summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesHak.php
blob: 7018b9df0922a7e711f31d835cf31808b433bf6d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
<?php
/** Hakka (Hak-kâ-fa)
 *
 * See MessagesQqq.php for message documentation incl. usage of parameters
 * To improve a translation please visit http://translatewiki.net
 *
 * @ingroup Language
 * @file
 *
 * @author Hakka
 * @author Urhixidur
 */

$messages = array(
# User preference toggles
'tog-underline'        => 'Hâ-va̍k lièn-chiap:',
'tog-highlightbroken'     => 'Fí-fái ke lièn-kiet kak-sṳt <a href="" class="new"> chhiong liá-yong </a> (fe̍t-chá chhiong liá-ke <a href="" class="internal">?</a>)',
'tog-justify'         => 'Thon-lo̍k tui-chhè',
'tog-hideminor'        => 'Chui-khiûn ke kiên-kói chûng yún-chhòng séu siû-kói',
'tog-extendwatchlist'     => 'Chen-kâ kam-sṳ chhîn-tân yî-khi̍p hién-sṳ só-yû khó chhái-yung ke kiên-kói',
'tog-usenewrc'        => 'Chen-khiòng chui-khiûn ke kiên-kói (JavaScript)',
'tog-numberheadings'     => 'Phêu-thì chhṳ-thung phiên-ho',
'tog-showtoolbar'       => 'Hién-sṳ phiên-cho kûng-khí-làn (JavaScript)',
'tog-editondblclick'     => 'Sûng-kit phiên-cho hong-mien (JavaScript)',
'tog-editsection'       => 'Yún-chún thûng-ko tiám-kit [phiên-siá] lièn-kiet phiên-cho thon-lo̍k',
'tog-editsectiononrightclick' => 'Yún-chún yu-kit phêu-thì phiên-chho thon-lo̍k (JavaScript)',
'tog-showtoc'         => 'Hién-sṳ muk-liu̍k (chṳ̂m-tui yit-chông chhêu-ko sâm-ke phêu-thì ke vùn-chông)',
'tog-rememberpassword'    => 'Hâ-yit-chhṳ tên-ngi̍p ki-he̍t me̍t-me̍t',
'tog-editwidth'        => 'Phiên-cho làn-vi yí-kîn yû chui-thai khôn-yùng',
'tog-watchcreations'     => 'Chiông ngô chhóng-chho ke vùn-chông kâ-thiâm to ngô-ke kam-sṳ lie̍t-péu chûng',
'tog-watchdefault'      => 'Chiông ngô kiên-kói ke vùn-chông kâ-thiâm to ngô-ke kam-sṳ lie̍t-péu chûng',
'tog-watchmoves'       => 'Chiông ngô yì-thung ke vùn-chông kâ-ngi̍p ngô-ke kam-sṳ lie̍t-péu',
'tog-watchdeletion'      => 'Chiông ngô chhù-thet ke vùn-chông kâ-ngi̍p ngô-ke kam-sṳ lie̍t-péu chûng',
'tog-minordefault'      => 'Yi-siên chiông phiên-chho sat-thin vi séu phiên-cho',
'tog-previewontop'      => 'Chhai phiên-cho khiông ke song-fông hién-sṳ yi-ko',
'tog-previewonfirst'     => 'Thi-yit-chhṳ phiên-siá sṳ̀ hién-sṳ ngièn-vùn nui-yùng ke yi-ko',
'tog-nocache'         => 'Thìn-chṳ́ yung hong-mien ke khoai-chhí',
'tog-enotifwatchlistpages'  => 'Tông ngô kam-sṳ ke hong-mien kói-pien sṳ̀ fat-chhut E-mail thûng-tî ngô.',
'tog-enotifusertalkpages'   => 'Tông ngô-ke tui-fa-hong fat-sên kói-pien sṳ̀ fat E-mail thûng-tî ngô.',
'tog-enotifminoredits'    => 'Chit-sṳ́ he hong-mien ke séu siù-chho ya hiong ngô fat-chhut E-mail',
'tog-enotifrevealaddr'    => 'Chhai thûng-tî E-mail chûng hién-sṳ ngô-ke email thi-tiám',
'tog-shownumberswatching'   => 'Hién-sṳ kam-sṳ yung-fu ke su-muk',
'tog-fancysig'        => 'Sṳ́-yung ngièn-sṳ́ chhiâm-miàng (Put sán-sên chhṳ-thung lièn-kiet)',
'tog-externaleditor'     => 'Yi-thin sṳ́-yung ngoi-phu phiên-cho hi-khí',
'tog-externaldiff'      => 'Sat-thin sṳ́-yung ngoi-phu chhâ-yi fun-sak',
'tog-showjumplinks'      => 'Khí-yung "thiàu chón-to" fóng-mun lièn-kiet',
'tog-uselivepreview'     => 'Sṳ́-yung sṳ̍t-sṳ̀ yi-ko (JavaScript) (Sṳ-ngiam chûng)',
'tog-forceeditsummary'    => 'Tông hàn-mò sû-ngi̍p-chak yeu sṳ̀-sòng thì-siáng ngô.',
'tog-watchlisthideown'    => 'Kam-sṳ lie̍t-péu chûng yún-chhòng ngô-ke phiên-cho',
'tog-watchlisthidebots'    => 'Kam-sṳ lie̍t-péu chûng yún-chhòng kî-hi-ngìn ke phiên-chho',
'tog-watchlisthideminor'   => 'Kam-sṳ lie̍t-péu chûng yún-chhòng séu-siû-kói',
'tog-nolangconversion'    => 'Put-yeu chin-hàng ngî-ngièn chón-von',
'tog-ccmeonemails'      => 'Tông ngô-ki email pûn khì-thâ yung-fu sṳ̀, ya-ki yit-fun fuk-pún to ngô-ke sin-siông.',
'tog-diffonly'        => 'Chhai pí-káu lióng-ke siû-thin pán-pún chhâ-yi sṳ̀ put hién-sṳ vùn-chông nui-yùng.',

'underline-always' => 'Chúng-he sṳ́-yung',
'underline-never'  => 'Chhiùng put sṳ́-yung',
'underline-default' => 'Hi-khí yi-thin',

# Dates
'sunday'    => 'Lî-pai-ngit',
'monday'    => 'Lî-pai-yit',
'tuesday'    => 'Lî-pai-ngi',
'wednesday'   => 'Lî-pai-sâm',
'thursday'   => 'Lî-pai-si',
'friday'    => 'Lî-pai-ńg',
'saturday'   => 'Lî-pai-liuk',
'sun'      => 'Lî-pai-ngit',
'mon'      => 'Lî-pai-yit',
'tue'      => 'Lî-pai-ngi',
'wed'      => 'Lî-pai-sâm',
'thu'      => 'Lî-pai-si',
'fri'      => 'Lî-pai-ńg',
'sat'      => 'Lî-pai-liuk',
'january'    => 'Yit-ngie̍t',
'february'   => 'Ngi-ngie̍t',
'march'     => 'Sâm-ngie̍t',
'april'     => 'Si-ngie̍t',
'may_long'   => 'Ńg-ngie̍t',
'june'     => 'Liuk-ngie̍t',
'july'     => 'Chhit-ngie̍t',
'august'    => 'Pat-ngie̍t',
'september'   => 'Kiú-ngie̍t',
'october'    => 'Sṳ̍p-ngie̍t',
'november'   => 'Sṳ̍p-yit-ngie̍t',
'december'   => 'Sṳ̍p-ngi-ngie̍t',
'january-gen'  => 'Yit-ngie̍t',
'february-gen' => 'Ngi-ngie̍t',
'march-gen'   => 'Sâm-ngie̍t',
'april-gen'   => 'Si-ngie̍t',
'may-gen'    => 'Ńg-ngie̍t',
'june-gen'   => 'Liuk-ngie̍t',
'july-gen'   => 'Chhit-ngie̍t',
'august-gen'  => 'Pat-ngie̍t',
'september-gen' => 'Kiú-ngie̍t',
'october-gen'  => 'Sṳ̍p-ngie̍t',
'november-gen' => 'Sṳ̍p-yit-ngie̍t',
'december-gen' => 'Sṳ̍p-ngi-ngie̍t',
'jan'      => 'Yit-ngie̍t',
'feb'      => 'Ngi-ngie̍t',
'mar'      => 'Sâm-ngie̍t',
'apr'      => 'Si-ngie̍t',
'may'      => 'Ńg-ngie̍t',
'jun'      => 'Liuk-ngie̍t',
'jul'      => 'Chhit-ngie̍t',
'aug'      => 'Pat-ngie̍t',
'sep'      => 'Kiú-ngie̍t',
'oct'      => 'Sṳ̍p-ngie̍t',
'nov'      => 'Sṳ̍p-yit-ngie̍t',
'dec'      => 'Sṳ̍p-ngi-ngie̍t',

# Categories related messages
'pagecategories'     => '$1-ke fûn-lui',
'category_header'    => 'Lui-phe̍t "$1" chûng ke vùn-chông',
'subcategories'     => 'Fu-su̍k fûn-lui',
'category-media-header' => '"$1" fûn-lui chûng ke kî-thí tóng-on',
'listingcontinuesabbrev' => 'Chhṳ̀-siu̍k',

'mainpagetext'   => "<big>'''Yí-kîn sṳ̀n-kûng ôn-chông MediaWiki.'''</big>",
'mainpagedocfooter' => 'chhiáng fóng-mun [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Yung-fu sú-chhak] yî-khi̍p sṳ́-yung chhṳ́ wiki ngiôn-khien ke sin-sit!

== Ngi̍p-mùn ==

* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings MediaWiki Phi-chṳ sat-thin chhîn-tân]
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki Phìn-sòng mun-thì kié-tap]
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce MediaWiki fat-phu email chhîn-tân]',

'about'     => 'Kôan-yî',
'article'    => 'Vùn-chông',
'newwindow'   => '(chhai sîn sṳ-chhûng chûng tá-khôi)',
'cancel'     => 'Chhí-sêu',
'qbfind'     => 'Chhìm-cháu',
'qbbrowse'    => 'Chhà-khon',
'qbedit'     => 'Phiên-siá',
'qbpageoptions' => 'Vùn-chông sién-hong',
'qbpageinfo'   => 'Vùn-chông chṳ̂-liau',
'qbmyoptions'  => 'Ngô-ke sién-hong',
'qbspecialpages' => 'Thi̍t-sû hong-mien',
'moredotdotdot' => 'Kien-tô...',
'mypage'     => 'Ngô-ke hong-mien',
'mytalk'     => 'Ngô-ke tui-fa-hong',
'anontalk'    => 'Ke-IP ke tui-fa hong',
'navigation'   => 'Thô-hòng',
'and'      => '&#32;lâu',

# Metadata in edit box
'metadata_help' => 'Ngièn sṳ-kí:',

'errorpagetitle'  => 'Chho-ngu',
'returnto'     => 'Fán-fì to $1.',
'tagline'      => 'Chhut-chhṳ {{SITENAME}}',
'help'       => 'Pông-chhu',
'search'      => 'Chhìm-cháu',
'searchbutton'   => 'Chhìm-cháu',
'go'        => 'Chin-ngi̍p',
'searcharticle'   => 'Chin-ngi̍p',
'history'      => 'Vùn-chông li̍t-sṳ́',
'history_short'   => 'Li̍t-sṳ́',
'updatedmarker'   => 'Ngô song-chhṳ fóng-mun yî-lòi ke siû-kói',
'info_short'    => 'Chṳ̂-liau',
'printableversion' => 'Khó-lie̍t yin-pán',
'permalink'     => 'Yún-kiú lièn-kiet',
'print'       => 'Lie̍t-yin',
'edit'       => 'Phiên-chho',
'create'      => 'Tshóng-kien',
'editthispage'   => 'Phiên-siá pún-chông',
'create-this-page' => 'Tshóng-kien liá-ke vùn-tsông',
'delete'      => 'Chhù-thet',
'deletethispage'  => 'Chhù-thet pún-chông',
'undelete_short'  => 'Fî-fu̍k yî-chhièn $1-ke pán-pún',
'protect'      => 'Pó-fu',
'protect_change'  => 'kiên-kói pó-fu',
'protectthispage'  => 'Pó-fu pún-chông',
'unprotect'     => 'Kié-chhù pó-fu',
'unprotectthispage' => 'Kié-chhù chhṳ́-chông pó-fu',
'newpage'      => 'Sîn vùn-chông',
'talkpage'     => 'Thó-lun pún-chông',
'talkpagelinktext' => 'Tui-fa',
'specialpage'    => 'Thi̍t-sû hong-mien',
'personaltools'   => 'Ke-ngìn kûng-khí',
'postcomment'    => 'Fat-péu phìn-lun',
'articlepage'    => 'Chhà-khon vùn-chông',
'talk'       => 'Thó-lun',
'views'       => 'Kiám-sṳ',
'toolbox'      => 'Kûng-khí-siông',
'userpage'     => 'Chhà-khon yung-fu hong-mien',
'projectpage'    => 'Chhà-khon kie-va̍k hong-mien',
'imagepage'     => 'Chhà-khon thù-hiong hong-mien',
'mediawikipage'   => 'Kiám-sṳ sin-sit hong-mien',
'templatepage'   => 'Kiám-sṳ mù-pán hong-mien',
'viewhelppage'   => 'Kiám-sṳ sot-mìn hong-mien',
'categorypage'   => 'Kiám-ngiam fûn-lui hong-mien',
'viewtalkpage'   => 'Kiám-sṳ thó-lun hong-mien',
'otherlanguages'  => 'Khì-thâ ngî-ngièn',
'redirectedfrom'  => '(Chhùng-thin-hiong chhṳ $1)',
'redirectpagesub'  => 'Chhùng-thin-hiong hong-mien',
'lastmodifiedat'  => 'Liá-chông ke chui-heu siû-thin chhai $1 $2.', # $1 date, $2 time
'viewcount'     => 'Pún-chông yí-kîn pûn-ngìn khon-kien $1-chhṳ.',
'protectedpage'   => 'Pûn pó-fu ke vùn-chông',
'jumpto'      => 'Thiàu-chón to:',
'jumptonavigation' => 'thô-hòng',
'jumptosearch'   => 'Chhìm-cháu',

# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
'aboutsite'      => 'Yû-kôan {{SITENAME}}',
'aboutpage'      => 'Project:Kôan-yî',
'copyright'      => 'Pún-chham ke chhiòn-phu vùn-pún nui-yùng chhai $1 chṳ̂ thiàu-khóan hâ thì-kiûng.',
'copyrightpagename'  => '{{SITENAME}} pán-khièn',
'copyrightpage'    => '{{ns:project}}:Pán-khièn sin-sit',
'currentevents'    => 'Hien-sṳ̀ sṳ-khien',
'currentevents-url'  => 'Project:Hien-sṳ̀ sṳ-khien',
'disclaimers'     => 'Miên-chit sâng-mìn',
'disclaimerpage'    => 'Project:Yit-pân ke miên-chit sâng-mìn',
'edithelp'       => 'Phiên-siá pông-chhu',
'edithelppage'     => 'Help:Phiên-cho hong-mien',
'faq'         => 'Sòng-kien mun-thì kié-tap',
'faqpage'       => 'Project:Sòng-kien mun-thì kié-tap',
'helppage'       => 'Help:Pông-chhu',
'mainpage'       => 'Thèu-chông',
'mainpage-description' => 'Thèu-chông',
'policy-url'      => 'Project:Fông-chṳ̂m',
'portal'        => 'Sa-khî',
'portal-url'      => 'Project:Sa-khî',
'privacy'       => 'Yún-sṳ̂ chṳn-chhet',
'privacypage'     => 'Project:Yún-sṳ̂ chṳn-chhet',

'badaccess'    => 'Khièn-han chho-ngu',
'badaccess-group0' => 'Ngì kông-chhòi ke chhiáng-khiù mò yún-chún chṳp-hàng.',
'badaccess-groups' => 'Ngì kông-chhòi ke chhiáng-khiù chṳ́-yû $1 yung-fu-chû ke yung-fu chhòi-nèn sṳ́-yung.',

'versionrequired'   => 'Sî-yeu MediaWiki $1-pán',
'versionrequiredtext' => 'Sî-yeu pán-pún $1-ke MediaWiki chhòi-nèn sṳ́-yung chhṳ́-chông. Chhâm-cheu [[Special:Version|Pán-pún]].',

'ok'           => 'OK',
'retrievedfrom'      => 'Chhí-chhṳ "$1"',
'youhavenewmessages'   => 'Ngì yû $1$2)。',
'newmessageslink'     => 'Sîn sin-sit',
'newmessagesdifflink'   => 'Sông-chhṳ kiên-kói',
'youhavenewmessagesmulti' => 'Ngì chhai $1 yû yit-thiàu sîn sêu-sit',
'editsection'       => 'phiên-siá',
'editold'         => 'phiên-cho',
'viewsourceold'      => 'Tshà-khon Kîn-ngièn',
'editlink'        => 'piên-sip',
'viewsourcelink'     => 'tshà-khon kîn-ngièn',
'editsectionhint'     => 'Phiên-siá thon-lo̍k: $1',
'toc'           => 'Muk-liu̍k',
'showtoc'         => 'Hién-sṳ',
'hidetoc'         => 'yún-chhòng',
'thisisdeleted'      => 'Chhà-khon fe̍t-chá fî-fu̍k $1?',
'viewdeleted'       => 'Kiám-sṳ $1?',
'restorelink'       => '$1-ke pûn chhù-hi ke pán-pún',
'feedlinks'        => 'Só-thin:',
'feed-invalid'      => 'Mò-háu ke só-thin lui-hìn.',

# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main'   => 'Vùn-chông',
'nstab-user'   => 'Yung-fu thiàu-muk',
'nstab-media'   => 'Chhiòn-thí hong-mien',
'nstab-special'  => 'Thi̍t-sû vùn-chông',
'nstab-project'  => 'Kie-va̍k hong-mien',
'nstab-image'   => 'Tóng-on',
'nstab-mediawiki' => 'Sin-sit',
'nstab-template' => 'Mù-pán',
'nstab-help'   => 'Pông-chhu sot-mìn',
'nstab-category' => 'Fûn-lui',

# Main script and global functions
'nosuchaction'   => 'Mò-yû liá-ke min-lin',
'nosuchactiontext' => 'URL chhiáng-khiù ke min-lin mò-fap pûn liá-ke wiki sṳt-phe̍t',
'nosuchspecialpage' => 'Mò-yû liá-ke thi̍t-sû hong-mien',
'nospecialpagetext' => 'Ngì chhiáng-khiù ke vùn-chông mò-fap pûn liá-ke wiki sṳt-phe̍t.',

