-kîn pûn siû-kói, sêu-sit chhai siû-kói heu ke tóng-on chûng chiông put-nèn vàn-chhiòn fán-yang chhut-lòi.',
+'metadata-help' => 'Chhṳ́ tóng-on chûng pâu-hàm yû khóng-chán ke sín-sit. Liá-ke sín-sit khó-nèn he yù sṳ-vi siong-kî fe̍t-chá mèu-ngì chhai chhóng-li̍p fe̍t-he su-sṳ-fa ko-chhàng chûng só kâ-thiâm ke. Kó-yèn chhṳ́ tóng-on ke ngièn tóng-on yí-kîn pûn siû-kói, sêu-sit chhai siû-kói heu ke tóng-on chûng chiông put-nèn vàn-chhiòn fán-yang chhut-lòi.',
'metadata-expand' => 'Hién-sṳ siòng-se ke chṳ̂-liau',
'metadata-collapse' => 'Yún-chhòng siòng-se ke chṳ̂-liau',
'metadata-fields' => 'Chhai pún sêu-sit chûng só lie̍t-chhut ke EXIF ngièn-su-kí chiông-chhiu pâu-hàm chhai thù-phién hién-sṳ thiàu-muk, tông ngièn-su-kí péu sún-fái sṳ̀ chak hién-sṳ yî-ha sêu-sit, khì-thâ ke ngièn-su-kí yi-sat vì yún-chhòng.
@@ -1581,7 +1668,7 @@ yèn-heu thùng yit-hòng heu-fông ke lièn-chiap chiông-voi pûn sṳ-vì li-
'namespacesall' => 'Chhiòn-phu',
'monthsall' => 'chhiòn-phu',
-# E-mail address confirmation
+# Email address confirmation
'confirmemail' => 'Khok-ngin email thi-tiám',
'confirmemail_noemail' => 'Ngì mò-yû chhai ngì-ke [[Special:Preferences|yung-fu sat-thin]] sû-ngi̍p yit-ke yû-háu ke email thi-tiám.',
'confirmemail_text' => 'Chhṳ́ mióng-chham yêu-khiù ngì chhai sṳ́-yung sin-siông kûng-nèn chṳ̂-chhièn ngiam-chṳn ngì-ke sin-siông thi-tiám. Tiám-kit yî-ha on-néu chhṳ̍t-hiong ngì-ke sin-siông fat-sung yit-fûng khok-ngin sin-siông. Ke-sin-siông pâu-hàm yû yit-hòng me̍t-me̍t lièn-kiet; chhiáng chhai ngì-ke hi-khí chûng kâ-chai chhṳ́ lièn-kiet yî khok-ngin ngì-ke sin-siông thi-tiám he yû-háu ke.',
@@ -1663,6 +1750,9 @@ Sòn-chhṳ phêu-chún yi-liau.',
'watchlisttools-edit' => 'Kiám-sṳ lâu phiên-sip kam-sṳ lie̍t-péu',
'watchlisttools-raw' => 'Phiên-sip ngièn-sṳ́ kam-sṳ lie̍t-péu',
+# Core parser functions
+'duplicate-defaultsort' => '\'\'\'警告\'\'\': Yi-sat ke phài-sì khèn "$2" fu̍k-koi siên-chhièn ke yi-sat phài-sì khèn "$1"',
+
# Special:Version
'version' => 'Pán-pún',
@@ -1672,6 +1762,19 @@ Sòn-chhṳ phêu-chún yi-liau.',
# Special:SpecialPages
'specialpages' => 'Thi̍t-sû-ya̍p',
+# External image whitelist
+'external_image_whitelist' => ' #Liù-hâ liá-hàng yit-yong ke vùn-sṳ<pre>
+#Chhai ha-mien (/chṳ̂ chûng-kiên phu-fun)
+sû-ngi̍p chang-kûi péu-tha̍t-sṳt
+#Liá-he chiông-voi kiên ngoi-phu (yí-kîn chhêu lièn-kiet ke) thù-phién phi-ha̍p
+#Phi-ha̍p to chhut-lòi ke voi hién-sṳ sṳ̀n thù-phién,féu-chet chṳ́-nèn hién-sṳ sṳ̀n lièn-kiet
+#Yû #Khôi-thèu ke hàng voi tông-sṳ̀n chu-kié
+#Thai-séu siá pin-mò khî-fûn
+#Chhai liá-hàng song-mien sû-ngi̍p só-yû ke regex. Liù-hâ liá-hàng yit-yong ke vùn-sṳ</pre>',
+
+# Special:Tags
+'tag-filter' => '[[Special:Tags|Phêu-chhiâm]] ko-li-khí:',
+
# New logging system
'revdelete-restricted' => 'yí-kîn yin-yung han-tsṳ tsṳ tshâu-tsok-yèn',
'revdelete-unrestricted' => 'yí-kîn yì-tshù yû-kûan tshâu-tsok-yè ke han-tsṳ',