summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesHak.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesHak.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesHak.php63
1 files changed, 55 insertions, 8 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesHak.php b/languages/messages/MessagesHak.php
index 50d27913..ae9f34fc 100644
--- a/languages/messages/MessagesHak.php
+++ b/languages/messages/MessagesHak.php
@@ -5,6 +5,7 @@
* @file
*
* @author Hakka
+ * @author Urhixidur
*/
$messages = array(
@@ -121,7 +122,7 @@ $messages = array(
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings MediaWiki Phi-chṳ sat-thin chhîn-tân]
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki Phìn-sòng mun-thì kié-tap]
-* [http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce MediaWiki fat-phu email chhîn-tân]',
+* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce MediaWiki fat-phu email chhîn-tân]',
'about' => 'Kôan-yî',
'article' => 'Vùn-chông',
@@ -160,7 +161,9 @@ $messages = array(
'permalink' => 'Yún-kiú lièn-kiet',
'print' => 'Lie̍t-yin',
'edit' => 'Phiên-chho',
+'create' => 'Tshóng-kien',
'editthispage' => 'Phiên-siá pún-chông',
+'create-this-page' => 'Tshóng-kien liá-ke vùn-tsông',
'delete' => 'Chhù-thet',
'deletethispage' => 'Chhù-thet pún-chông',
'undelete_short' => 'Fî-fu̍k yî-chhièn $1-ke pán-pún',
@@ -239,6 +242,7 @@ $messages = array(
'youhavenewmessagesmulti' => 'Ngì chhai $1 yû yit-thiàu sîn sêu-sit',
'editsection' => 'phiên-siá',
'editold' => 'phiên-cho',
+'viewsourceold' => 'Tshà-khon Kîn-ngièn',
'editsectionhint' => 'Phiên-siá thon-lo̍k: $1',
'toc' => 'Muk-liu̍k',
'showtoc' => 'Hién-sṳ',
@@ -279,12 +283,16 @@ $messages = array(
'readonly' => 'Chṳ̂-liau-khu kim-chṳ́ fóng-mun',
'enterlockreason' => 'Chhiáng sû-ngi̍p kim-chṳ́ fóng-mun ke ngièn-yîn, pâu-hàm kû-kie chhùng-sîn khôi-fong ke sṳ̀-kiên',
'readonlytext' => 'Chṳ̂-liau-khu muk-chhièn kim-chṳ́ sû-ngi̍p sîn nui-yùng khi̍p kiên-kói, liá-hàn khó-nèn he chhut-yì chṳ̂-liau-khu chang-chhai vì-chhṳ̀ chhùng-siû, chṳ̂-heu hí-khó fî-fu̍k. Kón-lî-yèn yû yî-ha ke kié-sṳt: <p>$1</p>',
+'missingarticle-rev' => '(siù-thin #: $1)',
+'missingarticle-diff' => '(Tshâ-phe̍t: $1, $2)',
'readonly_lag' => 'Fu-su̍k chṳ̂-liau-khu fu̍k-vu-hi chang-chhai chiông khoai-chhí kiên-sîn to chú fu̍k-vu-hi, chṳ̂-liau-khu yí-kîn pûn chhṳ-thung fûng-só',
'internalerror' => 'Nui-phu chho-ngu',
+'internalerror_info' => 'Nui-phu tsho-ngu: $1',
'filecopyerror' => 'Mò-fap fuk-chṳ vùn-khien "$1" to "$2".',
'filerenameerror' => 'Mò-fap chhùng min-miàng vùn-khien "$1" to "$2".',
'filedeleteerror' => 'Mò-fap chhù-thet vùn-khien "$1".',
'filenotfound' => 'Put-nèn chhìm-cháu to vùn-khien "$1".',
+'fileexistserror' => 'Mò-fap siá-ngi̍p tóng-on "$1": tóng-on yí-kîn tshùn-tshai',
'unexpected' => 'Put-chṳn-sòng chhṳ̍t: "$1"="$2".',
'formerror' => 'Chho-ngu: mò-fap thì-kâu péu-tân',
'badarticleerror' => 'Vù-fap chhai pún-hong song chin-hàng chhṳ́-hong ke chhâu-chok.',
@@ -300,12 +308,17 @@ Chhṳ-su: $1<br />
Chhà-khon: $2',
'viewsource' => 'Ngièn-sṳ́-tóng',