# General errors
'error'        => 'Chho-ngu',
'databaseerror'    => 'Chṳ̂-liau-khu ke chho-ngu',
'dberrortext'     => 'Fat-sên chṳ̂-liau-khu chhà-chhìm fa-ngî chho-ngu. Khó-nèn he ngiôn-thí chhṳ-sṳ̂n ke chho-ngu só yîn-hí. Chui-heu yit-chhṳ chṳ̂-liau-khu chhà-chhìm chṳ́-lin he: <blockquote><tt>$1</tt></blockquote> lòi-chhṳ "<tt>$2</tt>"。 MySQL fán-fì chho-ngu "<tt>$3: $4</tt>".',
'dberrortextcl'    => 'Fat-sên liáu yit-ke chṳ̂-liau-khu thiàu-chhà fa-ngî chho-ngu. Chui-heu yit-chhṳ ke chṳ̂-liau-khu thiàu-chhà he: "$1" lòi-ngièn "$2". MySQL fì-chón chho-ngu "$3: $4".',
'noconnect'      => 'Mò-fap chhai $1 song lièn-chiap chṳ̂-liau-khu',
'nodb'         => 'Mò-fap sién-chet chṳ̂-liau-khu $1',
'cachederror'     => 'Ha-mien ke hong-mien he pûn chhiáng-khiù hong-mien chhai khoai-chhí ke yit-ke fu-pún, khó-nèn put-he chui-sîn ke pán-pún.',
'laggedslavemode'   => 'Kín-ko: Vùn-chông khó-nèn put pâu-hàm chui-khiûn ke kiên-kói.',
'readonly'       => 'Chṳ̂-liau-khu kim-chṳ́ fóng-mun',
'enterlockreason'   => 'Chhiáng sû-ngi̍p kim-chṳ́ fóng-mun ke ngièn-yîn, pâu-hàm kû-kie chhùng-sîn khôi-fong ke sṳ̀-kiên',
'readonlytext'     => 'Chṳ̂-liau-khu muk-chhièn kim-chṳ́ sû-ngi̍p sîn nui-yùng khi̍p kiên-kói, liá-hàn khó-nèn he chhut-yì chṳ̂-liau-khu chang-chhai vì-chhṳ̀ chhùng-siû, chṳ̂-heu hí-khó fî-fu̍k. Kón-lî-yèn yû yî-ha ke kié-sṳt: <p>$1</p>',
'missingarticle-rev'  => '(siù-thin #: $1)',
'missingarticle-diff' => '(Tshâ-phe̍t: $1, $2)',
'readonly_lag'     => 'Fu-su̍k chṳ̂-liau-khu fu̍k-vu-hi chang-chhai chiông khoai-chhí kiên-sîn to chú fu̍k-vu-hi, chṳ̂-liau-khu yí-kîn pûn chhṳ-thung fûng-só',
'internalerror'    => 'Nui-phu chho-ngu',
'internalerror_info'  => 'Nui-phu tsho-ngu: $1',
'filecopyerror'    => 'Mò-fap fuk-chṳ vùn-khien "$1" to "$2".',
'filerenameerror'   => 'Mò-fap chhùng min-miàng vùn-khien "$1" to "$2".',
'filedeleteerror'   => 'Mò-fap chhù-thet vùn-khien "$1".',
'filenotfound'     => 'Put-nèn chhìm-cháu to vùn-khien "$1".',
'fileexistserror'   => 'Mò-fap siá-ngi̍p tóng-on "$1": tóng-on yí-kîn tshùn-tshai',
'unexpected'      => 'Put-chṳn-sòng chhṳ̍t: "$1"="$2".',
'formerror'      => 'Chho-ngu: mò-fap thì-kâu péu-tân',
'badarticleerror'   => 'Vù-fap chhai pún-hong song chin-hàng chhṳ́-hong ke chhâu-chok.',
'cannotdelete'     => 'Mò-fap chhù-thet sién-thin ke vùn-chông fe̍t-he thù-chhiong (Kí khó-nèn yí-kîn pûn khì-thâ-ngìn chhù-hi liáu).',
'badtitle'       => 'Chho-ngu ke phêu-thì',
'badtitletext'     => 'Só chhiáng-khiù hong-mien ke phêu-thì he mò-háu ke, mò-chhùn-chhai, khiam-ko ngî-ngièn fe̍t-chá khiam-ko wiki lièn-kiet ke phêu-thì chho-ngu.',
'perfcached'      => 'Yî-ha chṳ̂-liau lòi-chhṳ khoai-chhí, khó-nèn yû chho-ngu.',
'perfcachedts'     => 'Yî-ha he khoai-chhí chṳ̂-liau, chui-heu kiên-sîn sṳ̀-kiên he $1.',
'querypage-no-updates' => 'Tông-chhièn kim-chṳ́ tui chhṳ́-chông chin-hàng kiên-sîn. Chhṳ́-chhu ke chṳ̂-liau chiông put-nèn pûn chhùng-sîn chṳ́n-lî.',
'wrong_wfQuery_params' => 'Chho-ngu ke chhâm-su thô-chṳ wfQuery()<br />
Chhṳ-su: $1<br />
Chhà-khon: $2',
'viewsource'      => 'Ngièn-sṳ́-tóng',
'viewsourcefor'    => '$1 ke ngièn-sṳ́-tóng',
'actionthrottled'   => 'Thung-tsok yí-kîn ap-tsṳ',
'protectedpagetext'  => 'Pún-chông yí-kîn pûn fûng-só put yún-chún phiên-cho.',
'viewsourcetext'    => 'Ngì khó-yî chhà-khon pin fuk-chṳ pún vùn-chông ke kîn-ngièn.',
'protectedinterface'  => 'Ke-chông thì-kiûng liáu ngiôn-thí ke kie-mien vùn-sṳ, kí yí-kîn pûn fûng-só fòng-chṳ́ sùi-yi ke siû-kói.',
'editinginterface'   => "'''Kín-ko:''' Ngì chang-chhai phiên-siá ke vùn-chông he yung chhai-yî thì-kiûng ngiôn-thí ke kie-mien vùn-sṳ. Kói-pien chhṳ́-chông chiông-voi yáng-hióng khì-thâ yung-fu-chá ke kie-mien ngoi-kôn.",
'sqlhidden'      => '(Yún-chhòng SQL ke chhà-chhìm)',
'cascadeprotected'   => 'Liá-ke vùn-chông yí-kîn pûn pó-fu, yîn-vi liá-ke hong-mien pûn yî-ha phêu-chu "lièn-só pó-fu" ke {{PLURAL:$1|yit-ke|tô-ke}} pûn pó-fu vùn-chông pâu-hàm:',
'ns-specialprotected' => 'Chhai thi̍t-sû miàng-sṳ khúng-kiên tsûng ke vùn-thí he vù-nèn piên-sip ke.',

# Virus scanner
'virus-unknownscanner' => 'vù-tî ke fòng phiang-thu̍k:',

# Login and logout pages
'logouttitle'        => 'Yung-fu thui-chhut',
'logouttext'         => "'''Ngì hien-chhai yí-kîn thui-chhut.'''

Ngì khó-yî ki-siu̍k yî ngia̍k-miàng fông-sṳt sṳ́-yung {{SITENAME}}, fe̍t-chá chai-chhṳ yî siông-thùng fe̍t-he mò-thùng yung-fu sṳ̂n-fun tên-ngi̍p.",
'welcomecreation'      => '<h2>Fôn-ngiàng, $1!</h2><p>Ngì-ke chong-ho yí-kîn kien-li̍p, put-yeu mong-ki sat-chṳ {{SITENAME}} ke-ngìn chhâm-sṳ.</p>',
'loginpagetitle'       => 'Yung-fu tên-ngi̍p',
'yourname'          => 'Yung-fu-miàng',
'yourpassword'        => 'Me̍t-me̍t',
'yourpasswordagain'     => 'Chai-chhṳ sû-ngi̍p me̍t-me̍t',
'remembermypassword'     => 'Hâ-chhṳ tên-ngi̍p ki-he̍t pi-me̍t.',
'yourdomainname'       => 'Ngì ke mióng',
'externaldberror'      => 'Liá-ke khó-nèn he chhut-yì ngoi-phu ngiam-chṳn chṳ̂-liau-khu chho-ngu fe̍t-chá ngì pûn-ngìn kim-chṳ́ kiên-sîn ngì-ke ngoi-phu chong-ho.',
'login'           => 'Tên-ngi̍p',
'nav-login-createaccount'  => 'Tên-ngi̍p / Kien-li̍p sîn chong-ho',
'loginprompt'        => 'Yeu tên-ngi̍p to {{SITENAME}}, ngì pit-sî khí-yung cookie kûng-nèn',
'userlogin'         => 'Tên-ngi̍p / Kien-li̍p sîn chong-ho',
'logout'           => 'Tên-chhut',
'userlogout'         => 'Tên-chhut',
'notloggedin'        => 'Hàn-mò tên-ngi̍p',
'nologin'          => "Ngì hàn-mò chong-ho mâ? '''$1'''.",
'nologinlink'        => 'Kien-li̍p sîn chong-ho',
'createaccount'       => 'Kien-li̍p sîn-ke chong-ho',
'gotaccount'         => "Yí-kîn yúng-yû chong-ho? '''$1'''.",
'gotaccountlink'       => 'Tên-ngi̍p',
'createaccountmail'     => 'thûng-ko e-mail',
'badretype'         => 'Ngì só sû-ngi̍p ke pi-me̍t pin mò siông-thùng.',
'userexists'         => 'Ngì sû-ngi̍p ke yung-fu miàng-chhṳ̂n yí-kîn chhùn-chhai, chhiáng nang-ngoi sién yit-ke.',
'youremail'         => 'E-mail *:',
'username'          => 'Yung-fu miàng-chhṳ̂n:',
'uid'            => 'Yung-fu ID:',
'yourrealname'        => 'Chṳ̂n-sṳ̍t siang-miàng *:',
'yourlanguage'        => 'Kie-mien ngî-ngièn:',
'yourvariant'        => 'Sṳ-thí pien-von:',
'yournick'          => 'Kién-chhṳ̂n:',
'badsig'           => 'Chho-ngu ke ngièn-sṳ́ chhiâm-miàng; chhiáng kiám-chhà HTML phêu-chhiâm.',
'badsiglength'        => 'Tshiâm-miàng ko-liong.
Tshòng-tón pit-sî chhai $1-ke sṳ-ngièn yî-ha.',
'email'           => 'Email',
'prefs-help-realname'    => '* Chṳ̂n-sṳ̍t siang-miàng (khó-sién): yung-lòi tui-cheu ngì-ke kung-hien miàng.',
'loginerror'         => 'Tên-liu̍k chho-ngu',
'prefs-help-email'      => 'Hí-khó sién: ngiong phe̍t-ngìn thûng-ko mióng-chham chhai vù-tî ngì-ke email thi-tiám ke chhìn-khóng hâ thûng-ko email lâu ngì lièn-lo̍k, yî-khi̍p thûng-ko email chhái-chhí vì-mong ke me̍t-me̍t.',
'nocookiesnew'        => 'Yí-kîn sṳ̀n-kûng chhóng-li̍p sîn yung-fu! chṳ̂n-chhet to ngì yí-kîn kôan-pit Cookies, chhiáng khôi-khí kí pin tên-ngi̍p.',
'nocookieslogin'       => '{{SITENAME}} li-yung Cookies chin-hàng yung-fu tên-ngi̍p, chṳ̂n-chhet to ngì yí-kîn kôan-pit Cookies, chhiáng khôi-khí kí pin chhùng-sîn tên-ngi̍p.',
'noname'           => 'Ngì hàn-mò sû-ngi̍p yit-ke yû-háu ke yung-fu miàng.',
'loginsuccesstitle'     => 'Tên-ngi̍p sṳ̀n-kûng',
'loginsuccess'        => "'''Ngì hien-chhai yî \"\$1\" ke sṳ̂n-fun tên-ngi̍p {{SITENAME}}.'''",
'nosuchuser'         => 'Chhìm-cháu put-to yung-fu "$1". Kiám-chhà ngì-ke piang-siá, fe̍t-chá yung ha-mien ke péu-kak kien-li̍p yit-ke sîn chong-ho.',
'nosuchusershort'      => 'Mò-yû yit-ke miàng vi "<nowiki>$1</nowiki>" ke yung-fu. Chhiáng kiám-chhà ngì-ke sû-ngi̍p ke vùn-sṳ he-féu yû chho-ngu.',
'nouserspecified'      => 'Ngì sî-yeu chṳ́-thin yit-ke yung-fu-miàng.',
'wrongpassword'       => 'Ngì sû-ngi̍p ke me̍t-me̍t chho-ngu, chhiáng chai chhṳ yit-chhṳ.',
'wrongpasswordempty'     => 'Hàn-mò sû-ngi̍p me̍t-me̍t! chhiáng chhûng-chhṳ.',
'passwordtooshort'      => 'Ngì-ke me̍t-me̍t put chṳn-khok fe̍t-he thai-tón, put-nèn séu-yî $1-ke sṳ-ngièn, song-chhiá pit-sî lâu yung-fu-miàng put-thùng.',
'mailmypassword'       => 'Chiông sîn me̍t-me̍t ki-pûn ngô',
'passwordremindertitle'   => '{{SITENAME}} me̍t-me̍t thì-siáng',
'passwordremindertext'    => 'Yû-ngìn (khó-nèn he ngì, lòi-chhṳ IP thi-tiám $1) yêu-khiù chiông sîn-ke{{SITENAME}} ($4) ke tên-ngi̍p me̍t-me̍t ki-kî. Yung-fu "$2" ke me̍t-me̍t hien-chhai he "$3". Chhiáng chhṳ-li̍p tên-ngi̍p pin kiên-kói me̍t-me̍t. Kó-yèn he khì-thâ ngìn fat-chhut ke-chhiáng-khiù, fe̍t-chá ngì yí-kîn ki-tet me̍t-me̍t pin put chún-phi kói-pien kí, khó-yî fut-lio̍k chhṳ́ sêu-sit khi̍p ki-siu̍k sṳ́-yung ngì-ke khiu me̍t-me̍t.',
'noemail'          => 'Yung-fu "$1" hàn-mò tên-ki email thi-tiám.',
'passwordsent'        => 'Yung-fu "$1" ke sîn me̍t-me̍t yí-kîn ki-vông só tên-ki ke email thi-tiám. Chhiáng chhai sû-tó heu chai-hi tên-ngi̍p.',
'blocked-mailpassword'    => 'Chhai-yî liá-ke yung-fu pûn fûng-kim, chhiam-sṳ̀ kim-chṳ́ ngì chhiáng-khiù sṳ̂n-chhiáng sîn pi-me̍t. Chho-sṳ̀n mò phien-kin chhiáng kien-liong.',
'eauthentsent'        => 'Yit-fûng khok-ngin sin yí-kîn fat-sung to só-sṳ ke thi-tiám. Chhai fat-sung khì-thâ email to chhṳ́ chong-fu chhièn, ngì pit-sî chui-siên yî-cheu liá-fûng sin chûng ke chṳ́-thô khok-ngin liá-ke email sin-siông chṳ̂n-sṳ̍t yû-háu.',
'throttled-mailpassword'   => 'Me̍t-me̍t thì-siáng yí-kîn chhai-chhièn $1 séu-sṳ̀ nui fat-sung. Yîn-vi fòng-chṳ́ lam-yung, han-thin chhai $1 séu-sṳ̀ nui fat-sung yit-chhṳ me̍t-me̍t thì-siáng.',
'mailerror'         => 'Fat-sung email chho-ngu: $1',
'acct_creation_throttle_hit' => 'Tui-put-hí, ngì yí-kîn chu-chhak liáu $1 chong-ho. Ngì put-nèn chai chu-chhak liáu.',
'emailauthenticated'     => 'Ngì-ke email thi-tiám yí-kîn chhai-yî $1 khok-ngin yû-háu.',
'emailnotauthenticated'   => 'Ngì-ke email thi-tiám <strong> hàn-mò pûn ngin-chṳn </strong>. Yî-ha kûng-nèn chiông put-voi fat-sung ngim-hò email.',
'noemailprefs'        => 'Chṳ́-thin yit-ke email thi-tiám yî-khi̍p sṳ́-yung chhṳ́ kûng-yung.',
'emailconfirmlink'      => 'Khok-ngin ngì-ke email thi-tiám',
'invalidemailaddress'    => 'Email thi-tiám kak-sṳt put chṳn-khok, chhiáng sû-ngi̍p chṳn-khok ke email chhai-vi fe̍t-chá chhîn-khûng ke-sû-ngi̍p khiông.',
'accountcreated'       => 'Yí-kîn kien-li̍p chong-fu.',
'accountcreatedtext'     => '$1 ke chong-fu yí-kîn chhong-kien.',
'createaccount-title'    => 'Chhai {{SITENAME}} tsûng-kiên kien-li̍p sîn tsong-ho',
'loginlanguagelabel'     => 'Ngî-ngièn: $1',

# Password reset dialog
'resetpass'        => 'Chhûng-sat chong-fu me̍t-me̍t',
'resetpass_announce'   => 'Ngì he theu-ko yit-ke lìm-sṳ̀ ke fat-sung to email chûng ke chhí-me̍t tên-ngi̍p ke. Yeu vàn-sṳ̀n tên-ngi̍p, ngì pit-sî chhai liá-piên sat-thin yit-ke sîn me̍t-me̍t:',
'resetpass_text'     => '<!-- Chhai chhṳ́-chhu kâ-ngi̍p vùn-sṳ -->',
'resetpass_header'    => 'Chhùng-sat me̍t-me̍t',
'oldpassword'       => 'Khiu pi-me̍t:',
'newpassword'       => 'Sîn pi-me̍t:',
'retypenew'        => 'Khok-ngin me̍t-me̍t:',
'resetpass_submit'    => 'Sat-thin me̍t-me̍t pin tên-ngi̍p',
'resetpass_success'    => 'Ngì-ke me̍t-me̍t yí-kîn pûn sṳ̀n-kûng kiên-kói! Hien-ha chang vi ngì tên-ngi̍p...',
'resetpass_bad_temporary' => 'Mò-háu ke lìm-sṳ̀ me̍t-me̍t. Ngì khó-nèn yí-kîn sṳ̀n-kûng-thi kiên-kói liáu ngì-ke me̍t-me̍t, fe̍t-chá sî-yeu chhiáng-khiù yit-ke sîn-ke lìm-sṳ̀ me̍t-me̍t.',
'resetpass_forbidden'   => 'Mò-fap chhai chhṳ́ wiki sông kiên-kói me̍t-me̍',

# Edit page toolbar
'bold_sample'   => 'Chhû-thí vùn-sṳ',
'bold_tip'    => 'Chhû-thí vùn-sṳ',
'italic_sample'  => 'Chhià-thí vùn-sṳ',
'italic_tip'   => 'Chhià-thí vùn-sṳ',
'link_sample'   => 'Lièn-kiet phêu-thì',
'link_tip'    => 'Nui-phu lièn-kiet',
'extlink_sample' => 'http://www.example.com lièn-kiet phêu-thì',
'extlink_tip'   => 'Ngoi-phu lièn-kiet (ki-tet http://)',
'headline_sample' => 'Thai-phêu-thì vùn-sṳ',
'headline_tip'  => 'Ngi-khi̍p phêu-thì vùn-sṳ',
'math_sample'   => 'Chhai-chhṳ́chhap-ngi̍p sṳ-ho̍k kûng-sṳt',
'math_tip'    => 'Chhap-ngi̍p sṳ-ho̍k kûng-sṳt (LaTeX)',
'nowiki_sample'  => 'Chhai-chhṳ́ chhap-ngi̍p fui kak-sṳt vùn-sṳ',
'nowiki_tip'   => 'Chhap-ngi̍p fui kak-sṳt vùn-sṳ',
'image_tip'    => 'Chhṳ̀m-ngi̍ thù-hiong',
'media_tip'    => 'Kî-thí tóng-on lièn-kiet',
'sig_tip'     => 'Tai yû sṳ̀-kiên ke chhiâm-miàng',
'hr_tip'     => 'Súi-phiàng sien (séu-sîm sṳ́-yung)',

# Edit pages
'summary'          => 'Chak-yeu:',
'subject'          => 'Chú-thì/phêu-thì:',
'minoredit'         => 'Liá-he yit-ke séu siû-kói',
'watchthis'         => 'Kam-sṳ pún-chông',
'savearticle'        => 'Pó-chhùn pún-chông',
'preview'          => 'Yi-liau',
'showpreview'        => 'Hién-sṳ yi-ko',
'showlivepreview'      => 'Chit-sṳ̀ yi-ko',
'showdiff'         => 'Hién-sṳ chhâ-phe̍t',
'anoneditwarning'      => "'''Kín-ko:''' ngì hàn-mò tên-liu̍k, ngì-ke IP thi-tiám chiông-voi ki-liu̍k chhai chhṳ́-chông ke phiên-siá li̍t-sṳ́ chûng.",
'missingsummary'      => "'''Thì-sṳ:''' Kgì hàn-mò thì-kiûng yit-ke phiên-siá chak-yeu. Kó-yèn ngì chai-chhṳ tân-kit tú-chhùn, ngì-ke phiên-siá chiông put-tai phiên-siá chak-yeu tú-chhùn.",
'missingcommenttext'    => 'Chhiáng chhai ha-mien sû-ngi̍p phìn-lun.',
'missingcommentheader'   => "'''Thì-sṳ:''' ngì hàn-mò vi-chhṳ́ phìn-lun thì-kiûng yit-ke phêu-thì. Kó-yèn ngì chai-chhṳ tân-kit tú-chhùn, ngì-ke phiên-siá chiông put-tai phêu-thì tú-chhùn.",
'summary-preview'      => 'Chak-yeu yi-ko:',
'subject-preview'      => 'Chú-thì/phêu-thì yi-ko:',
'blockedtitle'       => 'Yung-fu pûn chhà-fûng',
'blockedtext'        => "<big>Ngì-ke yung-fu-miàng fe̍t-chá IP thi-tiám yí-kîn pûn $1 chhà-fûng.</big>

