summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesSs.php
blob: 9cd3dfe574bac7b3b7ae10b1c5eb17422722bcfc (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
<?php
/** Swati (SiSwati)
 *
 * See MessagesQqq.php for message documentation incl. usage of parameters
 * To improve a translation please visit http://translatewiki.net
 *
 * @ingroup Language
 * @file
 *
 * @author Jatrobat
 * @author MF-Warburg
 * @author Sibande
 */

$messages = array(
# Dates
'sunday' => 'LiSontfo',
'monday' => 'Msombuluko',
'tuesday' => 'Lesibili',
'wednesday' => 'Lesitsatfu',
'thursday' => 'Lesine',
'friday' => 'Lesihlanu',
'saturday' => 'Mgcibelo',
'sun' => 'LiSontfo',
'mon' => 'Msombuluko',
'tue' => 'Lesibili',
'wed' => 'Lesitsatfu',
'thu' => 'Lesine',
'fri' => 'Lesihlanu',
'sat' => 'Mgcibelo',
'january' => 'Bhimbidvwane',
'february' => 'iNdlovana',
'march' => 'iNdlovu',
'april' => 'Mabasa',
'may_long' => 'iNkhwekhweti',
'june' => 'iNhlaba',
'july' => 'Kholwane',
'august' => 'iNgci',
'september' => 'iNyoni',
'october' => 'iMphala',
'november' => 'Lweti',
'december' => 'iNgongoni',
'january-gen' => 'Bhimbidvwane',
'february-gen' => 'iNdlovana',
'march-gen' => 'iNdlovu',
'april-gen' => 'Mabasa',
'may-gen' => 'iNkhwekhweti',
'june-gen' => 'iNhlaba',
'july-gen' => 'Kholwane',
'august-gen' => 'iNgci',
'september-gen' => 'iNyoni',
'october-gen' => 'iMphala',
'november-gen' => 'Lweti',
'december-gen' => 'iNgongoni',
'jan' => 'Bhi',
'feb' => 'iNdlova',
'mar' => 'iNdlovu',
'apr' => 'Mab',
'may' => 'iNkhwe',
'jun' => 'iNhla',
'jul' => 'Kho',
'aug' => 'iNgci',
'sep' => 'iNyo',
'oct' => 'iMpha',
'nov' => 'Lwe',
'dec' => 'iNgo',

# Categories related messages
'category_header' => 'Makhasi lakulomkhakha "$1"',
'subcategories' => 'Mikhakha lengaphansi',
'category-media-header' => 'i-Media lekulomkhakha "$1"',
'category-empty' => "''Lomkhakha ute makhasi nobe i-media lewuphetse.''",
'hidden-category-category' => 'Mikhakha lefihliwe',
'listingcontinuesabbrev' => 'chubeka.',
'index-category' => 'Makhasi lacokelelwe',
'noindex-category' => 'Makhasi lasabalele',

'about' => 'Kabanti',
'article' => 'Likhasi lentfo',
'newwindow' => '(kuvulekela tukweli-window lelisha)',
'cancel' => 'Yekela',
'moredotdotdot' => 'Lokunyenti...',
'mypage' => 'Likhasi lami',
'mytalk' => 'Tingcoco tami',
'anontalk' => 'Tingcogco letentwe ngulelikheli lale-IP',

# Cologne Blue skin
'qbfind' => 'Tfola',
'qbbrowse' => 'Browse',
'qbedit' => 'Hlela',
'qbpageoptions' => 'Lelikhasi',
'qbmyoptions' => 'Makhasi ami',
'qbspecialpages' => 'Emakhasi labalulekile',

# Vector skin
'vector-action-addsection' => 'Ngeta sihloko',
'vector-action-move' => 'Khweshisa',
'vector-view-create' => 'Create',
'vector-view-edit' => 'Hlela',
'vector-view-history' => 'Bona umlandvo',
'vector-view-view' => 'Fundza',
'actions' => 'Tento',