'viewsourcefor' => '$1 ke ngièn-sṳ́-tóng',
+'actionthrottled' => 'Thung-tsok yí-kîn ap-tsṳ',
'protectedpagetext' => 'Pún-chông yí-kîn pûn fûng-só put yún-chún phiên-cho.',
'viewsourcetext' => 'Ngì khó-yî chhà-khon pin fuk-chṳ pún vùn-chông ke kîn-ngièn.',
'protectedinterface' => 'Ke-chông thì-kiûng liáu ngiôn-thí ke kie-mien vùn-sṳ, kí yí-kîn pûn fûng-só fòng-chṳ́ sùi-yi ke siû-kói.',
'editinginterface' => "'''Kín-ko:''' Ngì chang-chhai phiên-siá ke vùn-chông he yung chhai-yî thì-kiûng ngiôn-thí ke kie-mien vùn-sṳ. Kói-pien chhṳ́-chông chiông-voi yáng-hióng khì-thâ yung-fu-chá ke kie-mien ngoi-kôn.",
'sqlhidden' => '(Yún-chhòng SQL ke chhà-chhìm)',
'cascadeprotected' => 'Liá-ke vùn-chông yí-kîn pûn pó-fu, yîn-vi liá-ke hong-mien pûn yî-ha phêu-chu "lièn-só pó-fu" ke {{PLURAL:$1|yit-ke|tô-ke}} pûn pó-fu vùn-chông pâu-hàm:',
+'ns-specialprotected' => 'Chhai thi̍t-sû miàng-sṳ khúng-kiên tsûng ke vùn-thí he vù-nèn piên-sip ke.',
+
+# Virus scanner
+'virus-unknownscanner' => 'vù-tî ke fòng phiang-thu̍k:',
# Login and logout pages
'logouttitle' => 'Yung-fu thui-chhut',
@@ -343,6 +356,8 @@ Ngì khó-yî ki-siu̍k yî ngia̍k-miàng fông-sṳt sṳ́-yung {{SITENAME}},
'yourvariant' => 'Sṳ-thí pien-von:',
'yournick' => 'Kién-chhṳ̂n:',
'badsig' => 'Chho-ngu ke ngièn-sṳ́ chhiâm-miàng; chhiáng kiám-chhà HTML phêu-chhiâm.',
+'badsiglength' => 'Tshiâm-miàng ko-liong.
+Tshòng-tón pit-sî chhai $1-ke sṳ-ngièn yî-ha.',
'email' => 'Email',
'prefs-help-realname' => '* Chṳ̂n-sṳ̍t siang-miàng (khó-sién): yung-lòi tui-cheu ngì-ke kung-hien miàng.',
'loginerror' => 'Tên-liu̍k chho-ngu',
@@ -375,6 +390,7 @@ Ngì khó-yî ki-siu̍k yî ngia̍k-miàng fông-sṳt sṳ́-yung {{SITENAME}},
'invalidemailaddress' => 'Email thi-tiám kak-sṳt put chṳn-khok, chhiáng sû-ngi̍p chṳn-khok ke email chhai-vi fe̍t-chá chhîn-khûng ke-sû-ngi̍p khiông.',
'accountcreated' => 'Yí-kîn kien-li̍p chong-fu.',
'accountcreatedtext' => '$1 ke chong-fu yí-kîn chhong-kien.',
+'createaccount-title' => 'Chhai {{SITENAME}} tsûng-kiên kien-li̍p sîn tsong-ho',
'loginlanguagelabel' => 'Ngî-ngièn: $1',
# Password reset dialog
@@ -448,6 +464,8 @@ Yeu kien-chho ke vùn-chông, chhiáng chhai ha-mien ke phiên-cho-khiông chûn
Kó-yèn ngì-he put-séu-sîm to chhṳ́ hong-mien, chhṳ̍t-chiap tiám-kit ngì hi-khí chûng ke "fì-chón" on-néu fán-fì.',
'anontalkpagetext' => "---- ''Liá-he yit-ke hàn-mò kien-li̍p chong-ho ke ngia̍k-miàng yung-fu ke tui-fa-hong. Só-yî chṳ́-nèn yung IP thi-tiám lòi lâu kí lièn-lo̍k. Ke-IP thi-tiám khó-nèn yù-chhai kí-miàng yung-fu khiung-hióng. Kó-yèn ngì-he yit-miàng ngia̍k-miàng yung-fu ngin-vì pún-hong song ke phìn-lî kiên ngì mò-kôan, chhiáng [[Special:UserLogin|Chhóng-kien sîn chong-ho fe̍t-chá Tên-ngi̍p]] khó-yî phit-miên lòi-yì khì-thâ ngia̍k-miàng yung-fu ke fun-lon.''",
'noarticletext' => 'Chhṳ́-chông muk-chhièn hàn-mò nui-yùng, ngì khó-yî chhai khì-thâ hong [[Special:Search/{{PAGENAME}}|sêu-chhà chhṳ́-chông phêu-thì]] fe̍t-chá [{{fullurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}} phiên-chho chhṳ́-chông].',
+'userpage-userdoesnotexist' => 'Sṳ́-yung-tsá tsong-ho "$1" hàn-mò kien-li̍p.