Liá-chhṳ chhà-fûng he yù $1 só fûng ke. Tông-chûng ke ngièn-yîn he ''$2''. Ngì khó-yî lièn-lo̍k $1 fe̍t-chá khì-thâ ke [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|Kón-lî-yèn]], thó-lun liá-chhṳ ke chhà-fûng. Chhù-fî ngì yí-kîn chhai ngì-ke [[Special:Preferences|Chong-ho chhâm-su sat-chṳ]] chûng sat-thin liáu yit-ke yû-háu ke email, féu-chet ngì-he put-nèn sṳ́-yung “email liá-vi yung-fu” ke kûng-yung. Ngì-ke IP thi-tiám he $3, yì-yèn ke chhà-fûng ID he #$5. Chhiáng ngì chhai só-yû chhà-chhìm chûng chu-mìn liá-ke thi-tiám khi̍p/fe̍t-he chhà-fûng ID.",
'autoblockedtext'      => 'Ngì-ke IP thi-tiám yí-kîn pûn chhṳ-thung chhà-fûng, lî-yù he siên-chhièn ke nang yit-vi yung-fu pûn $1 só chhà-fûng. Yì-yèn chhà-fûng ke ngièn-yîn he: \'\'$2\'\' liá-chhṳ chhà-fûng ke khì-kiên he: $6 ngì khó-yî lièn-lo̍k $1 fe̍t-chá khì-thâ ke [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|kón-lî-yèn]], thó-lun liá-chhṳ chhà-fûng. Chhù-fî ngì yí-kîn chhai ngì-ke [[Special:Preferences|chong-ho chhâm-su sat-chṳ]] chûng sat-thin yit-ke yû-háu ke email thi-tiám, féu-chet ngì-he put-nèn sṳ́-yung "email liá-vi yung-fu" ke kûng-nèn. Ngì-ke chhà-fûng ID he $5. Chhiáng ngì chhai só-yû thiàu-chhà chûng chu-mìn liá-ke chhà-fûng ID.',
'blockedoriginalsource'   => "Yî-ha he '''$1''' ke ngièn-sṳ́ me̍t:",
'blockededitsource'     => "Ngì tui '''$1''' chin-hàng '''phiên-siá''' ke vùn-sṳ yì-hâ:",
'whitelistedittitle'    => 'Tên-ngi̍p heu chhòi hí-khó phiên-siá',
'whitelistedittext'     => 'Ngì pit-sî siên $1 chhòi-nèn phiên-siá vùn-chông.',
'confirmedittitle'     => 'Email khok-ngin heu chhòi-nèn phiên-cho',
'confirmedittext'      => 'Chhai phiên-cho chhṳ́-chông chṳ̂-chhièn pit-sî khok-ngin ngì-ke email thi-tiám. Chhiáng theu-ko [[Special:Preferences|chhâm-su sat-thin]] sat-thin pin ngiam-chṳn ngì-ke email thi-tiám.',
'nosuchsectiontitle'    => 'Mò-yû liá-ke thon-lo̍k',
'nosuchsectiontext'     => 'Ngì sòng-chhṳ phiên-cho ke thon-lo̍k pin-put chhùn-chhai.',
'loginreqtitle'       => 'Sî-yeu Tên-ngi̍p',
'loginreqlink'       => 'tên-ngi̍p',
'loginreqpagetext'     => 'Ngì pit-sî $1 chhòi-nèn kiám-sṳ khì-thâ vùn-chông.',
'accmailtitle'       => 'Pi-Me̍t yí-kîn ki-chhut.',
'accmailtext'        => "'$1' ke pi-me̍t yí-kîn ki-kî to $2.",
'newarticle'        => '(Sîn)',
'newarticletext'      => 'Ngì hien-chhai chin-ngi̍p yit-ke hàn-mò chhóng-kien ke vùn-chông.
Yeu kien-chho ke vùn-chông, chhiáng chhai ha-mien ke phiên-cho-khiông chûng sû-ngi̍p nui-yùng (Chhâm-siòng [[{{MediaWiki:Helppage}}|Pông-chhu]]).
Kó-yèn ngì-he put-séu-sîm to chhṳ́ hong-mien, chhṳ̍t-chiap tiám-kit ngì hi-khí chûng ke "fì-chón" on-néu fán-fì.',
'anontalkpagetext'     => "---- ''Liá-he yit-ke hàn-mò kien-li̍p chong-ho ke ngia̍k-miàng yung-fu ke tui-fa-hong. Só-yî chṳ́-nèn yung IP thi-tiám lòi lâu kí lièn-lo̍k. Ke-IP thi-tiám khó-nèn yù-chhai kí-miàng yung-fu khiung-hióng. Kó-yèn ngì-he yit-miàng ngia̍k-miàng yung-fu ngin-vì pún-hong song ke phìn-lî kiên ngì mò-kôan, chhiáng [[Special:UserLogin|Chhóng-kien sîn chong-ho fe̍t-chá Tên-ngi̍p]] khó-yî phit-miên lòi-yì khì-thâ ngia̍k-miàng yung-fu ke fun-lon.''",
'noarticletext'       => 'Chhṳ́-chông muk-chhièn hàn-mò nui-yùng, ngì khó-yî chhai khì-thâ hong [[Special:Search/{{PAGENAME}}|sêu-chhà chhṳ́-chông phêu-thì]] fe̍t-chá [{{fullurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}} phiên-chho chhṳ́-chông].',
'userpage-userdoesnotexist' => 'Sṳ́-yung-tsá tsong-ho "$1" hàn-mò kien-li̍p. 
Tshiáng chhai kien-li̍p/piên-sip liá-ke vùn-tsông tshièn siên kiám-tshà yit-ha-é.',
'clearyourcache'      => "'''Chu-yi:''' Chhai tú-chhùn yî-heu, ngì pit-sî khoai chhái-chhí chhîn-chhù hi-khí chhòi-nèn khon-tó chok-chhut ke kói-pien. '''Mozilla / Firefox / Safari:''' on-tén ''Shift'' chai tiám-kit '' Chhùng-sîn chṳ́n-lî ''(fe̍t-chá on-hâ ''Ctrl-Shift-R'', chhai Phìn-kó Mac song on-hâ ''Cmd-Shift-R''); '''IE:''' on-tén ''Ctrl'' chai tiám-kit ''Chhùng-sîn chṳ́n-lî'', fe̍t-he on-hâ ''Ctrl-F5'';'''Konqueror:''' chak sî-yeu tiám-kit ''Chhùng-sîn chṳ́n-lî''; '''Opera:''' yung-fu sî-yeu chhai ''kûng-khí-sat-thin'' chûng vàn-cháng-thi chhîn-chhù ke khoai-chhí.",
'usercssjsyoucanpreview'  => "'''Thì-sṳ:''' Chhai pó-chhùn chhièn chhiáng yung 'hién-sṳ yi-ko' on-néu lòi chhet-chhṳ ngì sîn-ke CSS/JS.",
'usercsspreview'      => "'''Chu-yi ngì chak-he chhai yi-liau ngì ke-ngìn CSS, hàn-mò tú-chhùn!'''",
'userjspreview'       => "'''Chu-yi ngì chak-he chhai chhet-chhṳ / yi-liau ngì ke-ngìn JavaScript, hàn-mò tú-chhùn!'''",
'userinvalidcssjstitle'   => "'''Kín-ko:''' Put chhùn-chhai mien-pán \"\$1\". chu-yi chhṳ-thin ke .css lâu .js hong yeu sṳ́-yung séu-siá phêu-thì, yì-yi, {{ns:user}}:Foo/monobook.css put-thùng yî {{ns:user}}:Foo/Monobook.css.",
'updated'          => '(Yí-kîn kiên-sîn)',
'note'           => "'''Chu-yi:'''",
'previewnote'        => "'''Chhiáng ki-he̍t liá-ke chak-he yi-liau, nui-yùng hàn-mò pó-chhùn!'''",
'previewconflict'      => 'Liá-ke yi-liau hién-sṳ liáu song-mien vùn-sṳ phiên-siá khî-chûng ke nui-yùng. Chiông-voi chhai ngì sién-chet pó-chhùn heu chhut-hien.',
'session_fail_preview'   => "'''Chṳ̂n-he tui-put-hí! Lî-yù he phu-fun chṳ̂-yì-sṳt, mò-fap chhú-lî ngì-ke phiên-siá. Chhiáng chai-chhṳ yit-chhṳ, kó-yèn yìn-yèn sṳt-phai, chhiáng tên-chhut heu chhùng-sîn tên-ngi̍p.'''",
'session_fail_preview_html' => "'''Chṳ̂n tui-put-hí! Phu-fun chṳ̂-liau yí-kîn yì-sṳt, mò-fap chhú-lî ngì-ke phiên-siá.'''

'''Kó-yèn liá-ke phiên-siá ko-chhàng mò-yû mun-thì, chhiáng chai-chhṳ yit-chhṳ. Yìn-yèn yû mun-thì, chhiáng tên-chhut heu chhùng-sîn tên-ngi̍p yit-chhṳ.'''",
'editing'          => 'Chang-chhai phiên-siá $1',
'editingsection'      => 'Chang-chhai phiên-siá $1 (thon-lo̍k)',
'editingcomment'      => 'Chang-chhai phiên-siá $1 (phìn-lun)',
'editconflict'       => 'phiên-cho chhûng-thu̍t: $1',
'explainconflict'      => "Yû-ngìn chhai ngì khôi-sṳ́ phiên-siá heu kiên-kói liáu vùn-chông.
Song-mien ke vùn-sṳ khiông-nui he hién-sṳ muk-chhièn pún-chông ke nui-yùng.
Ngì só-cho ke siù-chho hién-sṳ chhai ha-mien ke vùn-sṳ khiông-chûng.
Ngì yin-tông chiông ngì só-cho ke siù-chho kâ-ngi̍p hien-yû ke nui-yùng chûng.
'''Chṳ́-yû''' chhai song-mien vùn-sṳ khiông-chûng ke nui-yùng chiông-voi chhai ngì tiám-kit \"Pó-chhùn pún-chông\" heu pûn pó-chhùn.",
'yourtext'         => 'Ngì-ke vùn-sṳ',
'storedversion'       => 'Yí-kîn pó-chhùn ke pán-pún',
'nonunicodebrowser'     => "'''Kín-ko: Ngì-ke hi-khí put-nèn kiâm-yùng Unicode phiên-ho. Liá-piên yû yit-ke kûng-chok-khî chiông-voi hó-sṳ́ ngì nèn ôn-chhiòn-thi phiên-siá vùn-chông: fi ASCII sṳ-kûng chiông-yung sṳ̍p-liuk chin-chṳ phiên-ho mù-hìn chhut-hien chhai phiên-siá khiông-chûng.'''",
'editingold'        => "'''Kín-ko: Ngì chang-chhai phiên-siá-ke he pún-chông ke khiu pán-pún. Ngì pó-chhùn kí sṳ̀, chhai pún pán-pún chṳ̂-hei ke ngim-hò chhùng-siû tû-voi tiû-sṳt.'''",
'yourdiff'         => 'chhâ-yi',
'copyrightwarning'     => "Chhiáng chu-yi ngì tui {{SITENAME}} ke só-yû kung-hien tû pûn-ngìn ngin-vì he chhai $2-hâ fat-phu, chhiáng chhà-khon chhai $1-ke se-chiet. Kó-yèn ngì chhin-mò hî-mong ngì-ke vùn-sṳ pûn-ngìn ngim-yi siù-chho lâu chai san-pu, chhiáng mò-yeu thì-kâu.<br /> Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-yùng he chhṳ-kí só chok, fe̍t-chá lòi-chhṳ yit-ke mò-su pán-khièn pó-fu fe̍t-he siông-thùng chhṳ-yù ke lòi-ngièn. '''Mò-yeu chhai hàn-mò su-khièn ke chhìn-khóng-hâ fat-péu!'''<br />",
'copyrightwarning2'     => "Chhiáng chu-yi ngì tui {{SITENAME}} ke só-yû kung-hien tû khó-nèn pûn khì-thâ kung-hien-chá phiên-cho, siû-kói fe̍t-he chhù-thet.
Kó-yèn ngì chhin-mò hî-mong ngì-ke ngì-ke vùn-sṳ pûn-ngìn ngim-yi chhùng-siû lâu chai san-pu, chhiáng mò-yeu thì-kâu.<br /> 
Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-yùng he chhṳ-kí só chok,fe̍t-chá lòi-chhṳ yit-ke mò-su pán-khièn pó-fu fe̍t-he he siông-thùng chhṳ-yù ke lòi-ngièn (Chhâm-siòng $1 ke se-chiet).
''' Mò-yeu chhai hàn-mò su-khièn ke chhìn-khóng-hâ fat-péu!'''",
'longpagewarning'      => "'''Kín-ko: Pún-chông chhòng-thu tha̍t-tó $1 kB;mêu-chúng hi-khí chiông-voi mò-fap phiên-chhut chhòng-ko 32 kB ke vùn-chông. Chhiáng kháu-li chiông pún-chông chhiet kot-sṳ̀n kí-ke séu thon-lo̍k.'''",
'longpageerror'       => "'''Chho-ngu: Ngì só thì-kâu ke vùn-sṳ chhòng-thu yû $1KB, liá thai-yî $2KB ke chui-thai chhṳ̍t, ke-vùn-chông put-nèn pûn tú-chhùn.'''",
'readonlywarning'      => "'''Kín-ko: chṳ̂-liau-khu pûn-ngìn fûng-só yîn-vi chin-hàng vì-fu, só-yî muk-chhièn mò-fap pó-chhùn ngì-ke siù-chho. Ngì fe̍t-hí hî-mong chhai-siên chiông pún-thon vùn-sṳ fu̍k-chṳ pin pó-chhùn to vùn-sṳ vùn-khien, yèn-heu tén-yit-ha chai siù-chho.'''",
'protectedpagewarning'   => "'''Kín-ko: Pún-chông yí-kîn pûn pó-fu, chṳ́-yû yúng-yû Kón-lî-yèn hí-khó-khièn ke yung-fu chhòi-nèn siù-chho.'''",
'semiprotectedpagewarning' => "'''Chu-yi:''' Pún vùn-chông pûn só-thin, tên-ki ke yung-fu hí-khó phiên-siá.",
'cascadeprotectedwarning'  => "'''Kín-ko''': Pún-chông yí-kîn pûn pó-fu, chṳ́-yû yúng-yû Kón-lî-yèn khièn-han ke yung-fu chhòi-nèn siù-chho, yîn-vi pún-chông yí-kîn pûn yî-ha lièn-só pó-fu ke {{PLURAL:$1|yit-ke|tô-ke}} vùn-chông só pâu-hàm:",
'templatesused'       => 'Chhai liá-ke hong-mien song sṳ́-yung ke mù-pán yû:',
'templatesusedpreview'   => 'Chhṳ́-chhṳ yi-siên chûng sṳ́-yung ke mù-pán yû:',
'templatesusedsection'   => 'Chhai liá-ke thon-lo̍k song sṳ́-yung ke mù-pán yû:',
'template-protected'    => '(Pó-fu)',
'template-semiprotected'  => '(pan-pó-fu)',
'edittools'         => '<!-- Chhṳ́-chhu ke vùn-sṳ chiông-voi pûn hién-sṳ chhai yî-ha phiên-cho lâu song-chhòn péu-tân chûng. -->',
'nocreatetitle'       => 'Chhóng-kien vùn-chông su han-chṳ',
'nocreatetext'       => 'Chhṳ́ mióng-chham han-chṳ chhóng-chho sîn hong-mien ke kûng-yung. ngì khó-yî fán-fì pin phiên-cho yí-kîn yû ke hong-mien, fe̍t-chá [[Special:UserLogin|tên-liu̍k fe̍t-he chhóng-kien sîn chong-fu]].',
'nocreate-loggedin'     => 'Ngì chhai liá-ke wiki-tsûng hàn-mò hí-khó-khièn kien-li̍p sîn vùn-tsông.',
'permissionserrors'     => 'Khièn-han Tsho-ngu',
'permissionserrorstext'   => 'Kîn-kí yî-ha ke ngièn-yîn, ngì vù-yû khièn-han hi-tso yî-ha ke thung-tsok:',
'edit-gone-missing'     => 'Vù-nèn kiên-sîn vùn-tsông. Khó-nèn kông pûn-ngìn tshù-thet.',
'edit-conflict'       => 'Piên-sip tshûng-thu̍t.',
'edit-no-change'      => 'Piên-sip yí-kîn pûn fut-lio̍k, yîn-vi vùn-sṳ mò ngim-hò kói-pien.',
'edit-already-exists'    => 'Put-nèn kien-li̍p yit-ke sîn vùn-tsông. Têu yí-kîn tshùn-tshai.',

# "Undo" feature
'undo-success' => 'Ke phiên-cho khó-yî pûn chhat-sêu. Chhiáng kiám-chhà yî-ha tui-pí fu̍t-sṳ̍t liá chang-he ngì sióng-cho ke, yèn-heu tú-chhùn yî-ha kiên-kói vàn-sṳ̀n chhat-sêu phiên-siá.',
'undo-failure' => 'Chhut-yì chûng-thù ke phiên-chho put yit-chṳ, chhṳ́ phiên-siá put-nèn chhat-sêu.',
'undo-norev'  => 'Liá-ke siù-tsho pán-pún hàn-mò tshùn-tshai fe̍t-tsá yí-kîn tshù-tshiang, piên-sip put-nèn tshat-sêu.',
'undo-summary' => 'Chhí-sêu yù [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|tui-fa]]) só chok-chhut ke siû-thin $1',

# Account creation failure
'cantcreateaccounttitle' => 'Mò-fap chhóng-li̍p chong-ho',
'cantcreateaccount-text' => "Tshiùng liá-ke IP thi-tiám (<b>$1</b>) kien-li̍p tsong-ho yí-kîn pûn [[User:$3|$3]] kim-tsṳ́ .

Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",

# History pages
'viewpagelogs'    => 'Chhà-khon liá-ke vùn-chông ke ngit-ki.',
'nohistory'      => 'Mò-yû pún-chông ke siû-thin ki-liu̍k.',
'currentrev'     => 'Tông-chhièn siû-thin pán-pún',
'currentrev-asof'   => 'Chhai $1-ke tông-sṳ̀  siù-tsho pán-pún.',
'revisionasof'    => 'Chhai $1 só-cho ke siû-thin pán-pún',
'revision-info'    => 'Chhai $1 $2 só-cho ke siû-thin pán-pún', # Additionally available: $3: revision id
'previousrevision'  => '←Sông yit siû-thin',
'nextrevision'    => 'Hâ-yit-ke siû-cháng →',
'currentrevisionlink' => 'Tông-chhièn siû-thin pán-pún',
'cur'         => 'tông-chhièn',
'next'        => 'hâ yit-ke',
'last'        => 'siên-chhièn',
'page_first'     => 'Chui-chhièn',
'page_last'      => 'Chui-heu',
'histlegend'     => 'Chhâ-phe̍t sién-chet: phêu-ki yeu pí-káu pán-pún ke tân-sién on-néu pin tiám-kit tí-phu ke on-néu chin-hàng pí-káu.<br /> Sot-mìn: (Tông-chhièn) chṳ́-chit lâu tông-chhièn pán-pún pí-káu, (Siên-chhièn) chṳ́-chit lâu chhièn yit-ke siû-thin pán-pún pí-káu, séu = séu siû-kói.',
'deletedrev'     => '[yí-kîn chhù-thet]',
'histfirst'      => 'Chui-chó pán-pún',
'histlast'      => 'Chui-sîn pán-pún',
'historysize'     => '($1-vi kûng-chû)',
'historyempty'    => '(khûng)',

# Revision feed
'history-feed-title'     => 'Siû-thin li̍t-sṳ́',
'history-feed-description'  => 'Pún-chham song chhṳ́-chông ke siû-thin li̍t-sṳ́',
'history-feed-item-nocomment' => '$1 chhai-yî $2', # user at time
'history-feed-empty'     => 'Só chhiáng-khiù ke vùn-chông put-chhùn-chhai. Khó-nèn yí-kîn pûn-ngìn chhù-thet fe̍t-chá chhùng-sîn min-miàng. Sòng-chhṳ [[Special:Search|Sêu-chhà pún-chham]] siong-kôan ke sîn-kien vùn-chông.',

# Revision deletion
'rev-deleted-comment'     => '(chu-sṳt yí-kîn yì-chhù)',
'rev-deleted-user'      => '(Yung-fu-miàng yí-kîn yì-chhù)',
'rev-deleted-event'      => '(hong-muk yí-kîn yì-chhù)',
'rev-deleted-text-permission' => 'Ke-vùn-chông siû-thin yí-kîn pûn-chhiùng kûng-khiung vùn-tóng chûng yì-chhù. Chhai [{{fullurl:Special:Log/delete|page={{PAGENAMEE}}}} chhù-thet ngit-ki] chûng khó-nèn kiám-chhà to siòng-se ke sin-sit.',
'rev-deleted-text-view'    => 'Ke-vùn-chông siû-thin yí-kîn pûn-chhiùng kûng-khiung vùn-tóng chûng yì-chhù. Chok-vi mióng-chham ke kón-lî-yèn, khó-yî kiám-chhà; Chhai[{{fullurl:Special:Log/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} chhù-thet ngit-ki] chûng khó-nèn kiám-chhà to siòng-se ke sin-sit.',
'rev-delundel'        => 'Hién-sṳ/yún-chhòng',
'revisiondelete'       => 'Chhù-thet/fî-fu̍k chhù-hi ke siû-thin',
'revdelete-nooldid-title'   => 'Mò-yû muk-phêu siû-thin',
'revdelete-nooldid-text'   => 'Mò-yû chṳ́-thin chhṳ́chhâu-chok ke muk-phêu siû-thin.',
'revdelete-selected'     => "'''Sién-chhí [[:$1]] ke $2-chhṳ siû-thin:'''",
'logdelete-selected'     => "'''Chhí-chhṳ '''$1''' ke $2-ke ngit-ki hong-muk:'''",
'revdelete-text'       => "'''Chhù-thet ke siû-thin yìn-yèn chiông-voi hién-sṳ chhai vùn-chông li̍t-sṳ́ chûng, than vùn-sṳ nui-yùng yí-kîn put-nèn pûn chung-ngìn fóng-mun.''' Chhai chhṳ́ miong-chham ke khì-thâ kón-lî-yèn chiông chhòi-nèn fóng-mun yún-chhòng ke nui-yùng pin theu-ko siông-thùng ke kie-mien fî-fu̍k chhù-hi, chhù-fî miong-chham kûng-chok-chá chin-hàng han-chṳ.",
'revdelete-legend'      => 'Sat-thin siû-thin han-chṳ:',
'revdelete-hide-text'     => 'Yún-chhòng siû-thin vùn-sṳ',
'revdelete-hide-name'     => 'Yún-chhòng thung-chok khi̍p muk-phêu',
'revdelete-hide-comment'   => 'Yún-chhòng phiên-chho sot-mìn',
'revdelete-hide-user'     => 'Yún-chhòng phiên-siá-chá ke yung-fu-miàng/IP',
'revdelete-hide-restricted'  => 'Chiông han-chṳ khiung-thùng yin-yung yî kón-lî-yèn',
'revdelete-suppress'     => 'Thùng-sṳ̀ ap-chṳ chhâu-chok-yèn yî-khi̍p khì-thâ yung-fu ke chṳ̂-liau',
'revdelete-hide-image'    => 'Yún-chhòng tóng-on nui-yùng',
'revdelete-unsuppress'    => 'Chhai yí-kîn fî-fu̍k ke siû-thin chûng yì-chhù han-chṳ',
'revdelete-log'        => 'Ngit-ki chu-sṳt:',
'revdelete-submit'      => 'Yin-yung chhut-yì sién-chhí ke siû-thin',
'revdelete-logentry'     => '[[$1]]-ke siû-thin khó-kien-sin yí-kîn kiên-kói',
'logdelete-logentry'     => '[[$1]]-ke sṳ-khien khó-kien-sin yí-kîn kiên-kói',
'revdelete-success'      => "'''Siû-thin ke khó-kien-sin yí-kîn sṳ̀n-kûng sat-thin.'''",
'logdelete-success'      => "'''Sṳ-khien ke khó-kien-sin yí-kîn sṳ̀n-kûng sat-thin.'''",
'revdel-restore'       => 'Kiên-kói khó-kien-sin',
'pagehist'          => 'Vùn-tsông li̍t-sṳ́',
'deletedhist'         => 'Yí-kîn tshù-me̍t ke li̍t-sṳ́',
'revdelete-content'      => 'nui-yùng',
'revdelete-summary'      => 'piên-sip tsak-yêu',
'revdelete-uname'       => 'yung-fu-miàng',
'revdelete-restricted'    => 'yí-kîn yin-yung han-tsṳ tsṳ tshâu-tsok-yèn',
'revdelete-unrestricted'   => 'yí-kîn yì-tshù yû-kûan tshâu-tsok-yè ke han-tsṳ',
'revdelete-hid'        => 'yún-tshòng $1',
'revdelete-unhid'       => 'mò yún-tshòng $1',
'revdelete-log-message'    => '$1 ke $2-tshṳ siû-hàng',
'logdelete-log-message'    => '$1 ke $2-hong sṳ-khien',