'returnto' => 'Buyela ku $1.',
'help' => 'Sita',
'search' => 'Sesha',
'searchbutton' => 'Sesha',
'go' => 'Hamba',
'searcharticle' => 'Hamba',
'history' => 'Umlandvo walelikhasi',
'history_short' => 'Umlandvo',
'print' => 'Print',
'edit' => 'Hlela',
'create' => 'Yakha',
'editthispage' => 'Hlela lelikhasi',
'create-this-page' => 'Yakha lelikhasi',
'delete' => 'Sula',
'deletethispage' => 'Sula lelikhasi',
'protect' => 'Vikela',
'protect_change' => 'gucula',
'protectthispage' => 'Vikela lelikhasi',
'unprotect' => 'Yekelela',
'unprotectthispage' => 'Yekelela lelikhasi',
'newpage' => 'Likhasi lelisha',
'talkpage' => 'Coca ngalelikhasi',
'talkpagelinktext' => 'Ingcoco',
'specialpage' => 'Likhasi lelibalulekile',
'personaltools' => 'Mathulusi emuntfu',
'postcomment' => 'Sihloko lesinsha',
'articlepage' => 'Bona likhasi lelicuketse',
'talk' => 'Ingcoco',
'views' => 'Kubukeka',
'toolbox' => 'Libhokisi Lemathulusi',
'userpage' => 'Buna likhasi lemuntfu',
'projectpage' => 'Bona likhasi leprojekthi',
'imagepage' => 'Bona lelifayela likhasi',
'mediawikipage' => 'Bona likhasi lemiyaleto',
'viewhelppage' => 'Bona likhasi lelusito',
'categorypage' => 'Bona likhasi lemikhakha',
'viewtalkpage' => 'Bona ingcoco',
'otherlanguages' => 'Ngaletinye tilwimi',
'redirectedfrom' => '(Utfunyelelwe likhasi $1)',
'redirectpagesub' => 'Likhasi lekutfumela',
'lastmodifiedat' => 'Lelikhasi ligcine kushintjwa ngetingu $1, ngo $2.',
'viewcount' => 'Lelikhasi selibonwe {{PLURAL:$1|kanye|kayi $1}}.',
'protectedpage' => 'Likhasi lelivikelekile',
'jumpto' => 'Zuba ku:',
'jumptosearch' => 'sesha',
'view-pool-error' => 'Siyacolisa, maseva etfu agwele kakhulu ngalesikhatsi.
Kunebantfu labanyenti labatama kubona lelikhasi.
Sicela ume kancane ngaphambi lwekuphindze ubone lelikhasi.

$1',

# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
'aboutsite' => 'Kabanti nge {{SITENAME}}',
'aboutpage' => 'Project:Kabanti',
'copyright' => 'Lokucuketfwe kungaphansi kwe $1.',
'copyrightpage' => '{{ns:project}}:Malungelo ekukhicita',
'currentevents' => 'Tentakalo tanyalo',
'currentevents-url' => 'Project:Tentakalo tanyalo',
'edithelp' => 'Lusito ngekuhlela',
'edithelppage' => 'Help:Kuhlela',
'helppage' => 'Help:Lokucuketfwe',
'mainpage' => 'Likhasi Lelikhulu',
'mainpage-description' => 'Likhasi lelikhulu',
'policy-url' => 'Project:Umtsetfo',
'portal' => 'Likhefi le-inthanethi',
'portal-url' => 'Project:Likhefi le-inthanethi',

'badaccess' => 'Liphutsa lemalungelo',
'badaccess-group0' => 'Awukavunyelwa kwenta lesento lobowutama kusenta.',
'badaccess-groups' => 'Lesento losicelile sincishiselwe bantfu labakule {{PLURAL:$2|ncumbi|labakunobe nguyiphi incumbi}}: $1.',

'ok' => 'Kulungile',
'retrievedfrom' => 'Kutsatfwe ku "$1"',
'youhavenewmessages' => 'Una $1 ($2).',
'newmessageslink' => 'milayeto lemisha',
'newmessagesdifflink' => 'ingucuko yekugcina',
'youhavenewmessagesmulti' => 'Unemilayeto lemisha nge $1',
'editsection' => 'hlela',
'editold' => 'hlela',
'viewsourceold' => 'Bona kwakheka',
'editlink' => 'hlela',
'viewsourcelink' => 'Bona kwakheka',
'editsectionhint' => 'Hlela sihloko: $1',
'toc' => 'Lokucuketfwe',
'showtoc' => 'khomba',
'hidetoc' => 'fihla',
'thisisdeleted' => 'Bona nobe buyisela esimweni $1?',
'viewdeleted' => 'Bona $1?',

# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main' => 'Likhasi',
'nstab-user' => 'Umuntfu',
'nstab-help' => 'Likhasi lelusito',

# Login and logout pages
'loginlanguagelabel' => 'Lulwimi: $1',

# Search results
'search-relatedarticle' => 'Lokuhlobene',
'mwsuggest-disable' => 'Vala losito/mibono ye AJAX',
'searcheverything-enable' => 'Sesha onke ma namespaces',
'searchrelated' => 'lokuhlobene',
'searchall' => 'konke',
'showingresults' => "Ngaphasi kukhonjiswa kuya ku {{PLURAL:$1|'''1''' umphumela|'''$1''' miphumela}} kucalwa nga #'''$2'''.",
'showingresultsnum' => "Ngaphansi kukhonjiswa {{PLURAL:$3|'''1''' umphumela|'''$3''' miphumela}} kucalwa nga #'''$2'''.",
'showingresultsheader' => "{{PLURAL:$5|Umphumela '''$1''' of '''$3'''|Imiphumela '''$1 - $2''' ye '''$3'''}} ya '''$4'''",
'search-nonefound' => 'Kute umphume lotfolwe/lofanele lesicelo sakho.',
'powersearch' => 'Sesha ngalokuphakeme',
'powersearch-legend' => 'Sesha ngalokuphakeme',
'powersearch-ns' => 'Sesha ku namespaces:',
'powersearch-redir' => 'Makhasi latfumelayo',
'powersearch-field' => 'Sesha i',
'powersearch-togglelabel' => 'Buka:',
'powersearch-toggleall' => 'Konke',
'powersearch-togglenone' => 'Kute',
'search-external' => 'Sesha ngelithulusi langaphandle',
'searchdisabled' => '{{SITENAME}} kusesha kuvinjiwe.
Ungasesha nge Google.
Naka kutsi makhasi abo e {{SITENAME}} angaba sekadlulelwe sikhatsi.',

# Quickbar
'qbsettings-none' => 'Kute',

# Preferences page
'searchresultshead' => 'Sesha',
'uid' => 'Matisi Wemuntfu:',
'yourlanguage' => 'Lulwimi:',

# Special:ListFiles
'listfiles_date' => 'Lusuku',
'listfiles_name' => 'Ligama',
'listfiles_user' => 'Umuntfu',

# File description page
'filehist-datetime' => 'Lusuku/Sikhatsi',
'filehist-user' => 'Umuntfu',

'brokenredirects-edit' => 'hlela',

'withoutinterwiki-submit' => 'Khomba',

# Miscellaneous special pages
'move' => 'Khweshisa',

# Book sources
'booksources-go' => 'Hamba',

# Special:Log
'specialloguserlabel' => 'Umuntfu:',

# Special:AllPages
'allpagessubmit' => 'Hamba',

# Special:LinkSearch
'linksearch-ok' => 'Sesha',

# Special:ListUsers
'listusers-submit' => 'Khomba',

# Watchlist
'watch' => 'Gadza',
'unwatch' => 'Yekela kugadza',

# Restrictions (nouns)
'restriction-edit' => 'Hlela',
'restriction-move' => 'Khweshisa',
'restriction-create' => 'Create',

# Undelete
'undelete-search-submit' => 'Sesha',

'sp-contributions-talk' => 'ingcoco',
'sp-contributions-submit' => 'Sesha',

# Block/unblock
'ipblocklist-submit' => 'Sesha',
'proxyblocksuccess' => 'Kwentekile.',

# Move page
'movelogpage' => 'Khweshisa i-log',

# Namespace 8 related
'allmessagesname' => 'Ligama',

# Tooltip help for the actions
'tooltip-search' => 'Sesha i-{{SITENAME}}',
'tooltip-p-logo' => 'Vakashela likhasi lelikhulu',

# Special:NewFiles
'ilsubmit' => 'Sesha',

# Multipage image navigation
'imgmultigo' => 'Hamba!',

# Table pager
'table_pager_limit_submit' => 'Hamba',

# Special:Version
'version-specialpages' => 'Emakhasi labalulekile',

# Special:SpecialPages
'specialpages' => 'Emakhasi labalulekile',

);