+Tshiáng chhai kien-li̍p/piên-sip liá-ke vùn-tsông tshièn siên kiám-tshà yit-ha-é.',
'clearyourcache' => "'''Chu-yi:''' Chhai tú-chhùn yî-heu, ngì pit-sî khoai chhái-chhí chhîn-chhù hi-khí chhòi-nèn khon-tó chok-chhut ke kói-pien. '''Mozilla / Firefox / Safari:''' on-tén ''Shift'' chai tiám-kit '' Chhùng-sîn chṳ́n-lî ''(fe̍t-chá on-hâ ''Ctrl-Shift-R'', chhai Phìn-kó Mac song on-hâ ''Cmd-Shift-R''); '''IE:''' on-tén ''Ctrl'' chai tiám-kit ''Chhùng-sîn chṳ́n-lî'', fe̍t-he on-hâ ''Ctrl-F5'';'''Konqueror:''' chak sî-yeu tiám-kit ''Chhùng-sîn chṳ́n-lî''; '''Opera:''' yung-fu sî-yeu chhai ''kûng-khí-sat-thin'' chûng vàn-cháng-thi chhîn-chhù ke khoai-chhí.",
'usercssjsyoucanpreview' => "<strong>Thì-sṳ:</strong> Chhai pó-chhùn chhièn chhiáng yung 'hién-sṳ yi-ko' on-néu lòi chhet-chhṳ ngì sîn-ke CSS/JS.",
'usercsspreview' => "'''Chu-yi ngì chak-he chhai yi-liau ngì ke-ngìn CSS, hàn-mò tú-chhùn!'''",
@@ -480,7 +498,7 @@ Ngì yin-tông chiông ngì só-cho ke siù-chho kâ-ngi̍p hien-yû ke nui-yùn
Kó-yèn ngì chhin-mò hî-mong ngì-ke ngì-ke vùn-sṳ pûn-ngìn ngim-yi chhùng-siû lâu chai san-pu, chhiáng mò-yeu thì-kâu.<br />
Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-yùng he chhṳ-kí só chok,fe̍t-chá lòi-chhṳ yit-ke mò-su pán-khièn pó-fu fe̍t-he he siông-thùng chhṳ-yù ke lòi-ngièn (Chhâm-siòng $1 ke se-chiet).