# Suppression log
'suppressionlog' => 'Fi-tsṳ́ ngit-péu',

# History merging
'mergehistory'   => 'Ha̍p-yit siû-tsáng ki-liu̍k',
'mergehistory-from' => 'Lòi-ngièn vùn-tsông:',
'mergehistory-into' => 'Muk-tit vùn-tsông:',
'mergehistory-list' => 'Khó-yî ha̍p-yit ke piên-sip li̍t-sṳ́',

# Diffs
'difference'       => '(Siû-thin pán-pún-kiên ke chhâ-yi)',
'lineno'         => 'Thi $1-hàng:',
'compareselectedversions' => 'Pí-káu sién-thin ke pán-pún',
'editundo'        => 'Chhat-sêu',
'diff-multi'       => '($1-ke chûng-thù ke siû-thin pán-pún mò-yû hién-sṳ.)',
'diff-movedto'      => 'yì-thung to $1',
'diff-styleadded'     => 'Yí-kîn kâ-ngi̍p $1 yong-sṳt-péu',
'diff-added'       => 'Yí-kîn kâ-ngi̍p $1',
'diff-changedto'     => 'kiên-kói to $1',
'diff-movedoutof'     => 'yì-tshù tshṳ $1',
'diff-styleremoved'    => 'Yí-kîn yì-tshù $1 yong-sṳt-péu',
'diff-removed'      => 'Yí-kîn yì-tshù $1',
'diff-src'        => 'lòi-ngièn',

# Search results
'searchresults'     => 'Chhìm-cháu kiet-kó',
'searchresulttext'   => 'Yû-kôan chhìm-cháu {{SITENAME}} ke kien-tô siòng-se chhìn-khóng, chhâm-kháu [[{{MediaWiki:Helppage}}|{{int:help}}]].',
'searchsubtitle'    => 'Chhìm-chhut "[[:$1]]"',
'searchsubtitleinvalid' => 'Chhà-chhìm "$1"',
'noexactmatch'     => "'''Mò chhìm-cháu to phêu-thì vi \"\$1\" ke vùn-chông. ''' Ngì khó-yî [[:\$1|Chhóng-chho chhṳ́ vùn-chông]].",
'titlematches'     => 'Vùn-chông thì-muk siông-fù',
'notitlematches'    => 'Mò-yû chhìm-cháu to phit-phi vùn-chông thì-muk',
'textmatches'      => 'Vùn-chông nui-yùng fù-ha̍p',
'notextmatches'     => 'Mò-yû vùn-chông nui-yùng phit-phi',
'prevn'         => 'Chhièn $1-ke',
'nextn'         => 'hâ $1-ke',
'viewprevnext'     => 'Kiám-sṳ ($1) ($2) ($3).',
'searchhelp-url'    => 'Help:Pông-chhu',
'showingresults'    => "Ha-mien hién-sṳ chhiùng thi-'''$2'''-thiàu khôi-sṳ́ ke '''$1'''-thiàu kiet-kó:",
'showingresultsnum'   => "Ha-mien hién-sṳ chhiùng thi-'''$2'''-thiàu khôi-sṳ́ ke '''$3'''-thiàu kiet-kó:",
'nonefound'       => '<strong>Chu-yi:</strong> Sṳt-phai ke sêu-chhà vông-vông he chhut-yì chhṳ-thù sêu-chhà chû-yì "ke" fe̍t-chá "lâu" chṳ̂-lui ke sòng-kien-sṳ só yîn-hí.',
'powersearch'      => 'Chhìm-cháu',
'searchdisabled'    => '{{SITENAME}} sin-nèn fông-mien ke ngièn-yîn, chhiòn-vùn chhìm-cháu yí-kîn pûn chhiam-sṳ̀ thìn-yung. Ngì khó-yî chhiam-sṳ̀ theu-ko Google chhà-chhìm. Chhiáng liù-yi sok-yîn khó-nèn voi ko-sṳ̀.',

# Preferences page
'preferences'       => 'Chhâm-su sat-chṳ',
'mypreferences'      => 'Ngô-ke chhâm-su sat-chṳ',
'prefsnologin'       => 'Hàn-mò tên-ngi̍p',
'prefsnologintext'     => 'Ngì pit-sî chhai-siên [[Special:UserLogin|tên-ngi̍p]] chhòi-nèn sat-chṳ ke-ngìn chhâm-su.',
'prefsreset'        => 'Chhâm-su yí-kîn chhùng-sîn sat-chṳ.',
'qbsettings'        => 'Khoai-suk thô-hòng-thiàu',
'qbsettings-none'     => 'Mò',
'qbsettings-fixedleft'   => 'Hiong-chó ku-thin',
'qbsettings-fixedright'  => 'Hiong-yu ku-thin',
'qbsettings-floatingleft' => 'Phêu-yì chhai chó',
'qbsettings-floatingright' => 'Phêu-yì chhai yu',
'changepassword'      => 'Kiên-kói me̍t-me̍t',
'skin'           => 'Mien-pán',
'skin-preview'       => 'Yi-ko',
'math'           => 'Sṳ-ho̍k kûng-sṳt',
'dateformat'        => 'Ngit-khì kak-sṳt',
'datedefault'       => 'Yi-sat-chhṳ̍t',
'datetime'         => 'Ngit-khì khi̍p sṳ̀-kiên',
'math_failure'       => 'Kié-sak sṳt-phai',
'math_unknown_error'    => 'Mò-tî chho-ngu',
'math_unknown_function'  => 'Mò-tî chhṳ-su',
'math_lexing_error'    => 'ki-fap chho-ngu',
'math_syntax_error'    => 'ngî-fap chho-ngu',
'math_image_error'     => 'PNG chón-von sṳt-phai; chhiáng kiám-chhà he-feu chṳn-khok ôn-chông latex, dvips, gs lâu convert',
'math_bad_tmpdir'     => 'Mò-fap siá-ngi̍p fe̍t-chá kien-li̍p su-ho̍k kûng-sṳt lìm-sṳ̀ muk-liu̍k',
'math_bad_output'     => 'Mò-fap siá-ngi̍p fe̍t-chá kien-li̍p su-ho̍k kûng-sṳt sû-chhut muk-liu̍k',
'math_notexvc'       => 'Mò-fap chṳp-hàng "texvc"; chhiáng chhâm-cheu math/README chin-hàng phi-chṳ.',
'prefs-personal'      => 'Yung-fu chṳ̂-liau',
'prefs-rc'         => 'Chui-khiûn kiên-kói',
'prefs-watchlist'     => 'Kam-sṳ lie̍t-péu',
'prefs-watchlist-days'   => 'Kam-sṳ lie̍t-péu chûng hién-sṳ ki-liu̍k ke thiên-su:',
'prefs-watchlist-edits'  => 'Chhai chen-khiòng ke Kam-sṳ lie̍t-péu chûng hién-sṳ ke phiên-chho chhṳ-su:',
'prefs-misc'        => 'Khì-thâ sat-chṳ',
'saveprefs'        => 'Pó-chhùn',
'resetprefs'        => 'Sat-thin',
'textboxsize'       => 'Phiên-cho',
'rows'           => 'Phài-lie̍t',
'columns'         => 'Lie̍t-su:',
'searchresultshead'    => 'Chhìm-cháu kiet-kó sat-thin',
'resultsperpage'      => 'Mî-chông hién-sṳ lièn-kiet su:',
'contextlines'       => 'Mî lièn-kiet hàng-su:',
'contextchars'       => 'Mî-hàng ke sṳ-su:',
'stub-threshold'      => 'Tón vùn-chông hién-sṳ kî-pún han-chṳ',
'recentchangesdays'    => 'Chui-khiûn kiên-kói chûng ke hién-sṳ ngit-su:',
'recentchangescount'    => 'Chui-khiûn kiên-kói chûng ke phiên-siá chúng-su:',
'savedprefs'        => 'Ngì-ke ke-ngìn chhâm-su sat-chṳ yí-kîn pó-chhùn.',
'timezonelegend'      => 'Sṳ̀-khî',
'timezonetext'       => '¹Sû-ngi̍p tông-thi sṳ̀-kiên lâu fu̍k-khí sṳ̀-kiên (UTC) ke sṳ̀-chhâ.',
'localtime'        => 'Tông-thi sṳ̀-kiên',
'timezoneoffset'      => 'Sṳ̀-chhâ¹',
'servertime'        => 'Fu̍k-vu hi-khí sṳ̀-kiên',
'guesstimezone'      => 'Chhiùng hi-khí thiàm-mân',
'allowemail'        => 'Chiap-su lòi-chhṳ̀ khì-thâ yung-fu ke email',
'defaultns'        => 'Yi-sat sêu-sok ke miàng-sṳ khûng-kiên:',
'default'         => 'Yi-sat',
'files'          => 'Tóng-on',

# User rights
'userrights'        => 'Yung-fu khièn-han kón-lî', # Not used as normal message but as header for the special page itself
'userrights-lookup-user'  => 'Kón-lî yung-fu khiùn-chung',
'userrights-user-editname' => 'Sû-ngi̍p yung-fu-miàng:',
'editusergroup'      => 'Phiên-cho yung-fu khiùn-chû',
'editinguser'       => "Chang-chhai phiên-siá yung-fu '''[[User:$1|$1]]''' ([[User talk:$1|{{int:talkpagelinktext}}]] | [[Special:Contributions/$1|{{int:contribslink}}]])",
'userrights-editusergroup' => 'Phiên-chho yung-fu khiùn-chung',
'saveusergroups'      => 'Pó-chhùn yung-fu khiùn-chû',
'userrights-groupsmember' => 'Su̍k-yî:',
'userrights-reason'    => 'Kiên-kói ngièn-yîn:',

# Groups
'group'      => 'Khiùn-chû:',
'group-bot'    => 'Kî-hi-ngìn',
'group-sysop'   => 'Kón-lî-yèn',
'group-bureaucrat' => 'Hàng-chṳn-yèn',
'group-all'    => '(chhiòn-phu)',

'group-bot-member'    => 'Kî-hi-ngìn',
'group-sysop-member'   => 'Kón-lî-yèn',
'group-bureaucrat-member' => 'Hàng-chṳn-yèn',

'grouppage-bot'  => '{{ns:project}}:Kî-hi-ngìn',
'grouppage-sysop' => '{{ns:project}}:Kón-lî-yèn',

# User rights log
'rightslog'   => 'Yung-fu khièn-han ngit-ki',
'rightslogtext' => 'Yî-ha ki-liu̍k yung-fu khièn-han ke kiên-kói ki-liu̍k.',
'rightslogentry' => 'Chiong $1 ke khièn-han chhiùng $2 kói-vi $3',
'rightsnone'   => '(mò)',

# Recent changes
'nchanges'             => '$1-chhṳ kiên-kói',
'recentchanges'           => 'Chui-khiûn ke kiên-kói',
'recentchangestext'         => 'Kiên-chiûng liá-ke wiki song ke chui-sîn kiên-kói.',
'recentchanges-feed-description'  => 'Kiên-chiûng chhṳ-thin chhai wiki song chui-khiûn ke kiên-kói.',
'rcnote'              => "Yî-ha he chhai $3, chui-khiûn '''$2''' thiên-nui ke '''$1'''-chhṳ chui-khiûn ke kiên-kói ki-liu̍k:",
'rcnotefrom'            => "Ha-mien he chhṳ '''$2''' (Chui-tô hién-sṳ '''$1'''):",
'rclistfrom'            => 'Hién-sṳ chhṳ $1 yî-lòi ke sîn kiên-kói',
'rcshowhideminor'          => '$1 séu phiên-cho',
'rcshowhidebots'          => '$1 kî-hi-ngìn ke phiên-cho',
'rcshowhideliu'           => '$1 yí-kîn tên-ngi̍p yung-fu ke phiên-cho',
'rcshowhideanons'          => '$1 ngia̍k-miàng yung-fu ke phiên-cho',
'rcshowhidepatr'          => '$1 kiám-chhà-ko ke phiên-siá',
'rcshowhidemine'          => '$1 ngô-ke phiên-siá',
'rclinks'              => 'Hién-sṳ chui-khiûn $2 thiên-nui ke chui-sîn ke $1-chhṳ kói-thung. <br />$3',
'diff'               => 'chhâ-yi',
'hist'               => 'Li̍t-sṳ́',
'hide'               => 'Yún-chhòng',
'show'               => 'Hién-sṳ',
'minoreditletter'          => 'séu',
'newpageletter'           => 'Sîn',
'boteditletter'           => 'Kî-hi',
'number_of_watching_users_pageview' => '[$1-ke kôan-chu yung-fu]',
'rc_categories'           => 'Fûn-lui kie-han (yî "|" fûn-kot)',
'rc_categories_any'         => 'Ngim-yi',

# Recent changes linked
'recentchangeslinked'     => 'Lièn-chhut kiên-kói',
'recentchangeslinked-noresult' => 'Chhai liá yit-thon sṳ̀-kiên chûng lièn-kiet ke hong-mien pin-mò kiên-kói.',
'recentchangeslinked-summary' => "Liá-ke thi̍t-sû hong-mien lie̍t-sṳ lièn-chhut hong-mien chui-khiûn ke kiên-kói. Chhai kam-sṳ lie̍t-péu chûng ke hong-mien chhiu-voi yî '''chhû-thí''' péu-sṳ.",

# Upload
'upload'           => 'Sông-chhòn tóng-on',
'uploadbtn'          => 'Song-chhòn tóng-on',
'reupload'          => 'Chhùng-sîn song-chai',
'reuploaddesc'        => 'Fán-fì song-chai péu-tân.',
'uploadnologin'        => 'Hàn-mò tên-ngi̍p',
'uploadnologintext'      => 'Ngì pit-sî chó-siên [[Special:UserLogin|tên-ngi̍p]] chhòi-nèn sông-chai vùn-khien.',
'upload_directory_read_only' => 'Song-chhòn muk-liu̍k ($1) put-chhùn-chhai fe̍t-chá mò siá khièn-han.',
'uploaderror'         => 'Song-chhòn chho-ngu',
'uploadtext'         => "Sṳ́-yung ha-mien ke péu-tân lòi song-chhòn yung-chhai vùn-chông nui sîn-ke thù-hìn tóng-on. Yeu kiám-sṳ fe̍t-chá sêu-chhà yî-chhièn song-chhòn ke thù-phién khó-yî chin-ngi̍p [[Special:FileList|Thù-hìn chhîn-tân]], song-chhòn lâu chhù-hi chiông-chhai [[Special:Log/upload|Song-chhòn ngit-ki]] chûng ki-liu̍k. Yeu-chhai vùn-chông chûng kâ-ngi̍p thù-hiong, sṳ́-yung yî-ha hìn-sṳt ke lièn-chiap: '''<nowiki>[[{{ns:file}}:file.jpg]]</nowiki>''', '''<nowiki>[[{{ns:file}}:file.png|Thi-von vùn-sṳ]]</nowiki>''' fe̍t-he '''<nowiki>[[{{ns:media}}:file.ogg]]</nowiki>'''.",
'uploadlog'          => 'Song-chhòn ki-liu̍k',
'uploadlogpage'        => 'Song-chhòn ki-liu̍k',
'uploadlogpagetext'      => 'Yî-ha he chui-khiûn song-chhòn vùn-khien ke chúng-péu.',
'filename'          => 'Tóng-on miàng',
'filedesc'          => 'Tóng-on mèu-siá',
'fileuploadsummary'      => 'Tóng-on mèu-siá:',
'filestatus'         => 'Pán-khièn chhong-thai:',
'filesource'         => 'Lòi-ngièn:',
'uploadedfiles'        => 'Yí-kîn Song-chhòn ke vùn-khien',
'ignorewarning'        => 'Fut-lio̍k kín-ko pin tú-chhùn tóng-on',
'ignorewarnings'       => 'Fut-lio̍k só-yû kín-ko',
'illegalfilename'       => 'Tóng-on miàng "$1" pâu-hàm yû hong-mien phêu-thì só kim-chṳ́ ke sṳ-fù. Chhiáng kói-miàng-heu chhùng-sîn song-chhòn.',
'badfilename'         => 'Tóng-on miàng yí-kîn pûn-ngìn kói-cho "$1"。',
'filetype-badmime'      => 'MIME lui-phe̍t "$1" put-he yùng-hí ke tóng-on kak-sṳt.',
'filetype-missing'      => 'Ke tóng-on miàng-chhṳ̂n pin mò-yû fu tóng-miàng (hiong ".jpg").',
'large-file'         => 'Kien-ngi tóng-on thai-séu put-nèn chhêu-ko $1; pún tóng-on thai-séu he $2.',
'largefileserver'       => 'Liá-ke tóng-on ke thai-séu fu̍k-chhiùng-hi fûn-phi yún-chún ke thai-séu hàn-yeu thai.',
'emptyfile'          => 'Ngì só song-chhòn ke tóng-on put chhùn-chhai. Liá khó-nèn he chhut-yì tóng-on miàng chho-ngu. Chhiáng kiám-chhà ngì he-feu chṳ̂n yeu song-chhòn chhṳ́ tóng-on.',
'fileexists'         => "Yí-kîn chhùn-chhai siông-thùng miàng-chhṳ̂n ke tóng-on, kó-yèn ngì mò-fap khok-thin ngì he-feu yeu kói-pien kì, chhiáng kiám-chhà '''<tt>[[:$1]]</tt>'''.
[[$1|thumb]]",
'fileexists-extension'    => "Yit-ke siông-sṳ tóng-miàng ke tóng-on yí-kîn chhùn-chhai: [[$2|thumb]]
* Song-chhòn tóng-on ke tóng-miàng: '''<tt>[[:$1]]</tt>'''
* Hien-chhai yû tóng-on ke tóng-miàng: '''<tt>[[:$2]]</tt>'''
Chhiáng sién-chet yit-ke put-thùng ke miàng-sṳ.",
'fileexists-thumb'      => "<center>'''Yí-kîn chhùn-chhai ke thù-hìn'''</center>",
'fileexists-thumbnail-yes'  => "Liá-ke tóng-on chhin-chhiong he yit-pu thù-hìn ke suk-thù pán-pún ''(suk-thù)''. [[$1|thumb]]
Chhiáng kiám-chhà chhîn-chhú ke tóng-on '''<tt>[[:$1]]</tt>'''.
Kó-yèn kiám-chhà heu ke tóng-on he khiung-thùng ngièn-pún thù-hiong ke thai-séu he yit-yong, chhiu put-yung song-chhòn tô yit-puk suk-thù.",
'file-thumbnail-no'      => "Ke tóng-on he yî '''<tt>$1</tt>''' khôi-sṳ́. 
Hó-chhiong yit-puk thù-hìn ke suk-thù pán-pún ''(thù-hìn)''.
Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'fileexists-forbidden'    => 'Yí-kîn chhùn-chhai ke siông-thùng miàng-chhṳ̂n ke tóng-on; chhiáng fì-chón pin yung yit-ke sîn-ke miàng-chhṳ̂n lòi song-chhòn chhṳ́ tóng-on.[[File:$1|thumb|center|$1]]',
'fileexists-shared-forbidden' => 'Chhai khiung-hióng tóng-on-khu chûng yí-kîn chhùn-chhai chhṳ́ miàng-chhṳ̂n ke tóng-on; Chhiáng fì-chón pin yung yit-ke sîn-ke miàng-chhṳ̂n lòi song-chhòn chhṳ́ tóng-on. [[File:$1|thumb|center|$1]]',
'successfulupload'      => 'Sông-chhòn sṳ̀n-kûng',
'uploadwarning'        => 'Sông-chai kín-ko',
'savefile'          => 'Pó-chhùn vùn-khien',
'uploadedimage'        => 'yí-kîn song-chhòn "[[$1]]"',
'uploaddisabled'       => 'Mò-fap song-chhòn',
'uploaddisabledtext'     => 'Tóng-on song-chhòn chhai chhṳ́ miong-chham put hí-khó yung.',
'uploadscripted'       => 'Ke tóng-on pâu-hàm khó-nèn pûn mióng-lu-hi chho-ngu kié-sṳt ke HTML fe̍t-chá kiok-pún thoi-me̍t.',
'uploadcorrupt'        => 'Ke tóng-on pâu-hàm fe̍t-chá khí-yû yit-ke put chṳn-khok ke khóng-chán-miàng. Chhiáng kiám-chhà chhṳ́ tóng-on pin chhùng-sîn song-chhòn.',
'uploadvirus'         => 'Ke-tóng-on yû pâu-hàm phiang-thu̍k! Siòng-se chhìn-khóng: $1',
'sourcefilename'       => 'Kòi-ngièn ke tóng-on miàng',
'destfilename'        => 'Muk-phêu tóng-on miàng',
'watchthisupload'       => 'Kam-sṳ pún tóng-on',
'filewasdeleted'       => 'Chṳ̂-chhièn yí-kîn yû yit-ke thùng-miàng tóng-on pûn song-chhòn heu yu-pûn chhù-thet. Chhai song-chhòn chhṳ́ tóng-on chṳ̂-chhièn sî-yeu kiám-chhà $1.',