<strong> Mò-yeu chhai hàn-mò su-khièn ke chhìn-khóng-hâ fat-péu!</strong>',
-'longpagewarning' => '<strong>Kín-ko: Pún-chông chhòng-thu tha̍t-tó $1KB;mêu-chúng hi-khí chiông-voi mò-fap phiên-chhut chhòng-ko 32KB ke vùn-chông. Chhiáng kháu-li chiông pún-chông chhiet kot-sṳ̀n kí-ke séu thon-lo̍k.</strong>',
+'longpagewarning' => '<strong>Kín-ko: Pún-chông chhòng-thu tha̍t-tó $1 kB;mêu-chúng hi-khí chiông-voi mò-fap phiên-chhut chhòng-ko 32 kB ke vùn-chông. Chhiáng kháu-li chiông pún-chông chhiet kot-sṳ̀n kí-ke séu thon-lo̍k.</strong>',
'longpageerror' => '<strong>Chho-ngu: Ngì só thì-kâu ke vùn-sṳ chhòng-thu yû $1KB, liá thai-yî $2KB ke chui-thai chhṳ̍t, ke-vùn-chông put-nèn pûn tú-chhùn.</strong>',
'readonlywarning' => '<strong>Kín-ko: chṳ̂-liau-khu pûn-ngìn fûng-só yîn-vi chin-hàng vì-fu, só-yî muk-chhièn mò-fap pó-chhùn ngì-ke siù-chho. Ngì fe̍t-hí hî-mong chhai-siên chiông pún-thon vùn-sṳ fu̍k-chṳ pin pó-chhùn to vùn-sṳ vùn-khien, yèn-heu tén-yit-ha chai siù-chho.</strong>',
'protectedpagewarning' => '<strong>Kín-ko: Pún-chông yí-kîn pûn pó-fu, chṳ́-yû yúng-yû Kón-lî-yèn hí-khó-khièn ke yung-fu chhòi-nèn siù-chho.</strong>',
@@ -494,14 +512,21 @@ Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-y
'edittools' => '<!-- Chhṳ́-chhu ke vùn-sṳ chiông-voi pûn hién-sṳ chhai yî-ha phiên-cho lâu song-chhòn péu-tân chûng. -->',
'nocreatetitle' => 'Chhóng-kien vùn-chông su han-chṳ',
'nocreatetext' => 'Chhṳ́ mióng-chham han-chṳ chhóng-chho sîn hong-mien ke kûng-yung. ngì khó-yî fán-fì pin phiên-cho yí-kîn yû ke hong-mien, fe̍t-chá [[Special:UserLogin|tên-liu̍k fe̍t-he chhóng-kien sîn chong-fu]].',
+'nocreate-loggedin' => 'Ngì chhai liá-ke wiki-tsûng hàn-mò hí-khó-khièn kien-li̍p sîn vùn-tsông.',
+'permissionserrors' => 'Khièn-han Tsho-ngu',
+'permissionserrorstext' => 'Kîn-kí yî-ha ke ngièn-yîn, ngì vù-yû khièn-han hi-tso yî-ha ke thung-tsok:',
# "Undo" feature
'undo-success' => 'Ke phiên-cho khó-yî pûn chhat-sêu. Chhiáng kiám-chhà yî-ha tui-pí fu̍t-sṳ̍t liá chang-he ngì sióng-cho ke, yèn-heu tú-chhùn yî-ha kiên-kói vàn-sṳ̀n chhat-sêu phiên-siá.',
'undo-failure' => 'Chhut-yì chûng-thù ke phiên-chho put yit-chṳ, chhṳ́ phiên-siá put-nèn chhat-sêu.',
+'undo-norev' => 'Liá-ke siù-tsho pán-pún hàn-mò tshùn-tshai fe̍t-tsá yí-kîn tshù-tshiang, piên-sip put-nèn tshat-sêu.',
'undo-summary' => 'Chhí-sêu yù [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|tui-fa]]) só chok-chhut ke siû-thin $1',
# Account creation failure
'cantcreateaccounttitle' => 'Mò-fap chhóng-li̍p chong-ho',
+'cantcreateaccount-text' => "Tshiùng liá-ke IP thi-tiám (<b>$1</b>) kien-li̍p tsong-ho yí-kîn pûn [[User:$3|$3]] kim-tsṳ́ .
+
+Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
# History pages
'viewpagelogs' => 'Chhà-khon liá-ke vùn-chông ke ngit-ki.',
@@ -542,9 +567,9 @@ Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-y
'revisiondelete' => 'Chhù-thet/fî-fu̍k chhù-hi ke siû-thin',
'revdelete-nooldid-title' => 'Mò-yû muk-phêu siû-thin',
'revdelete-nooldid-text' => 'Mò-yû chṳ́-thin chhṳ́chhâu-chok ke muk-phêu siû-thin.',
-'revdelete-selected' => "Sién-chhí '''$1''' ke $2-chhṳ siû-thin:",
-'logdelete-selected' => "Chhí-chhṳ '''$1''' ke $2-ke ngit-ki hong-muk:",