'upload-proto-error'   => 'Hia̍p-ngi chho-ngu',
'upload-proto-error-text' => 'Yén-chhàng song-chhòn yêu-khiù URL yung <code>http://</code> fe̍t-chá <code>ftp://</code> khôi-thèu.',
'upload-file-error'    => 'Nui-phu chho-ngu',
'upload-file-error-text' => 'Tông chhṳ-thù chhai fu̍k-vu-hi song kien-li̍p lìm-sṳ̀ tóng-on sṳ̀ fat-sên nui-phu chho-ngu. Chhiáng-mun ne-thúng kón-lî-yèn lièn-kiê.',
'upload-misc-error'    => 'Vù-tî ke song-chhòn chho-ngu',
'upload-misc-error-text' => 'Chhai song-chhòn sṳ̀ fat-sên vù-tî ke chho-ngu. Chhiáng ngiam-chṳn sṳ́-yung chṳn-khok pin hí-khó fóng-mun ke URL, yèn-heu chin-hàng chhùng-chhṳ. Kó-yèn mun-thì yìn-yèn chhùn-chhai, Chhiáng-mun ne-thúng kón-lî-yèn lièn-kiê.',

# Some likely curl errors. More could be added from <http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html>
'upload-curl-error6'    => 'Mò-fap fóng-mun URL',
'upload-curl-error6-text' => 'Mò-fap fóng-mun só thì-kiûng ke URL. Chhiáng chai-chhṳ kiám-chhà ke-URL he-féu chṳn-khok, pin mióng-chham ke fóng-mun he-féu chṳn-sòng.',
'upload-curl-error28'   => 'Sông-chhòn chhêu-ko sṳ̀-kiên',
'upload-curl-error28-text' => 'Mióng-chham fì-yin sṳ̀-kiên ko-chhòng. Chhiáng kiám-chhà chhṳ́ mióng-chham ke fóng-mun he-feu chṳn-sòng, chai chin-hàng sòng-chhṳ. Ngì khó-nèn sî-yeu chhai mióng-lu fóng-mun khûng-hàn sṳ̀-kiên chai-lòi chin-hàng sòng-chhṳ.',

'license'      => 'Su-khièn',
'nolicense'     => 'Mò-yû sién-thin',
'upload_source_url' => '(Yit-ke yû-háu ke, hí-khó kûng-khôi fóng-mun ke URL)',
'upload_source_file' => '(ngì thien-nó chûng ke tóng-on)',

# Special:ListFiles
'listfiles_search_for' => 'On-cheu thù-chhiong miàng-chhṳ̂n sêu-chhà:',
'imgfile'        => 'tóng-on',
'listfiles'       => 'Tóng-on lie̍t-péu',
'listfiles_date'    => 'Ngit-khì',
'listfiles_name'    => 'Miàng-chhṳ̂n',
'listfiles_user'    => 'Yung-fu',
'listfiles_size'    => 'Thai-séu',
'listfiles_description' => 'Mèu-sut',

# File description page
'filehist-deleteone'    => 'chhù-thet',
'imagelinks'        => 'Lièn-kiet',
'linkstoimage'       => 'Yî-ha vùn-chông lièn-chiap to pún tóng-on:',
'nolinkstoimage'      => 'Mò-yû vùn-chông lièn-chiap to pún tóng-on.',
'sharedupload'       => 'Ke tóng-on he yit-ke khiung-hióng song-chhòn, khó-nèn chhai khì-thâ hong-muk chûng pûn-ngìn yin-yung.', # $1 is the repo name, $2 is shareduploadwiki(-desc)
'shareduploadwiki'     => 'Chhiáng chhâm-cheu $1 yî kié-khôi siong-kôan chṳ̂-liau.',
'shareduploadwiki-linktext' => 'Tóng-on mèu-sut hong-mien',
'noimage'          => 'Put chhùn-chhai chhṳ́ miàng-chhṳ̂n ke tóng-on, ngì khó-yî $1.',
'noimage-linktext'     => 'song-chhòn kì',
'uploadnewversion-linktext' => 'Song-chhòn tóng-on ke sîn pán-pún',

# File deletion
'filedelete-submit' => 'Chhù-thet',

# MIME search
'mimesearch'     => 'MIME chhà-chhìm',
'mimesearch-summary' => 'Pún vùn-chông sṳ-yung tóng-on MIME lui-hìn ko-li-hi. Sû-ngi̍p: nui-yùng lui-hìn yì-yi <tt>image/jpeg</tt>.',
'mimetype'      => 'MIME lui-hìn:',
'download'      => 'hâ-chai',

# Unwatched pages
'unwatchedpages' => 'Hàn-mò pûn kam-sṳ ke vùn-chông',

# List redirects
'listredirects' => 'Chhùng-thin hiong-mien chhîn-tân',

# Unused templates
'unusedtemplates'   => 'Hàn-mò sṳ́-yung ke mù-pán',
'unusedtemplatestext' => '<p>Chhiáng chu-yi khì-thâ mióng-chham khó-nèn chhṳ̍t-chiap theu-ko URL lièn-chiap chhṳ́ thù-hìn, só-yî liá-piên clie̍t-chhut ke thù-hìn yû khó-nèn pûn sṳ́-yung.</p>',
'unusedtemplateswlh' => 'Khì-thâ lièn-kiet',

# Random page
'randompage'     => 'Sùi-kî thiàu-muk',
'randompage-nopages' => 'Chhai liá-ke miàng-sṳ khûng-kiên chûng mò-yû hong-mien.',

# Random redirect
'randomredirect'     => 'Sùi-kî chhùng-thin hong-mien',
'randomredirect-nopages' => 'Chhai liá-ke miàng-sṳ khûng-kiên mò-yû chhùng-thin hong-mien.',

# Statistics
'statistics'       => 'Thúng-kie',
'statistics-header-users' => 'Yung-fu thúng-kie',
'statistics-mostpopular' => 'Pûn-ngìn chhà-khon chhṳ-su chui-tô ke vùn-chông',

'disambiguations'   => 'Sêu-hàm fù-chông',
'disambiguations-text' => 'Yî-ha ke hong-mien tû-yû to <b> sêu-hàm fù-chông </b> ke lièn-chiap, than yin-kôi he lièn-to sṳt-tông ke phêu-thì. <br /> Yit-ke hong-mien chiông-voi pûn-ngìn sṳ-vi Sêu-hàm fù-chông kó-yèn kí he lièn-chhṳ [[MediaWiki:disambiguationspage]].',

'doubleredirects'   => 'Sûng chhûng-chhûng thin-hiong',
'doubleredirectstext' => 'Mî yit-hàng pâu-hàm to thi-yit lâu thi-ngi-ke chhûng-thin hong-mien ke lièn-chiap, yî-khi̍p thi-ngi ke chhûng-thin hong-mien ke thi-yit-hàng vùn-sṳ, thûng-sòng hién-sṳ ke he "chṳ̂n-chṳn" ke muk-phêu vùn-chông, ye-he thi-yit-ke chhûng-thin hong-mien yin-kôi chṳ́-hiong ke vùn-chông.',

'brokenredirects'    => 'Sún-fái ke chhûng-thin hiong-hong',
'brokenredirectstext'  => 'Yî-ha ke chhûng-thin hiong-hong chṳ́-hiong-ke he mò chhùn-chhai ke hong-mien:',
'brokenredirects-edit'  => '(phiên-chho)',
'brokenredirects-delete' => '(Chhù-thet)',

'withoutinterwiki'     => 'Mò-yû ngî-ngièn lièn-chiap ke vùn-chông',
'withoutinterwiki-summary' => 'Yî-ha ke vùn-chông he hàn-mò ngî-ngièn lièn-chiap to khì-thâ ngî-ngièn pán-pún:',

'fewestrevisions' => 'Chui-séu siù-chho ke vùn-chông',

# Miscellaneous special pages
'nbytes'         => '$1-vi ngièn-chû',
'ncategories'       => '$1-ke fûn-lui',
'nlinks'         => '$1-ke lièn-kiet',
'nmembers'        => '$1-ke sṳ̀n-yèn',
'nrevisions'       => '$1-ke siù-chho',
'nviews'         => '$1-chhṳ khon-kien',
'specialpage-empty'    => 'Pún hong-mien mò-yû nui-yùng .',
'lonelypages'       => 'Kû-yì vùn-chông',
'lonelypagestext'     => 'Yî-ha vùn-chông mò-yû lièn-kiet liá-ke wiki chûng ke khì-thâ vùn-chông.',
'uncategorizedpages'   => 'Thai fûn-lui vùn-chông',
'uncategorizedcategories' => 'Thai fûn-lui lui-phe̍t',
'uncategorizedimages'   => 'Thai fûn-lui thù-phién',
'unusedcategories'    => 'Hàn-mò sṳ́-yung ke fûn-lui',
'unusedimages'      => 'Hàn-mò sṳ́-yung thù-hìn',
'popularpages'      => 'Ngie̍t-tiám vùn-chông',
'wantedcategories'    => 'Sî-yeu ke fûn-lui',
'wantedpages'       => 'Thai-yeu hong-mien',
'mostlinked'       => 'Chui-tô lièn-kiet hong-mien',
'mostlinkedcategories'  => 'Chui-tô lièn-kiet fûn-lui',
'mostcategories'     => 'Chui-tô fûn-lui vùn-chông',
'mostimages'       => 'Chui-tô lièn-kiet thù-chhiong',
'mostrevisions'      => 'Chui-tô siû-thin vùn-chông',
'prefixindex'       => 'Chhièn-chhàng sok-yîn',
'shortpages'       => 'Tón vùn-chông',
'longpages'        => 'Chhòng vùn-chông',
'deadendpages'      => 'Thôn-lièn vùn-chông',
'deadendpagestext'    => 'Yî-ha vùn-chông mò-yû pûn lièn-kiet to liá-ke wiki chûng ke khì-thâ vùn-chông:',
'protectedpages'     => 'Pûn pó-fu ke vùn-chông',
'protectedpagestext'   => 'Yî-ha vùn-chông yí-kîn Pûn pó-fu yî fòng-chṳ́ yì-thung fe̍t-chá sîn-phiên',
'protectedpagesempty'   => 'Chhai liá-ke chhâm-su hâ mò-yû vùn-chông chang-chhai pó-fu.',
'listusers'        => 'Yung-fu lie̍t-péu',
'newpages'        => 'Chui-sîn ke vùn-chông',
'newpages-username'    => 'Yung-fu-miàng:',
'ancientpages'      => 'Chui-khiu ke hong-mien',
'move'          => 'Yì-thung',
'movethispage'      => 'Yì-thung pún-chông',
'unusedimagestext'    => 'Chhiáng chu-yi khì-thâ mióng-chham khó-nèn chhṳ̍t-chiap theu-ko URL lièn-chiap thù-chhiong, só-yî liá-piên lie̍t-chhut ke thù-chhiong khó-nèn pûn-ngìn sṳ́-yung.',
'unusedcategoriestext'  => 'Sûi-yèn mò-yû pûn khì-thâ vùn-chông fe̍t-chá fûn-lui só chhái-yung, than lie̍t-péu chûng ke fûn-lui chông chhùn-chhai.',
'notargettitle'      => 'Mò muk-phêu',
'notargettext'      => 'Ngì hàn-mò chṳ́-thin yit-ke muk-phêu vùn-chông fe̍t-chá yung-fu chin-hàng chhṳ́-hong chhâu-chok.',

# Book sources
'booksources'        => 'Chham-ngoi sû-ngièn',
'booksources-search-legend' => 'Chhìm-cháu chham-ngoi sû-ngièn',
'booksources-go'      => 'Sung-chhut',
'booksources-text'     => 'Yî-ha he yit-fun sîn-sû fe̍t-chá ngi-sú-sû ke lie̍t-péu, pin khó-nèn yû ngì chang-hó chhìm-cháu ke sû ke chin-yit-phu sêu-sit:',

# Special:Log
'specialloguserlabel' => 'Yung-fu:',
'speciallogtitlelabel' => 'Phêu-thì:',
'log'         => 'Ngit-ki',
'alllogstext'     => 'Lièn-ha̍p hién-sṳ song-chhòn, chhù-chhiang, pó-fu, chhà-fûng yî-khi̍p chham-vu',
'logempty'       => 'Mò-yû siông-thùng ki-liu̍k.',
'log-title-wildcard'  => 'Chhà-chhìm liá-ke vùn-sṳ khôi-sṳ́ ke phêu-thì',

# Special:AllPages
'allpages'     => 'Só-yû ke hong-mian',
'alphaindexline'  => '$1 to $2',
'nextpage'     => 'Hâ yit-chông ($1)',
'prevpage'     => 'Song yit-chông ($1)',
'allpagesfrom'   => 'Hién-sṳ chhiùng chhṳ́-chhu khôi-sṳ́ ke hong-mien:',
'allarticles'    => 'Só-yû ke vùn-chông',
'allinnamespace'  => 'Só-yû ke hong-mien (su̍k-yî $1 miàng-sṳ khûng-kiên)',
'allnotinnamespace' => 'Só-yû ke hong-mien (put su̍k-yî $1 miàng-sṳ khûng-kiên)',
'allpagesprev'   => 'Chhièn',
'allpagesnext'   => 'Heu',
'allpagessubmit'  => 'Thì-kâu',
'allpagesprefix'  => 'Hién-sṳ khí--yû chhṳ́ miàng-sṳ khûng-kiên ke hong-mien:',
'allpagesbadtitle' => 'Pûn-thin ke hong-mien phêu-thì he fî-fap ke, fe̍t-chá yung-khí yû yit-ke nui-phu ngî-ngièn fe̍t-he nui-phu wiki. Kí khó-nèn pâu-hàm yit-ke fe̍t kien-tô ke put-nèn yung chhai-yî phêu-thì ke sṳ-ngièn.',

# Special:Categories
'categories'     => 'Hong-mien fûn-lui',
'categoriespagetext' => 'Yî-ha lie̍t-chhut só-yû ke hong-mien fûn-lui.',

# Special:LinkSearch
'linksearch-ok' => 'Chhìm-cháu',

# Special:ListUsers
'listusersfrom'   => 'Hién-sṳ yung-fu lie̍t-péu chhiùng:',
'listusers-submit'  => 'Hién-sṳ',
'listusers-noresult' => 'Cháu put-to yung-fu.',

# Special:Log/newusers
'newuserlogpage'      => 'Sîn-chin yung-fu miàng-chhak',
'newuserlogpagetext'    => 'Liá-he yit-ke chui-khiun pûn chhóng-kien yung-fu ke ngit-ki.',
'newuserlog-create-entry' => 'Sîn yung-fu',
'newuserlog-create2-entry' => 'Yí-kîn chhong-kien $1 ke chong-fu',

# E-mail user
'mailnologin'   => 'Mò email thi-tiám',
'mailnologintext' => 'Ngì pit-sî siên [[Special:UserLogin|tên-ngi̍p]] pin-chhai [[Special:Preferences|chhâm-su sat-chṳ]] chûng yû yit-ke yû-háu ke e-mail thi-tiám chhòi-nèn email khì-thâ yung-fu.',
'emailuser'    => 'Email ke-yung-fu',
'emailpage'    => 'Email yung-fu',
'emailpagetext'  => 'Kó-yèn ke-yung-fu yí-kîn chhai chhâm-su sat-chṳ chông chûng sû-ngi̍p yû-háu ke e-mail thi-tiám, yî-ha ke péu-kak chiông-ki yit-ke sêu-sit pûn ke-yung-fu. Ngì chhai chhâm-su sat-chṳ chûng só sû-ngi̍p ke e-mail thi-tiám chiông chhut-hien chhai email "fat-khien-ngìn" yit-làn-chûng, liá-yong ke-yung-fu chhiu khó-yî fì-fu̍k.',
'usermailererror' => 'Muk-phêu e-mail thi-tiám fán-fì chho-ngu:',
'defemailsubject' => '{{SITENAME}} Email',
'noemailtitle'  => 'Mò e-mail thi-tiám',
'noemailtext'   => 'Ke-yung-fu hàn-mò chṳ́-thin yit-ke yû-háu ke e-mail thi-tiám, fe̍t-chá sién-chet put chiap-su chhṳ̀-lòi khì-thâ yung-fu ke e-mail.',
'emailfrom'    => 'Fat-khien-ngìn',
'emailto'     => 'Sû-khien-ngìn',
'emailsubject'  => 'Chú-thì',
'emailmessage'  => 'Sin-sit',
'emailsend'    => 'Fat-sung',
'emailccme'    => 'Chiông sêu-sit fat-sung yit-fun to ngô-ke email sin-siông.',
'emailccsubject' => 'Chiông ngì-ke sêu-sit fu̍k-chṳ to $1: $2',
'emailsent'    => 'Email yí-kîn fat-sung',
'emailsenttext'  => 'Ngì-ke email yí-kîn fat-chhut.',

# Watchlist
'watchlist'      => 'Kam-sṳ lie̍t-péu',
'mywatchlist'     => 'Ngô-ke kam-sṳ lie̍t-péu',
'watchlistfor'     => "('''$1''' ke kam-sṳ lie̍t-péu)",
'nowatchlist'     => 'Ngì ke kam-sṳ lie̍t-péu he khûng-hî.',
'watchlistanontext'  => 'Chhiáng $1 yî kiám-sṳ fe̍t-chá phiên-chho ngì-ke kam-sṳ lie̍t-péu.',
'watchnologin'     => 'Hàn-mò tên-ngi̍p',
'watchnologintext'   => 'Ngì pit-sî siên [[Special:UserLogin|tên-ngi̍p]] chhòi-nèn kiên-kói ngì-ke kam-sṳ lie̍t-péu.',
'addedwatch'      => 'Kâ-ngi̍p to kam-sṳ lie̍t-péu',
'addedwatchtext'    => "Hong-mien \"[[:\$1]]\" yí-kîn pûn kâ-ngi̍p to ngì-ke [[Special:Watchlist|Kam-sṳ chhîn-tân]] chûng. Chiông-lòi yû-kôan chhṳ́ hong-mien khi̍p khì-thâ thó-lun-hong ke ngim-hò siû-cháng chiông-voi chhai hong-mien lie̍t-chhut, song-chhiá hàn-voi chhai [[Special:RecentChanges|Chui-khiûn ke kiên-kói]] chûng ke '''chhû-thí''' hìn-sṳt lie̍t-chhut. Kó-yèn ngì heu-lòi sióng chhiùng hong-mien kam-sṳ chhîn-tân chûng chhîn-chhù, hí-khó tiám-kit thô-hòng thiàu-chûng \"thìn-chṳ́ kam-sṳ\" ke lièn-kiet。",
'removedwatch'     => 'Yí-kîn thìn-chṳ́ kam-sṳ',
'removedwatchtext'   => 'Vùn-chông "[[:$1]]" yí-kîn chhiùng Ngì kekam-sṳ lie̍t-péu mien-chûng yì-chhù.',
'watch'        => 'Kam-sṳ',
'watchthispage'    => 'Kam-sṳ pún-chông',
'unwatch'       => 'Thìn-chṳ́ kam-sṳ',
'unwatchthispage'   => 'Thìn-chṳ́ kam-sṳ',
'notanarticle'     => 'Put-he vùn-chông',
'watchnochange'    => 'Chhai hién-sṳ ke sṳ̀-kiên thon-nui ngì só kam-sṳ ke vùn-chông mò-yû kiên-kói.',
'watchlist-details'  => 'Put pâu-hàm thó-lun-hong, ngì-ke kam-sṳ lie̍t-péu khiung-yû $1-hong.',
'wlheader-enotif'   => '* Yí-kîn khí-thung email thûng-tî kûng-nèn.',
'wlheader-showupdated' => "* Chhai ngì song-chhṳ kiám-sṳ heu yû pûn chhùng-siû ko ke vùn-chông chiông-voi hién-sṳ vi '''chhû-thí'''.",
'watchmethod-recent'  => 'Kiám-chhà pûn kam-sṳ hong-mien ke chui-khiûn phiên-cho',
'watchmethod-list'   => 'Kiám-chhà chui-khiûn phiên-cho ke pûn kam-sṳ hong-mien.',
'watchlistcontains'  => 'Ngì-ke kam-sṳ lie̍t-péu pâu-hàm $1-ke hong-mien.',
'iteminvalidname'   => "Hong-mien '$1' chho-ngu, mò-háu min-miàng...",
'wlnote'        => 'Yî-ha he chui-khiûn <b>$2</b> séu-sṳ̀ nui-ke chui-heu $1-chhṳ chin-siû.',
'wlshowlast'      => 'Hién-sṳ chui-khiûn $1 séu-sṳ̀ $2-thiên $3 ke chin-siû.',

# Displayed when you click the "watch" button and it is in the process of watching
'watching'  => 'Chang-chhai kam-sṳ...',
'unwatching' => 'Chang-chhai thìn-chṳ́ kam-sṳ',

'enotif_mailer'        => '{{SITENAME}} email thûng-tî-hi',
'enotif_reset'         => 'Chiông só-yû hong-mien phêu-vi yí-kîn thu̍k-ko.',
'enotif_newpagetext'      => 'Liá-he sîn-kien vùn-chông.',
'enotif_impersonal_salutation' => '{{SITENAME}} yung-fu',
'changed'           => 'siû-kói liáu',
'created'           => 'Yí-kîn kien-li̍p',
'enotif_subject'        => '{{SITENAME}} yû vùn-chông $PAGETITLE pûn $PAGEEDITOR $CHANGEDORCREATED',
'enotif_lastvisited'      => 'Kiám-sṳ ngì song-chhṳ fóng-mun heu ke só-yû kiên-kói chhián chhâm-siòng $1.',
'enotif_lastdiff'       => 'Kiám-chhà kiên-kói chhiáng chhâm-siòng $1.',
'enotif_anon_editor'      => 'ngia̍k-miàng yung-fu $1',
'enotif_body'         => 'Chhîn-oi ke $WATCHINGUSERNAME, $PAGEEDITOR yí-kîn chhai $PAGEEDITDATE $CHANGEDORCREATED{{SITENAME}} ke $PAGETITLE vùn-chông, chhiáng-to $PAGETITLE_URL kiám-sṳ siên-chhièn pán-pún. $NEWPAGE phiên-si̍p chak-yeu: $PAGESUMMARY $PAGEMINOREDIT lièn-kiê chhṳ́ phiên-si̍p-chá: email: $PAGEEDITOR_EMAIL pún-chham: $PAGEEDITOR_WIKI chhai ngì fóng-mun chhṳ́-chông chṳ̂-chhièn, chiông-lòi ke kiên-kói vù-nèn hiong ngì thûng-tî. Ngì khó-yî chhûng-sat ngì só-yû kam-sṳ vùn-chông ke thûng-tî phêu-ki. {{SITENAME}} thûng-tî ne-thúng -- yeu kói-pien ngì-ke kam-sṳ lie̍t-péu sat-thin, chhiáng chhâm-siòng {{fullurl:{{ns:special}}:Watchlist/edit}} chin-yit-phu ke pông-chhu: {{fullurl:{{MediaWiki:Helppage}}}}',

# Delete
'deletepage'    => 'Chhù-thet hong-mien',
'confirm'      => 'Khok-ngin',
'excontent'     => 'Nui-yùng pún-lòi he: "$1"',
'excontentauthor'  => 'Nui-yùng he: "$1" (song-chhiá vì-thu̍k kung-hien-chá he "$2")',
'exbeforeblank'   => 'Pûn chhîn-khûng chhièn ke nui-yùng he: "$1"',
'exblank'      => 'Vùn-chông he hî-khûng',
'delete-legend'   => 'Chhù-thet',
'historywarning'  => 'Kín-ko: Ngì chiông-yeu chhù-hi ke chông-nui hàm-yû li̍t-sṳ́:',
'confirmdeletetext' => 'Ngì chiông-voi chhiùng chṳ̂-liau-khu chûng yún-yén chhù-thet yit-ke vùn-chông fe̍t-chá thù-chhiong yî-khi̍p li̍t-sṳ́. Chhiáng khok-thin ngì-yeu chin-hàng chhâu-chok, pin liáu-kié heu-kó, thùng-sṳ̀ ngì-ke hàng-vì fù-ha̍p [[{{MediaWiki:Policy-url}}]].',
'actioncomplete'  => 'Chhâu-chok vàn-sṳ̀n',
'deletedtext'    => '"<nowiki>$1</nowiki>" yí-kîn pûn chhù-thet. Chui-khiûn chhù-hi ke ki-liu̍k chhiáng chhâm-siòng $2.',
'deletedarticle'  => 'Yí-kîn chhù-thet "[[$1]]"',
'dellogpage'    => 'Chhù-chhiang ki-liu̍k',
'dellogpagetext'  => 'Yî-ha he chui-khiûn chhù-thet ke ki-liu̍k lie̍t-péu.',
'deletionlog'    => 'Chhù-chhiang ki-liu̍k',
'reverted'     => 'Fî-fu̍k to chó-khì pán-pún',
'deletecomment'   => 'Chhù-thet ke lî-yù',

# Rollback
'rollback'    => 'Fî-fu̍k',
'rollback_short' => 'Fî-fu̍k',
'rollbacklink'  => 'fî-fu̍k',
'rollbackfailed' => 'Mò-fap fî-fu̍k',
'cantrollback'  => 'Vù-fap fî-fu̍k phiên-cho; chui-heu ke kung-hien-chá he pún vùn-chông ke vì-thu̍k chok-chá.',
'alreadyrolled' => 'Mò-fap fî-fu̍k yù [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|thó-lun]]) chin-hàng ke [[$1]] ke chui-heu phiên-si̍p; khì-thâ ngìn yí-kîn phiên-siá fe̍t-he fî-fu̍k liáu ke-hong. Chui-heu phiên-si̍p-chá: [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Thó-lun]])。',
'editcomment'  => "Phiên-siá sot-mìn he: \"''\$1''\"。", # only shown if there is an edit comment
'revertpage'   => 'Fî-fu̍k yù [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|tui-fa]]) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k [[User:$1|$1]] ke chui-heu yit-ke pán-pún', # Additionally available: $3: revid of the revision reverted to, $4: timestamp of the revision reverted to, $5: revid of the revision reverted from, $6: timestamp of the revision reverted from
'sessionfailure' => 'Ngì-ke tên-ngi̍p sṳ-fû yû mun-thì, vi-liáu fòng-chṳ́ sêu-sit pûn làn-chiet, pún-chhṳ chhâu-chok yí-kîn chhí-sêu, chhiáng-on "song-yit-chông" chhùng-sîn chai-ngi̍p.',

# Protect
'protectlogpage'       => 'Pó-fu ngit-ki',
'protectlogtext'       => 'Ha-mien he vùn-chông só-thin lâu chhí-sêu só-thin ke lie̍t-péu. Chhiáng chhâm-kháu [[Special:ProtectedPages|Pó-fu vùn-chông chhîn-tân]] yî-khi̍p kiám-sṳ tông-chhièn chin-hàng ke vùn-chông pó-fu.',
'protectedarticle'      => 'Yí-kîn pó-fu "[[$1]]"',
'unprotectedarticle'     => 'yí-kîn kié-chhù pó-fu "[[$1]]"',
'protect-title'        => 'Chang-chhai pó-fu "$1"',
'prot_1movedto2'       => '[[$1]] yì-thung to [[$2]]',
'protect-legend'       => 'Khok-ngin pó-fu',
'protectcomment'       => 'Pó-fu ke ngièn-yîn',
'protectexpiry'        => 'Chûng-chṳ́ sṳ̀-kiên',
'protect_expiry_invalid'   => 'Sû-ngi̍p ke chûng-chṳ́ sṳ̀-kiên mò-háu.',
'protect_expiry_old'     => 'Chûng-chṳ́ sṳ̀-kiên yí-kîn ko-hi.',
'protect-unchain'       => 'Yì-thung khièn-han kié-só',
'protect-text'        => "Ngì khó-yî chhai liá-piên chhùng-siû tui vùn-chông '''<nowiki>$1</nowiki>''' ke pó-fu kip-phe̍t.",
'protect-locked-blocked'   => "Ngì put-nèn chhai pûn chhà-fûng sṳ̀ kiên-kói pó-fu khi̍p-phe̍t. Yî-ha he '''$1''' hien-sṳ̀ ke pó-fu khi̍p-phe̍t:",
'protect-locked-dblock'    => "Chhai chṳ̂-liau-khu só-thin sṳ̀ mò-fap kiên-kói pó-fu khi̍p-phe̍t.
Yî-ha he '''$1''' hien-sṳ̀ ke pó-fu khi̍p-phe̍t:",
'protect-locked-access'    => "Ngì-ke chong-fu khièn-han put-nèn kói-chho pó-fu khi̍p-phe̍t, Yî-ha he '''$1''' hien-sṳ̀ ke pó-fu khi̍p-phe̍t:",
'protect-cascadeon'      => 'Yî-ha ke {{PLURAL:$1|yit-ke|tô-ke}} hong-mien pâu-hàm pún vùn-chông ke thùng-sṳ̀, khí-thung liáu lièn-só pó-fu, só-yî pún vùn-chông muk-chhièn ya-he pûn pó-fu, vù-nèn phiên-siá. Ngì hí-khó sat-thin pún hong-mien ke pó-fu khi̍p-phe̍t, than liá put tui lièn-só pó-fu yû yáng-hióng.',
'protect-default'       => '(Yi-sat)',
'protect-level-autoconfirmed' => 'Kim-chṳ́ hàn-mò chu-chhak ke yung-fu',
'protect-level-sysop'     => 'Kón-lî-yèn chôn-cho',
'protect-summary-cascade'   => 'Lièn-só',
'protect-expiring'      => 'Chûng-chṳ́ chhai-yî $1 (UTC)',
'protect-cascade'       => 'Lièn-só pó-fu - pún-chông pâu-hàm ke só-yû hong-mien kiûn yit-phîn pó-fu.',
'protect-expiry-options'   => '1 séu-sṳ̀:1 hour, 1 thiên:1 day,1 chû:1 week,2 chû:2 weeks,1-ke ngie̍t:1 month,3-ke ngie̍t:3 months,6-ke ngie̍t:6 months,1-ngièn:1 year, yún-kiú:infinite', # display1:time1,display2:time2,...
'restriction-type'      => 'Khièn-han:',
'restriction-level'      => 'Han-chṳ khi̍p-phe̍t:',
'minimum-size'        => 'Chui-séu thai-séu',
'maximum-size'        => 'Chui-thai thai-séu:',
'pagesize'          => '(Vi-ngièn-chû)',

# Restrictions (nouns)
'restriction-edit'  => 'Phiên-siá',
'restriction-move'  => 'Yì-thung',
'restriction-create' => 'Tshóng-kien',

# Restriction levels
'restriction-level-sysop'     => 'Chhiòn pó-fu',
'restriction-level-autoconfirmed' => 'Pan pó-fu',
'restriction-level-all'      => 'Ngim-hò khi̍p-phe̍t',

# Undelete
'undelete'         => 'Fî-fu̍k pûn chhù-hi vùn-chông',
'undeletepage'       => 'Fî-fu̍k pûn chhù-thet vùn-chông',
'viewdeletedpage'     => 'Kiám-sṳ pûn chhù-thet ke vùn-chông',
'undeletepagetext'     => 'Yî-ha vùn-chông yí-kîn pûn chhù-thet, than yî-yèn chhai tóng-on chûng pin khó-yî pûn fî-fu̍k. Tóng-on-khu khó-nèn pûn thin-sṳ̀ chhîn-lî.',
'undeleteextrahelp'    => "Fî-fu̍k cháng-ke vùn-chông sṳ̀, chhiáng chhîn-chhù só-yû fu̍k-sién khiông-heu on '''''fî-fu̍k'''''. Fî-fu̍k thi̍t-thin pán-pún sṳ̀, chhiáng sién-chet siông-yin pán-pún chhièn-ke fu̍k-sién khiông-heu on '''''fî-fu̍k'''''. On '''''chhûng-sat''''' chiông chhîn-chhù phìn-lun nui-yùng khi̍p só-yû fu̍k-sién khiông.",
'undeleterevisions'    => '$1 pán-pún chhùn-tong',
'undeletehistory'     => 'Kó-yèn ngì fî-fu̍k liáu ke-vùn-chông, só-yû pán-pún chiông-voi pûn fî-fu̍k to siû-thin li̍t-sṳ́ chûng. Kó-yèn pún-chông chhù-hi heu yû yit-ke thùng-miàng ke sîn vùn-chông kien-li̍p, pûn fî-fu̍k ke pán-pún chiông-voi chhṳ̂n-vi kha-sîn ke li̍t-sṳ́, sîn vùn-chông ke tong-chhièn pán-pún chiông mò-fap pûn chhṳ-thung fu̍k-ngièn.',
'undeleterevdel'      => 'Kó-yèn pá chui-sîn siû-thin phu-fun chhù-thet, fán chhù-hi phien mò-fap chin-hàng. Kó-yèn ngi-to liá-chúng chhìn-khóng, ngì pit-sî fán-sién fe̍t-chá fán-chhòng chui-sîn yí-kîn chhù-hi ke siû-thin. Tui-yî ngì mò-yû khièn-han hi kiám-sṳ ke siû-thin he mò-fap fî-fu̍k ke.',
'undeletehistorynoadmin'  => 'Liá-ke vùn-chông yí-kîn pûn chhù-thet, chhù-hi ngièn-yîn hién-sṳ chhai hâ-fông phiên-si̍p chak-yeu chûng.
Pûn chhù-thet chhièn ke só-yû siû-thin pán-pún, lièn-thùng chhù-thet chhièn kung-hien yung-fu tén-tén se-chiet chṳ́-yû kón-lî-yèn khó-yî khon-kien.',
'undelete-revision'    => 'Chhù-thet pán-pún $1 chhṳ $2:',
'undeleterevision-missing' => 'Chhṳ́ pán-pún ke nui-yùng put chṳn-khok fe̍t-chá yí-kîn yì-sṳt. Khó-nèn lièn-kiet chho-ngu, pûn yì-chhù fe̍t-he yí-kîn pûn fî-fu̍k.',
'undeletebtn'       => 'Fî-fu̍k',
'undeletereset'      => 'Chhùng-sat',
'undeletecomment'     => 'Ngièn-yîn:',
'undeletedarticle'     => 'yí-kîn fî-fu̍k "[[$1]]"',
'undeletedrevisions'    => '$1-ke siû-thin pán-pún yí-kîn fî-fu̍k',
'undeletedrevisions-files' => '$1-ke pán-pún lâu $2-ke vùn-khien pûn fî-fu̍k',
'undeletedfiles'      => '$1-ke vùn-khien pûn fî-fu̍k',
'cannotundelete'      => 'Fî-fu̍k sṳt-phai; khó-nèn chṳ̂-chhièn yí-kîn pûn khì-thâ-ngìn fî-fu̍k.',
'undeletedpage'      => "<big>'''$1 yí-kîn pûn fî-fu̍k '''</big>

Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut chhù-thet khi̍p fî-fu̍k ki-liu̍k.",
'undelete-header'     => 'Kó-yèn yeu chhà-chhut chui-khiûn ke ki-liu̍k chhiáng chhâm-siòng [[Special:Log/delete|Chhù-thet ngit-ki]].',
'undelete-search-box'   => 'Chhìm-cháu yí-kîn chhù-hi vùn-chông',
'undelete-search-prefix'  => 'Hién-sṳ vùn-chông chhṳ:',
'undelete-search-submit'  => 'Chhìm-cháu',
'undelete-no-results'   => 'Chhù-thet ki-liu̍k lî mò-yû fù-ha̍p ke kiet-kó.',

# Namespace form on various pages
'namespace'   => 'Miàng-sṳ khûng-kiên:',
'invert'     => 'Fán-hiong sién-chet',
'blanknamespace' => '(Chú)',

# Contributions
'contributions' => 'Yung-fu kung-hien',
'mycontris'   => 'Ngô-ke kung-hien',
'contribsub2'  => '$1 $2) ke kung-hien',
'nocontribs'  => 'Mò-yû chhìm-cháu to fù-ha̍p thi̍t-chṳ̂n ke kiên-kói.', # Optional parameter: $1 is the user name
'uctop'     => '(Chui-sîn siû-thin)',

'sp-contributions-newbies'   => 'Chak hién-sṳ sîn kien-li̍p chṳ̂ yung-fu ke kung-hien',
'sp-contributions-newbies-sub' => 'Sîn-sú',
'sp-contributions-blocklog'  => 'Fûng-kim ki-liu̍k',
'sp-contributions-search'   => 'Chhìm-cháu kung-hien ki-liu̍k',
'sp-contributions-username'  => 'IP chhô-vi fe̍t-chá yung-fu miàng-chhṳ̂n:',
'sp-contributions-submit'   => 'Chhìm-cháu',

# What links here
'whatlinkshere'   => 'Lièn-ngi̍p to liá-chham',
'linkshere'     => 'Yî-ha vùn-chông lièn-kiet to [[:$1]]:',
'nolinkshere'    => 'Mò-yû vùn-chông lièn-kiet to [[:$1]].',
'nolinkshere-ns'   => 'Chhai só-sién ke miàng-sṳ khûng-kiên nui mò-yû vùn-chông lièn-kiet to[[:$1]].',
'isredirect'     => 'chhùng-thin vùn-chông',
'istemplate'     => 'pâu-hàm',
'whatlinkshere-prev' => 'Chhièn $1-ke',
'whatlinkshere-next' => 'Heu $1-ke',

# Block/unblock
'blockip'           => 'chhà-fûng IP thi-tiám',
'blockiptext'         => 'Yung ha-mien ke péu-tân kim-chṳ́ lòi-chhṳ mêu-yit thi̍t-thin IP thi-tiám ke kiên-kói hí-khó-khièn. Chṳ́-yû chhai-vi fòng-chṳ́ pho-fái, khi̍p fù-ha̍p [[{{MediaWiki:Policy-url}}|Sú-chet]] ke chhìn-khóng hâ chhòi khó chhái-chhí chhṳ́ hàng-thung. Chhiáng chhai ha-mien sû-ngi̍p yit-ke khí-thí ke lî-yù (chhiong-he yîn-sut yit-ke pûn-ngìn pho-fái ke hong-mien).',
'ipaddress'          => 'IP thi-tiám',
'ipadressorusername'     => 'IP thi-tiám fe̍t-he yung-fu-miàng',
'ipbexpiry'          => 'Khì-han:',
'ipbreason'          => 'Ngièn-yîn:',
'ipbreasonotherlist'     => 'Khì-thâ ngièn-yîn',
'ipbreason-dropdown'     => '*Yit-pân ke fûng-kim lî-yù
** Su-chhṳ chen-kâ put-sṳ̍t chṳ̂-liau
** Chhù-thet vùn-chông nui-yùng
** Ngoi-phu lièn-kiet kóng-ko
** Chhai vùn-chông chûng chen-kâ mò yi-ngi vùn-sṳ
** Mò-lî ke hàng-vì, kûng-kit/sâu-yéu phe̍t-ngìn
** Lam-yung tô-ke chong-ho
** Put-nèn chiap-su ke yung-fu-miàng',
'ipbanononly'         => 'Chak kim-chṳ́ ngia̍k-mià yung-fu phiên-cho',
'ipbcreateaccount'      => 'Chú-chṳ́ chhóng-li̍p sîn chong-ho',
'ipbenableautoblock'     => 'Chhṳ-thung chhà-fûng ke-yung-fu sṳ́-yung-ko ke IP thi-tiám',
'ipbsubmit'          => 'Chhà-fûng ke-yung-fu',
'ipbother'          => 'Khì-thâ sṳ̀-kiên:',
'ipboptions'         => '2 hours:2 hours,1 day:1 day,3 days:3 days,1 week:1 week,2 weeks:2 weeks,1 month:1 month,3 months:3 months,6 months:6 months,1 year:1 year,infinite:infinite', # display1:time1,display2:time2,...
'ipbotheroption'       => 'khì-thâ',
'ipbotherreason'       => 'Khì-thâ lî-yù:',
'ipbhidename'         => 'Chhai chhà-fûng ngit-ki, fa̍t-chhiok chhà-fûng lie̍t-péu yî-khi̍p yung-fu lie̍t-péu chûng yún-chhòng yung-fu-miàng.',
'badipaddress'        => 'IP-ke thi-tiám mò chṳn-khok.',
'blockipsuccesssub'      => 'chhà-fûng sṳ̀n-kûng',
'blockipsuccesstext'     => '[[Special:Contributions/$1|$1]] yí-kîn pûn chhà-fûng. <br />Chhâm-siòng [[Special:IPBlockList|pûn-fûng IP thi-tiám lie̍t-péu]] yî fu̍k-sṳ́m chhà-fûng.',
'ipb-edit-dropdown'      => 'Phiên-siá chhà-fûng ngièn-yîn',
'ipb-unblock-addr'      => 'Kié-chhù fûng-kim $1',
'ipb-unblock'         => 'Kié-chhù kim-fûng yung-fu miàng fe̍t-chá IP thi-tiám',
'ipb-blocklist-addr'     => 'Chhà-chhut $1-ke fûng-kim ki-liu̍k',
'ipb-blocklist'        => 'Kiám-sṳ fûng-kim lie̍t-péu',
'unblockip'          => 'Kié-chhù kim-fûng IP thi-tiám',
'unblockiptext'        => 'Yung ha-mien ke péu-tân lòi fî-fu̍k siên-chhièn pûn kim-fûng ke IP thi-tiám ke siá-sû-khièn.',
'ipusubmit'          => 'Kié-chhù kim-fûng',
'unblocked'          => '[[User:$1|$1]]-ke fûng-kim yí-kîn kié-chhù',
'unblocked-id'        => 'Fûng-kim $1 yí-kîn pûn yì-chhù',
'ipblocklist'         => 'Pûn fûng IP thi-tiám lie̍t-péu',
'ipblocklist-submit'     => 'Chhìm-cháu',
'blocklistline'        => '$1$2 kim-fûng $3 $4)',
'infiniteblock'        => 'yún-kiú',
'expiringblock'        => '$1 to-khì',
'anononlyblock'        => 'Han-chṳ ngia̍k-miàng yung-fu.',
'noautoblockblock'      => 'Kim-yung chhṳ-thung chhà-fûng',
'createaccountblock'     => 'Kim-chṳ́ chhóng-kien chong-ho',
'ipblocklist-empty'      => 'Chhà-fûng lie̍t-péu he khûng-hî.',
'ipblocklist-no-results'   => 'Só yêu-khiù ke IP thi-tiám/yung-fu-miàng mò-yû pûn chhà-fûng.',
'blocklink'          => 'Kim-fûng',
'unblocklink'         => 'kié-chhù kim-fûng',
'contribslink'        => 'Kung-hien',
'autoblocker'         => 'Ngì-ke IP lâu pûn fûng-liáu ke "$1" he yit-yong ke. Fûng-só ngièn-yîn: "$2".',
'blocklogpage'        => 'Fûng-só ki-liu̍k',
'blocklogentry'        => '"[[$1]]" yí-kîn pûn chhà-fûng $3, chûng-chṳ́ sṳ̀-kiên he $2',
'blocklogtext'        => 'Liá-he kôan-yî yung-fu fûng-kim lâu kié-chhù fûng-kim chhâu-chok ke ki-liu̍k. Pûn chhṳ-thung fûng-kim ke IP thi-tiám mò-yû lie̍t-chhut. Chhiáng chhâm-kháu [[Special:IPBlockList|Pûn chhà-fûng ke IP thi-tiám lâu yung-fu lie̍t-péu]].',
'unblocklogentry'       => '"$1" yí-kîn pûn kié-fûng',
'block-log-flags-anononly'  => 'Han-chṳ ngia̍k-miàng ke yung-fu',
'block-log-flags-nocreate'  => 'Kim-chṳ́ chhṳ́ IP/Yung-fu kien-li̍p sîn chong-fu',
'block-log-flags-noautoblock' => 'Thìn-chṳ́ yung chhṳ-thung fûng-kim',
'range_block_disabled'    => 'Chṳ́-yû kón-lî-yèn chhòi-nèn kien-chho kim-chṳ́ chhà-fûng ke fam-vì.',
'ipb_expiry_invalid'     => 'Mò-háu ke chûng-chṳ́ sṳ̀-kiên.',
'ipb_already_blocked'     => 'Yí-kîn fûng-só "$1"',
'ipb_cant_unblock'      => 'Chho-ngu: Mò-yû fat-hien Block ID $1. Ke-IP khó-nèn yí-kîn pûn kié-fûng.',
'ip_range_invalid'      => 'Mò-háu ke IP fam-vì.',
'proxyblocker'        => 'Thoi-lî fûng-só hi-khí',
'proxyblockreason'      => 'Ngì-ke IP thi-tiám he yit-ke khôi-fong ke thoi-lî, kì yí-kîn pûn fûng-só. Chhiáng lièn-kiê Ngì-ke mióng-chi mióng-lu fu̍k-vu thì-kiûng-sông fe̍t-he kî-su̍t kî-yèn-chá pin lo-tî ke-ngiàm-chhung ke ôn-chhiòn mun-thì.',
'proxyblocksuccess'      => 'Vàn-sṳ̀n.',
'sorbsreason'         => 'Ngì-ke IP chhô-vi pûn DNSBL lie̍t-vi su̍k-yî khôi-fong thoi-lî fu̍k-vu-khí.',
'sorbs_create_account_reason' => 'Ngì-ke IP chhô-vi pûn DNSBL lie̍t-vi su̍k-yî khôi-fong thoi-lî fu̍k-vu-khí. Só-yî ngì mò-fap kien-li̍p chong-ho.',