-'revdelete-text' => 'Chhù-thet ke siû-thin yìn-yèn chiông-voi hién-sṳ chhai vùn-chông li̍t-sṳ́ chûng, than vùn-sṳ nui-yùng yí-kîn put-nèn pûn chung-ngìn fóng-mun. Chhai chhṳ́ miong-chham ke khì-thâ kón-lî-yèn chiông chhòi-nèn fóng-mun yún-chhòng ke nui-yùng pin theu-ko siông-thùng ke kie-mien fî-fu̍k chhù-hi, chhù-fî miong-chham kûng-chok-chá chin-hàng han-chṳ.',
+'revdelete-selected' => "'''Sién-chhí '''$1''' ke $2-chhṳ siû-thin:'''",
+'logdelete-selected' => "'''Chhí-chhṳ '''$1''' ke $2-ke ngit-ki hong-muk:'''",
+'revdelete-text' => "'''Chhù-thet ke siû-thin yìn-yèn chiông-voi hién-sṳ chhai vùn-chông li̍t-sṳ́ chûng, than vùn-sṳ nui-yùng yí-kîn put-nèn pûn chung-ngìn fóng-mun.''' Chhai chhṳ́ miong-chham ke khì-thâ kón-lî-yèn chiông chhòi-nèn fóng-mun yún-chhòng ke nui-yùng pin theu-ko siông-thùng ke kie-mien fî-fu̍k chhù-hi, chhù-fî miong-chham kûng-chok-chá chin-hàng han-chṳ.",
'revdelete-legend' => 'Sat-thin siû-thin han-chṳ:',
'revdelete-hide-text' => 'Yún-chhòng siû-thin vùn-sṳ',
'revdelete-hide-name' => 'Yún-chhòng thung-chok khi̍p muk-phêu',
@@ -560,6 +585,27 @@ Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-y
'logdelete-logentry' => '[[$1]]-ke sṳ-khien khó-kien-sin yí-kîn kiên-kói',
'revdelete-success' => "'''Siû-thin ke khó-kien-sin yí-kîn sṳ̀n-kûng sat-thin.'''",
'logdelete-success' => "'''Sṳ-khien ke khó-kien-sin yí-kîn sṳ̀n-kûng sat-thin.'''",
+'revdel-restore' => 'Kiên-kói khó-kien-sin',
+'pagehist' => 'Vùn-tsông li̍t-sṳ́',
+'deletedhist' => 'Yí-kîn tshù-me̍t ke li̍t-sṳ́',
+'revdelete-content' => 'nui-yùng',
+'revdelete-summary' => 'piên-sip tsak-yêu',
+'revdelete-uname' => 'yung-fu-miàng',
+'revdelete-restricted' => 'yí-kîn yin-yung han-tsṳ tsṳ tshâu-tsok-yèn',
+'revdelete-unrestricted' => 'yí-kîn yì-tshù yû-kûan tshâu-tsok-yè ke han-tsṳ',
+'revdelete-hid' => 'yún-tshòng $1',
+'revdelete-unhid' => 'mò yún-tshòng $1',
+'revdelete-log-message' => '$1 ke $2-tshṳ siû-hàng',
+'logdelete-log-message' => '$1 ke $2-hong sṳ-khien',
+
+# Suppression log
+'suppressionlog' => 'Fi-tsṳ́ ngit-péu',
+
+# History merging
+'mergehistory' => 'Ha̍p-yit siû-tsáng ki-liu̍k',
+'mergehistory-from' => 'Lòi-ngièn vùn-tsông:',
+'mergehistory-into' => 'Muk-tit vùn-tsông:',
+'mergehistory-list' => 'Khó-yî ha̍p-yit ke piên-sip li̍t-sṳ́',
# Diffs
'difference' => '(Siû-thin pán-pún-kiên ke chhâ-yi)',
@@ -726,7 +772,7 @@ Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-y
'filedesc' => 'Tóng-on mèu-siá',
'fileuploadsummary' => 'Tóng-on mèu-siá:',
'filestatus' => 'Pán-khièn chhong-thai:',
-'filesource' => 'Lòi-ngièn',
+'filesource' => 'Lòi-ngièn:',
'uploadedfiles' => 'Yí-kîn Song-chhòn ke vùn-khien',
'ignorewarning' => 'Fut-lio̍k kín-ko pin tú-chhùn tóng-on',
'ignorewarnings' => 'Fut-lio̍k só-yû kín-ko',
@@ -1075,8 +1121,9 @@ Yî-ha he <strong>$1</strong> hien-sṳ̀ ke pó-fu khi̍p-phe̍t:',
'pagesize' => '(Vi-ngièn-chû)',
# Restrictions (nouns)
-'restriction-edit' => 'Phiên-siá',
-'restriction-move' => 'Yì-thung',
+'restriction-edit' => 'Phiên-siá',
+'restriction-move' => 'Yì-thung',
+'restriction-create' => 'Tshóng-kien',
# Restriction levels
'restriction-level-sysop' => 'Chhiòn pó-fu',