# Developer tools
'lockdb'       => 'Kim-chṳ́ kiên-kói chṳ̂-liau-khu',
'unlockdb'      => 'Khôi-fong kiên-kói chṳ̂-liau-khu',
'lockdbtext'     => 'Só-he̍t chṳ̂-liau-khu chiông-voi kim-chṳ́ só-yû yung-fu chin-hàng phiên-siá vùn-chông, kiên-kói chhâm-su, phiên-cho kam-sṳ lie̍t-péu yî-khi̍p khì-thâ sî-yeu kiên-kói chṳ̂-liau-khu ke chhâu-chok. Chhiáng khok-ngin ngì-ke kiet-thin, pin pó-chṳn ngì-chhai vì-fu kûng-chok kiet-suk heu chiông-voi chhùng-sîn khôi-fong chṳ̂-liau-khu.',
'unlockdbtext'    => 'Khôi-fong chṳ̂-liau-khu chiông-voi fî-fu̍k só-yû yung-fu chin-hàng phiên-siá vùn-chông, siû-thin chhâm-su, phiên-siá kam-sṳ lie̍t-péu yî-khi̍p khì-thâ sî-yeu kiên-kói chṳ̂-liau-khu ke chhâu-chok. Chhiáng khok-ngin ngì-ke kiet-thin.',
'lockconfirm'     => 'Chṳ̂n-ke, Ngô khok-sṳ̍t chhin-sióng fûng-só chṳ̂-liau-khu.',
'unlockconfirm'    => 'Chṳ̂n-ke, Ngô khok-sṳ̍t chhin-sióng khôi-fong chṳ̂-liau-khu.',
'lockbtn'       => 'Chṳ̂-liau-khu sông-só',
'unlockbtn'      => 'khôi-fong chṳ̂-liau-khu',
'locknoconfirm'    => 'Ngì pin mò-yû kiêu-sién khok-ngin on-néu.',
'lockdbsuccesssub'  => 'Chṳ̂-liau-khu sṳ̀n-kûng sông-só',
'unlockdbsuccesssub' => 'Chṳ̂-liau-khu khôi-fong',
'lockdbsuccesstext'  => '{{SITENAME}} chṳ̂-liau-khu yí-kîn sông-só. 
<br /> Chhiáng ki-he̍t chhai vì-fu vàn-sṳ̀n heu chhùng-sîn khôi-fong chṳ̂-liau-khu.',
'unlockdbsuccesstext' => '{{SITENAME}} chṳ̂-liau-khu chhùng-sîn khôi-fong.',
'lockfilenotwritable' => 'Chṳ̂-liau-khu só-thin tóng-on put-hí-khó siá-ngi̍p. Yeu só-thin lâu kié-só chṳ̂-liau-khu, ke-tóng-on pit-sî tui mióng-lu fu̍k-vu-hi khó siá-ngi̍p.',
'databasenotlocked'  => 'Chṳ̂-liau-khu mò-yû só-thin.',

# Move page
'move-page-legend'    => 'Yì-thung vùn-chông',
'movepagetext'      => "Yung ha-mien ke péu-tân lòi chhùng-sîn min-miàng yit-ke vùn-chông, pin chiông siû-thin li̍t-sṳ́ thùng-sṳ̀ yì-thung to sîn vùn-chông.
Ló-ke vùn-chông chiông sṳ̀n-vì sîn vùn-chông ke chhûng-thin hong-mien.
Lièn-kiet to ló vùn-chông ke lièn-kiet pin-mò chhṳ-thung kiên-kói;
chhiáng kiám-chhà sûng-chhûng fe̍t-he sún-fái chhûng-thin-hiong lièn-kiet.
Yin-tông fu-chit khok-thin só-yû lièn-kiet chiông-voi lièn-to chṳ́-thin ke vùn-chông. 

Chu-yi kó-yèn sîn vùn-chông yí-kîn yû nui-yùng, vùn-chông chiông '''put-voi''' pûn yì-thung, chhù-fî sîn vùn-chông mò nui-yùng fe̍t-he chhûng-thin-hiong, yì-yèn mò-yû siû-thin li̍t-sṳ́.
Ngì chai pit-yeu sṳ̀ khó-yî chhai yì-thung to sîn vùn-chông heu chai yì-fì ló-ke vùn-chông, thùng-sṳ̀ ya-he vù-fap koi-hien yû hong-mien. 

'''Kín-ko!'''
Tui yit-ke kîn-sòng pûn fóng-mun ke vùn-chông lòi ngièn, liá khó-nèn he yit-ke chṳ̂n-thai khi̍p thòng-thu̍t ke kiên-kói; 
chhiáng chhai hàng-thung chṳ̂-chhièn siên liáu-kié khì-thâ khó-nèn tai-lòi ke heu-kó.",
'movepagetalktext'    => "Yû-kôan ke tui-fa-hiong chiông-voi pûn chhṳ-thung lâu ke-vùn-chông yit-hí yì-thung, '''chhù-fî''':
*Ngì chiông vùn-chông yì-thung to siông-thùng ke miàng-sṳ, fe̍t-chá
*Sîn vùn-chông yí-kîn yû yit-ke pâu-hàm nui-yùng ke tui-fa-hiong, fe̍t-he
*Ngì put kiêu-sién ha-mien ke fu̍k-sién khiông. Chhai liá-chúng chhìn-khóng hâ, pit-sî sú-kûng yì-thung fe̍t-he ha̍p-phîn vùn-chông.",
'movearticle'       => 'Yì-thung vùn-chông',
'movenologin'       => 'Hàn-mò tên-ngi̍p',
'movenologintext'     => 'Ngì pit-sî he yit-miàng tên-ki yung-fu pin-chhiâ [[Special:UserLogin|tên-ngi̍p]] heu chhòi-nèn Yì-thung yit-ke vùn-chông.',
'newtitle'        => 'Sîn phêu-thì',
'move-watch'       => 'Kam-sṳ chhṳ́-chông',
'movepagebtn'       => 'Yì-thung vùn-chông',
'pagemovedsub'      => 'Yì-thung sṳ̀n-kûng',
'articleexists'      => 'Ke miàng-sṳ ke hong-mien yí-kîn chhùn-chhai, fe̍t-chá ngì sién-chet ke miàng-sṳ mò-háu. Chhiáng chai-hi sién yit-ke miàng-sṳ.',
'talkexists'       => "'''Hong-mien pún-sṳ̂n yì-thung sṳ̀n-kûng, than-he yù-yî sîn phêu-thì hâ yí-kîn yû tui-fa-hong chhùn-chhai, só-yî tui-fa-hong vù-fap yì-thung. Chhiáng sú-kûng ha̍p-phîn lióng-ke hong-mien'''.",
'movedto'         => 'yì-thung to',
'movetalk'        => 'Chhiáng thùng-sṳ̀ yì-thung tui-fa-chông',
'1movedto2'        => '[[$1]] yì-thung to [[$2]]',
'1movedto2_redir'     => '[[$1]] theu-ko chhûng-thin-hiong yì-thung to [[$2]]',
'movelogpage'       => 'Yì-thung ngit-ki',
'movelogpagetext'     => 'Yî-ha he yí-kîn yì-thung ke vùn-chông chhîn-tân.',
'movereason'       => 'Ngièn-yîn',
'revertmove'       => 'fî-fu̍k ke-yì-thung',
'delete_and_move'     => 'Chhù-chhîn lâu yì-thung',
'delete_and_move_text'  => '==Sî-yeu chhù-thet==

Muk-phêu vùn-chông "[[:$1]]" yí-kîn chhùn-chhai.
Ngì khok-ngin sî-yeu chhù-thet ngièn hong-mien khi̍p chin-hàng yì-thung mâ?',
'delete_and_move_confirm' => 'Chhie̍t-tui, chhù-thet chhṳ́ hong-mien',
'delete_and_move_reason' => 'Chhù-thet yî-phien yì-thung',
'selfmove'        => 'Ngièn-sṳ́ phêu-thì khi̍p muk-phêu phêu-thì siông-thùng, vù-nèn yì-thung yit-chông fu̍k-koi pún-sṳ̂n.',

# Export
'export'      => 'Thô-chhut vùn-chông',
'exporttext'    => 'Ngì khó-yî chiông thi̍t-thin vùn-chông fe̍t-he yit-chû vùn-chông ke vùn-pún yî-khi̍p phiên-cho li̍t-sṳ́ yung XML kak-sṳt thô-chhut;
liá-yong khó-yî chiông yû-kôan vùn-chông theu-ko "[[Special:Import|Thô-chhut vùn-chông]]" hong-mien thô-chhut to nang-ngoi yit-ke yun-hàng MediaWiki ke mióng-chham.

Yeu thô-chhut vùn-chông, chhiáng chhai ha-mien ke vùn-sṳ-khiông chûng sû-ngi̍p vùn-chông phêu-thì, mî-hàng yit-ke phêu-thì, pin sién-chet ngì he-feu sî-yeu thô-chhut tai-yû vùn-chông li̍t-sṳ́ yî-chhièn ke pán-pún, fe̍t-he chak sién-chet thô-chhut tai-yû chui-heu yit-chhṳ phiên-cho sêu-sit ke tông-chhièn pán-pún.

Nang-ngoi ngì hí-khó li-yung lièn-kiet thô-chhut tóng-on, yì-yi ngì hí-khó sṳ́-yung [[{{#Special:Export}}/{{MediaWiki:Mainpage}}]] thô-chhut [[{{MediaWiki:Mainpage}}]] vùn-chông.',
'exportcuronly'   => 'Chak thô-chhut tông-chhièn pán-pún, put pâu-hàm vàn-cháng ke li̍t-sṳ́ pán-pún.',
'exportnohistory'  => "----
'''Chu-yi:''' Chhut-yì sin-nèn ngièn-yîn, chhiùng-chhṳ péu-tân thô-chhut vùn-chông ke chhiòn-phu li̍t-sṳ́ yí-kîn pûn thìn yung.",
'export-submit'   => 'Thô-chhut',
'export-addcattext' => 'Chhai fûn-lui chûng kâ-ngi̍p vùn-chông:',
'export-addcat'   => 'Kâ-ngi̍p',

# Namespace 8 related
'allmessages'        => 'Ne-thúng kie-mien',
'allmessagesname'      => 'Miàng-chhṳ̂n',
'allmessagesdefault'    => 'Yi-sat ke vùn-sṳ',
'allmessagescurrent'    => 'Tông-chhièn ke vùn-sṳ',
'allmessagestext'      => 'Liá-piên lie̍t-chhut só-yû hí-khó thin-chṳ ke ne-thúng kie-mien.
Please visit [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation] and [http://translatewiki.net translatewiki.net] if you wish to contribute to the generic MediaWiki localisation.',
'allmessagesnotsupportedDB' => 'Ne-thúng kie-mien kûng-yung chhu-yî kôan-pit chong-thai (wgUseDatabaseMessages)。',
'allmessagesfilter'     => 'Chang-chet péu-tha̍t sṳt ko-li thiàu-khien:',
'allmessagesmodified'    => 'Chṳ́ hién-sṳ kiên-kói ko ke.',

# Thumbnails
'thumbnail-more'      => 'Fong-thai',
'filemissing'       => 'Mò-fap cháu-to tóng-on',
'thumbnail_error'     => 'Chhóng-kien suk-thù chho-ngu: $1',
'djvu_page_error'     => 'DjVu hong-mien chhêu-chhut fam-vì',
'djvu_no_xml'       => 'Mò-fap chhai DjVu tóng-on chûng chên-chhí XML',
'thumbnail_invalid_params' => 'Put chṳn-khok ke suk-thù chhâm-su',
'thumbnail_dest_directory' => 'Vù-fap kien-li̍p muk-phêu muk-liu̍k',

# Special:Import
'import'           => 'Thô-ngi̍p vùn-chông',
'importinterwiki'      => 'Khiam vì-kî thô-ngi̍p',
'import-interwiki-text'   => 'Sién-chet yit-ke wiki lâu vùn-chông phêu-thì chin-hàng thô-ngi̍p. Siû-thin ngit-khì lâu phiên-cho-chá miàng-sṳ chiông thùng-sṳ̀ pûn tú-chhùn. Só-yû ke Khiam-wiki thô-ngi̍p chhâu-chok pûn ki-liu̍k chhai [[Special:Log/import|Thô-ngi̍p ngit-ki]].',
'import-interwiki-history'  => 'Fuk-chṳ chhṳ́-chông ke só-yû li̍t-sṳ́ pán-pún',
'import-interwiki-submit'  => 'Thô-ngi̍p',
'import-interwiki-namespace' => 'Chiông vùn-chông chón-yì to miàng-sṳ khûng-kiên:',
'importtext'         => 'Chhiáng sṳ́-yung Special:Export kûng-nèn chhiùng-ngièn wiki thô-chhuttóng-on, tú-chhùn to ngì ke-phién pin song-chhòn to liá-piên.',
'importstart'        => 'Chang-chhai thô-ngi̍p vùn-chông...',
'import-revision-count'   => '$1-ke siû-thin',
'importnopages'       => 'Mò-yû thô-ngi̍p ke vùn-chông.',
'importfailed'        => 'Thô-ngi̍p sṳt-phai: $1',
'importunknownsource'    => 'Vù-tî ke thô-ngi̍p ngièn lui-hìn',
'importcantopen'       => 'Mò-fap tá-khôi thô-ngi̍p tóng-on',
'importbadinterwiki'     => 'Sún-fái ke nui-phu wiki lièn-kiet',
'importnotext'        => 'khûng fe̍t-he mò vùn-sṳ',
'importsuccess'       => 'Thô-ngi̍p sṳ̀n-kûng!',
'importhistoryconflict'   => 'Chhùn-chhai chhûng-thu̍t ke siû-thin li̍t-sṳ́ (khó-nèn chhai chṳ̂-chhièn yí-kîn thô-ngi̍p-ko chhṳ́vùn-chông)',
'importnosources'      => 'Khiam-wiki thô-ngi̍p ngièn mò-yû thin-ngi, thùng-sṳ̀ put yún-chún chhṳ̍t-chiap ke li̍t-sṳ́ song-chhòn.',
'importnofile'        => 'Mò-yû song-chhòn thô-ngi̍p tóng-on.',

# Import log
'importlogpage'          => 'Thô-ngi̍p ngit-ki',
'importlogpagetext'        => 'Kón-lî-yèn chhiùng khì-thâ mióng-chham thô-ngi̍p ke tai-yû phiên-cho li̍t-sṳ́ ke vùn-chông.',
'import-logentry-upload'      => 'Theu-ko tóng-on sông-chhòn thô-ngi̍p ke $1',
'import-logentry-upload-detail'  => '$1-ke siû-thin',
'import-logentry-interwiki'    => 'Khiam-wiki $1',
'import-logentry-interwiki-detail' => 'Lòi-chhṳ $2-ke $1-ke siû-thin',

# Tooltip help for the actions
'tooltip-pt-userpage'       => 'Ngô-ke yung-fu-chông',
'tooltip-pt-anonuserpage'     => 'Ngì-ke phiên-siá pún-chham só yung IP ke tui-yin yung-fu-chông',
'tooltip-pt-mytalk'        => 'Ngô-ke tui-fa-chông',
'tooltip-pt-anontalk'       => 'Tui-yî lòi-chhṳ chhṳ́IP thi-tiám phiên-siá ke tui-fa',
'tooltip-pt-preferences'     => 'Ngô-ke chhâm-su sat-chṳ',
'tooltip-pt-watchlist'      => 'Ngô-ke kam-sṳ lie̍t-péu',
'tooltip-pt-mycontris'      => 'Ngô-ke kung-hien lie̍t-péu',
'tooltip-pt-login'        => 'Kien-ngi ngì tên-ki, than-he pin-fî pit-sî.',
'tooltip-pt-anonlogin'      => 'Kien-ngi ngì tên-ki, than-he pin-fî pit-sî.',
'tooltip-pt-logout'        => 'Tên-chhut',
'tooltip-ca-talk'         => 'Kôan-yî thiàu-muk chang-vùn ke thó-lun',
'tooltip-ca-edit'         => 'Ngì khó-yî phiên-siá chhṳ́-chông, chhiáng chhai pó-chhùn chṳ̂-chhièn siên yi-liau yit-ha-é.',
'tooltip-ca-addsection'      => 'Chhai-yî pún thó-lun chông chen-kâ sîn-ke thó-lun chú-thì',
'tooltip-ca-viewsource'      => 'Ke-vùn-chông yí-kîn pûn pó-fu. Ngì khó-yî chhà-kháu ke-chông ngièn-sṳ́ me̍t.',
'tooltip-ca-history'       => 'Pún vùn-chông ke chó-chhièn pán-pún.',
'tooltip-ca-protect'       => 'Pó-fu ke-vùn-chông',
'tooltip-ca-delete'        => 'Chhù-hi pún-chông',
'tooltip-ca-undelete'       => 'Chiông liá-ke vùn-chông fî-fu̍k to pûn chhù-hi yî-chhièn ke chhong-khóng',
'tooltip-ca-move'         => 'Yì-thung pún-chông',
'tooltip-ca-watch'        => 'Chiông chhṳ́ vùn-chông kâ-ngi̍p kam-sṳ lie̍t-péu',
'tooltip-ca-unwatch'       => 'Chiông chhṳ́ vùn-chông chhiùng kam-sṳ lie̍t-péu chûng yì-chhù',
'tooltip-search'         => 'Chhìm-cháu {{SITENAME}}',
'tooltip-p-logo'         => 'Thèu-chông',
'tooltip-n-mainpage'       => 'Fóng-mun thèu-chông',
'tooltip-n-portal'        => 'Kôan-yî pún kie-va̍k, ngì khó-yî cho-mak-ke, yin-kôi hó-mò cho.',
'tooltip-n-currentevents'     => 'Thì-kiûng tông-chhièn sîn-vùn sṳ-khien ke poi-kín chṳ̂-liau',
'tooltip-n-recentchanges'     => 'Lie̍t-chhut ke-mióng-chham chûng ke chui-khiûn siû-kói',
'tooltip-n-randompage'      => 'Sùi-kî chai-ngi̍p yit-ke vùn-chông',
'tooltip-n-help'         => 'Chhìm-khiù pông-chhu.',
'tooltip-t-whatlinkshere'     => 'Lie̍t-chhut só-yû lâu pún-chông siông-lièn ke vùn-chông',
'tooltip-t-recentchangeslinked'  => 'Vùn-chông lièn-chhut só-yû vùn-chông ke kiên-kói',
'tooltip-feed-rss'        => 'Chṳ́-thin pún vùn-chông li̍t-sṳ́ ke RSS chṳ̂-liau',
'tooltip-feed-atom'        => 'Chṳ́-thin pún vùn-chông li̍t-sṳ́ ke Atom sêu-sit',
'tooltip-t-contributions'     => 'Chhà-khon ke-yung-fu ke kung-hien lie̍t-péu',
'tooltip-t-emailuser'       => 'Hiong ke-yung-fu fat-sung sin-sit',
'tooltip-t-upload'        => 'Sông-chhòn thù-chhiong fe̍t-he tô hìn-thí tong',
'tooltip-t-specialpages'     => 'Chhiòn-phu thi̍t-sû vùn-chông ke lie̍t-péu',
'tooltip-t-print'         => 'Liá-ke vùn-chông ke hí-khó lie̍t-yin pán-pún',
'tooltip-t-permalink'       => 'Liá-ke vùn-chông pán-pún ke yún-kiú lièn-kiet',
'tooltip-ca-nstab-main'      => 'Chhà-khon vùn-chông nui-yùng',
'tooltip-ca-nstab-user'      => 'Chhà-khon yung-fu-chông',
'tooltip-ca-nstab-media'     => 'Chhà-khon hìn-thí-chông',
'tooltip-ca-nstab-special'    => 'pún vùn-chông voi sùi-tén chṳ̂-liau-khu ke su-kí kiên-sîn, ngim-hò ngìn put-nèn chhṳ̍t-chiap phiên-cho',
'tooltip-ca-nstab-project'    => 'Chhà-khon hong-muk vùn-chông',
'tooltip-ca-nstab-image'     => 'Chhà-chhìm thù-phién hong-mien',
'tooltip-ca-nstab-mediawiki'   => 'Chhà-khon ne-thúng chṳ̂-liau',
'tooltip-ca-nstab-template'    => 'Chhà-khon mù-pán',
'tooltip-ca-nstab-help'      => 'Chhà-khon pông-chhu thiàu-muk',
'tooltip-ca-nstab-category'    => 'Chhà-khon fûn-lui thiàu-muk',
'tooltip-minoredit'        => 'Phêu-ki sṳ̀n-vì séu siû-kói',
'tooltip-save'          => 'Pó-chhùn ngì-ke siù-chho',
'tooltip-preview'         => 'Yi-ko ngì-ke phiên-siá, chhiáng siên sṳ́-yung pún-kûng chai pó-chhùn!',
'tooltip-diff'          => 'Hién-sṳ ngì tui vùn-chông ke kung-hien',
'tooltip-compareselectedversions' => 'Chhà-khon pún-chông pûn tiám-sién ke lióng-ke pán-pún kiê ke chhâ-yi.',
'tooltip-watch'          => 'Chiông chhṳ́-chông kâ-ngi̍p ngì-ke kam-sṳ lie̍t-péu',
'tooltip-recreate'        => 'Chhùng-kien ke-vùn-chông, mò-lun he-feu pûn chhù-chhîn',

# Stylesheets
'common.css'  => '/* Chhṳ́-chhu ke CSS chiông-chhiu yin-yung chhai só-yû ke mien-pán */',
'monobook.css' => '/* Chhṳ́-chhu ke CSS chiông-voi yáng-hióng sṳ́-yung Monobook mien-pán ke yung-fu */',

# Scripts
'common.js'  => '/* Chhṳ́-chhu ke JavaScript chiông chai-ngi̍p yî só-yû ying-fu mî yit-ke vùn-chông. */',
'monobook.js' => '/* Yí-kîn put-chai sṳ́-yung; chhiáng-yung [[MediaWiki:common.js]] */',

# Metadata
'nodublincore'   => 'Dublin Core RDF ngièn su-kí chhai ke-fu̍k-vu hi put-hí-khó sṳ́-yung.',
'nocreativecommons' => 'Creative Commons RDF ngièn su-kí chhai ke-fu̍k-vu hi put-hí-khó sṳ́-yung.',
'notacceptable'   => 'Ke-mióng-chham fu̍k-vu-hi put-nèn thì-kiûng ngì-ke hak-fu tôn-nèn sṳt-phe̍t ke su-kí kak-sṳt.',

# Attribution
'anonymous'    => '{{SITENAME}} ke ngia̍k-miàng yung-fu',
'siteuser'     => '{{SITENAME}} Yung-fu-chá $1',
'lastmodifiedatby' => 'Chhṳ́-chông yù $3 $1 $2 ke chui-heu kiên-kói.', # $1 date, $2 time, $3 user
'othercontribs'  => 'Chhai $1-ke kûng-chok kî-chhú song.',
'others'      => 'khì-thâ',
'siteusers'    => '{{SITENAME}} Yung-fu-chá $1',
'creditspage'   => 'Hong-mien chṳ-chhia',
'nocredits'    => 'Ke-chông mò-yû chṳ-chhia miàng-tân sêu-sit.',

# Spam protection
'spamprotectiontitle' => 'Lá-sap ko-li hi-khí',
'spamprotectiontext' => 'Lá-sap ko-li hi-khí kim-chṳ́ pó-chhùn kong-chhòi thì-kâu ke vùn-chông, liá khó-nèn he chhut-yì ngì kâ-ngi̍p ke ngoi-phu mióng-chham lièn-chiap só sán-sên ke mun-thì.',
'spamprotectionmatch' => 'Chhiuk-fat liáu lá-sap ko-li-khí ke ngièn-vùn he: $1',
'spambot_username'  => 'MediaWiki kóng-ko chhîn-chhù',
'spam_reverting'   => 'Fî-fu̍k to put pâu-hàm lièn-kiet chṳ $1 ke chui-khiûn pán-pún',
'spam_blanking'    => 'Só-yû pâu-hàm lièn-kiet chṳ $1 ke siû-thin, chhîn-v',

# Info page
'infosubtitle'  => 'Thiàu-muk sêu-sit',
'numedits'    => 'Phiên-chho su-liòng (vùn-chông): $1',
'numtalkedits'  => 'Phiên-chho su-liòng (Thó-lun-chông): $1',
'numwatchers'  => 'Kam-sṳ-chá su-muk: $1',
'numauthors'   => 'Chok-chá su-liòng (vùn-chông): $1',
'numtalkauthors' => 'Chok-chá su-liòng (thó-lun-chông): $1',

# Math options
'mw_math_png'  => 'Yún-yén sṳ́-yung PNG thù-chhiong',
'mw_math_simple' => 'Kó-yèn he kién-tân ke kûng-sṳt sṳ́-yung HTML, feu-chet sṳ́-yung PNG thù-chhiong',
'mw_math_html'  => 'Chhin khó-nèn chhái-yung HTML, fe̍t-he yung PNG thù-tóng',
'mw_math_source' => 'Hién-sṳ TeX thoi-ho (sṳ́-yung vùn-sṳ hi-khí sṳ̀)',
'mw_math_modern' => 'Chhûi-chien sîn-pán hi-khí sṳ́-yung',
'mw_math_mathml' => 'Chhin khó-nèn sṳ́-yung MathML (sṳ-ngiam chûng)',

# Patrolling
'markaspatrolleddiff'         => 'Phêu-ki sṳ̀n-vì yí-kîn kiám-chhà',
'markaspatrolledtext'         => 'Phêu-ki chhṳ́ vùn-chông sṳ̀n-vì yí-kîn kiám-chhà',
'markedaspatrolled'          => 'Phêu-ki yí-kîn kiám-chhà',
'markedaspatrolledtext'        => 'Ngì sî-yeu chṳ́-thin mêu-ke pán-pún chhòi-nèn phêu-ki sṳ̀n-vì yí-kîn kiám-chhà.',
'rcpatroldisabled'          => 'Chui-sîn kiên-kói kiám-chhà pûn kôan-pit',
'rcpatroldisabledtext'        => 'Chui-sîn kiên-kói kiám-chhà ke kûng-nèn muk-chhièn yí-kîn kôan-pit.',
'markedaspatrollederror'       => 'Put-nèn phêu-ki sṳ̀n-vì yí-kîn kiám-chhà',
'markedaspatrollederrortext'     => 'Ngì sî-yeu chṳ́-thin mêu-ke pán-pún chhòi-nèn phêu-ki sṳ̀n-vì yí-kîn kiám-chhà.',
'markedaspatrollederror-noautopatrol' => 'Ngì mò-fap chiông ngì chhṳ-kí só-chok ke kiên-kói phêu-ki sṳ̀n-vì yí-kîn kiám-chhà.',

# Patrol log
'patrol-log-page' => 'Sùn-chhà ki-liu̍k',
'patrol-log-line' => 'Yí-kîn phêu-sṳ $1/$2-pán cho yí-kîn sùn-chhà ke $3',
'patrol-log-auto' => '(chhṳ-thung)',

# Image deletion
'deletedrevision' => 'Yí-kîn chhù-thet khiu-ke pán-pún $1.',

# Browsing diffs
'previousdiff' => '← Sông yit-ke',
'nextdiff'   => 'Hâ yit-ke →',

# Media information
'mediawarning'     => "'''Kín-ko''': Ke-tóng-on khó-nèn pâu-hàm ok-yi am-ho, chṳp-hàng kì khó-nèn tui ngì-ke ne-thúng tai-lòi ngùi-hiám.<hr />",
'imagemaxsize'     => 'Chhai thù-chhiong mèu-siá chông tui thù-chhiong thai-séu han-chṳ he:',
'thumbsize'      => 'Lio̍k-thù thai-séu:',
'file-info'      => '(tóng-on thai-séu: $1, MIME lui-hìn: $2)',
'file-info-size'    => '($1 × $2 chhiong-su, tóng-on thai-séu:$3 ,MIME lui-hìn:$4)',
'file-nohires'     => '<small>Mò kien-kô kié-chhiong-thu khó-yî thì-kiûng.</small>',
'show-big-image'    => 'Vàn-cháng ke kié-chhiong-thu',
'show-big-image-thumb' => '<small>Liá-ke puk-suk-thù ke kié-chhiong-thu he: $1 × $2 chhiong-su</small>',

# Special:NewFiles
'newimages'       => 'Sîn-kien thù-chhiong ke va̍k-lòng',
'imagelisttext'     => 'Yî-ha he on $2 phài-lie̍t ke $1-ke tóng-on lie̍t-péu.',
'showhidebots'     => '($1 kî-hi-ngìn)',
'noimages'       => 'Mò-khó kiám-sṳ thù-chhiong.',
'ilsubmit'       => 'Chhìm-cháu',
'bydate'        => 'on-cheu ngit-khì',
'sp-newimages-showfrom' => 'Chhiùng $1 khôi-sṳ́ hién-sṳ sîn thù-phién',

# Metadata
'metadata'     => 'Ngièn-sṳ́ sṳ-kí',
'metadata-help'   => 'Chhṳ́ tóng-on chûng pâu-hàm yû khok-chán ke sêu-sit. Liá-ke sêu-sit khó-nèn he yù sṳ-vi siong-kî fe̍t-chá mèu-ngì chhai chhóng-li̍p fe̍t-he su-sṳ-fa ko-chhàng chûng só kâ-thiâm ke. Kó-yèn chhṳ́ tóng-on ke ngièn tóng-on yí-kîn pûn siû-kói, sêu-sit chhai siû-kói heu ke tóng-on chûng chiông put-nèn vàn-chhiòn fán-yang chhut-lòi.',
'metadata-expand'  => 'Hién-sṳ siòng-se ke chṳ̂-liau',
'metadata-collapse' => 'Yún-chhòng siòng-se ke chṳ̂-liau',
'metadata-fields'  => 'Chhai pún sêu-sit chûng só lie̍t-chhut ke EXIF ngièn-su-kí chiông-chhiu pâu-hàm chhai thù-phién hién-sṳ thiàu-muk, tông ngièn-su-kí péu sún-fái sṳ̀ chak hién-sṳ yî-ha sêu-sit, khì-thâ ke ngièn-su-kí yi-sat vì yún-chhòng.
* make
* model
* datetimeoriginal
* exposuretime
* fnumber
* isospeedratings
* focallength', # Do not translate list items

# External editor support
'edit-externally'   => 'Yung ngoi-phu chhàng-sṳt phiên-siá chhṳ́ tóng-on',
'edit-externally-help' => 'Chhiáng chhâm-siòng [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:External_editors sat-thin phu] liáu-kié siòng-se sin-sit.',

# 'all' in various places, this might be different for inflected languages
'recentchangesall' => 'Chhiòn-phu',
'imagelistall'   => 'chhiòn-phu',
'watchlistall2'  => 'chhiòn-phu',
'namespacesall'  => 'Chhiòn-phu',

# E-mail address confirmation
'confirmemail'      => 'Khok-ngin email thi-tiám',
'confirmemail_noemail'  => 'Ngì mò-yû chhai ngì-ke [[Special:Preferences|yung-fu sat-thin]] sû-ngi̍p yit-ke yû-háu ke email thi-tiám.',
'confirmemail_text'    => 'Chhṳ́ mióng-chham yêu-khiù ngì chhai sṳ́-yung sin-siông kûng-nèn chṳ̂-chhièn ngiam-chṳn ngì-ke sin-siông thi-tiám. Tiám-kit yî-ha on-néu chhṳ̍t-hiong ngì-ke sin-siông fat-sung yit-fûng khok-ngin sin-siông. Ke-sin-siông pâu-hàm yû yit-hòng me̍t-me̍t lièn-kiet; chhiáng chhai ngì-ke hi-khí chûng kâ-chai chhṳ́ lièn-kiet yî khok-ngin ngì-ke sin-siông thi-tiám he yû-háu ke.',
'confirmemail_pending'  => ' Yit-ke khok-ngin me̍t-me̍t yí-kîn pûn fat-sung to ngì-ke sin-siông, ngì khó-nèn sî-yeu tén kí-fun chhòi-nèn chhòi-nèn sû-tó.
Kó-yèn mò-fap sû-tó, chhiáng chhai sṳ̂n-chhiáng yit-ke sîn-ke khok-ngin me̍t-me̍t!',
'confirmemail_send'    => 'Ki-chhut khok-ngin me̍t-me̍t',
'confirmemail_sent'    => 'Khok-ngin sin-siông yí-kîn fat-sung.',
'confirmemail_oncreate'  => 'Yit-ke khok-ngin me̍t-me̍t yí-kîn pûn fat-sung to ngì-ke sin-siông. Ke me̍t-me̍t pin-put yêu-khiù ngì chin-hàng tên-liu̍k, than na-he ngì yeu khí-yung chhai chhṳ́-wiki sông ke ngim-hò kî-yî email sin-siông ke kûng-nèn, ngì pit-sî siên thì-kâu chhṳ́ me̍t-me̍t.',
'confirmemail_sendfailed' => 'Put-nèn fat-sung khok-ngin sin-sit, chhiáng kiám-chhà sin-siông thi-tiám he-feu pâu-hàm fî-fap sṳ-ngièn.

Email chhòn-sung-yèn fì-yin: $1',
'confirmemail_invalid'  => 'Mò-háu ke khok-ngin me̍t-me̍t, ke-me̍t-me̍t khó-nèn yí-kîn ko-khì.',
'confirmemail_needlogin' => 'Ngì sî-yeu $1 yî khok-ngin ngì-ke sin-siông thi-tiám.',
'confirmemail_success'  => 'Ngì-ke sin-siông yí-kîn pûn khok-ngin. Ngì hien-ha khó-yî tên-liu̍k pin sṳ́-yung chhṳ́ mióng-chham liáu.',
'confirmemail_loggedin'  => 'Ngì-ke sin-siông thi-tiám hien-ha yí-kîn pûn khok-ngin.',
'confirmemail_error'   => 'Ngì-ke khok-ngin ko-chhàng fat-sên chho-ngu.',
'confirmemail_subject'  => '{{SITENAME}} sin-siông thi-tiám khok-ngin',
'confirmemail_body'    => 'Yúng-yû IP thi-tiám $1 ke yung-fu (khó-nèn he ngì) chhai {{SITENAME}} chhóng-chho liáu chong-fu "$2", pin thì-kâu liáu ngì-ke email sin-siông thi-tiám. 

Chhiáng khok-ngin liá-ke chong-fu he su̍k-yî ngì-ke, pin thùng-sṳ̀ khí-yung chhai {{SITENAME}} sông ke email sin-siông kûng-nèn. Chhiáng chhai hi-khí chûng tá-khôi ha-mien ke lièn-kiet: $3 

Kó-yèn ngì *mò-yû* thì-chhut liá-ke chhiáng-khiù, chhiáng put-yeu tiám-kit Chhṳ́ lièn-kiet. Khok-ngin me̍t-me̍t chiông-voi chhai $4 ko-khì.',

# Scary transclusion
'scarytranscludedisabled' => '[Khiam-wiki chón-von me̍t-me̍t put hí-khó yung]',
'scarytranscludefailed'  => '[Tui-put-hí, mù-pán $1 thu̍k-chhí sṳt-phai]',
'scarytranscludetoolong' => '[Tui-put-hí; URL thi-tiám thai-chhòng]',

# Trackbacks
'trackbackbox'   => 'Chhṳ́ vùn-chông ke yîn-yung:<br />
$1',
'trackbackremove'  => '([$1 Chhù-me̍t])',
'trackbacklink'   => 'Fì-hióng',
'trackbackdeleteok' => 'Trackback chhù-hi sṳ̀n-kûng.',

# Delete conflict
'deletedwhileediting' => 'Kín-ko: Chhṳ́-hong chhai ngì khôi-sṳ́ phiên-cho chṳ̂-heu yí-kîn pûn Chhù-thet!',
'confirmrecreate'   => "Chhai ngì phiên-chho liá-ke thiàu-muk heu, yung-fu [[User:$1|$1]]([[User talk:$1|tui-fa]]) yî ha-lie̍t ngièn-yîn chhù-thet liá-ke vùn-chông:
: ''$2''
Chhiáng chhai chhùng-sîn kien-chho vùn-chông chhièn sâm-sṳ̂.",
'recreate'      => 'Chhùng-kien',

# action=purge
'confirm_purge_button' => 'Khok-thin',
'confirm-purge-top'  => 'Chhîn-chhù pún-chông chhòng-chhùn?',

# Multipage image navigation
'imgmultipageprev' => '← sông yit-chông',
'imgmultipagenext' => 'hâ yit-chông →',
'imgmultigo'    => 'Khok-thin!',

# Table pager
'ascending_abbrev'     => 'Suk-siá chen',
'descending_abbrev'    => 'Suk-siá-kám',
'table_pager_next'     => 'Hâ yit-chông',
'table_pager_prev'     => 'Sông yit-chông',
'table_pager_first'    => 'Thi-yit-chông',
'table_pager_last'     => 'Chui-heu yit-chông',
'table_pager_limit'    => 'Mî-chông hién-sṳ $1 pit-ki-liu̍k',
'table_pager_limit_submit' => 'Sung-chhut',
'table_pager_empty'    => 'Mò-yû kiet-kó',

# Auto-summaries
'autosumm-blank'  => 'Chhù-chhîn só-yû ke hong-mien nui-yùng',
'autosumm-replace' => "Chang-chhai chiông hong-mien thi-von sṳ̀n-vì '$1'",
'autoredircomment' => 'Chang-chhai chhûng-thin hiong to [[$1]]',
'autosumm-new'   => 'Sîn hong-mien: $1',

# Size units
'size-bytes' => '$1 Vi-ngièn-chû',

# Live preview
'livepreview-loading' => 'Chang-chhai chai-ngi̍p…',
'livepreview-ready'  => 'Chang-chhai chai-ngi̍p… Vàn-sṳ̀n!',
'livepreview-failed' => 'Sṳ̍t-sṳ̀ yi-liau sṳt-phai!
Sòn-chhṳ phêu-chún yi-liau.',
'livepreview-error'  => 'lièn-chiap sṳt-phai: $1 "$2".
Sòn-chhṳ phêu-chún yi-liau.',

# Friendlier slave lag warnings
'lag-warn-normal' => 'Tô-yî $1-méu ke kiên-kói khó-nèn put-voi chhai liá-ke chhîn-tân chûng hién-sṳ.',
'lag-warn-high'  => 'Yù-yî chṳ̂-liau-khu ke ko-thu yèn-chhṳ̀, tô-yî $1-méu ke kiên-kói khó-nèn put-voi chhai liá-ke chhîn-tân chûng hién-sṳ.',

# Special:Version
'version' => 'Pán-pún', # Not used as normal message but as header for the special page itself

# Special:FileDuplicateSearch
'fileduplicatesearch-submit' => 'Chhìm-cháu',

# Special:SpecialPages
'specialpages' => 'Thi̍t-sû hong-mien',

);