summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesSs.php
diff options
context:
space:
mode:
authorPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2010-04-07 04:33:59 +0200
committerPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2010-04-07 04:33:59 +0200
commit03e45da6f96fd9aa411e015554f559b3ee9a61da (patch)
tree4936acbffcd395763235288a09bfd5576d16d3ff /languages/messages/MessagesSs.php
parent6f5403ca6e8561c3dcd19284f86b4c3c8dd715ff (diff)
update to MediaWiki 1.15.3
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesSs.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesSs.php126
1 files changed, 95 insertions, 31 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesSs.php b/languages/messages/MessagesSs.php
index 996a8f9d..16cdc376 100644
--- a/languages/messages/MessagesSs.php
+++ b/languages/messages/MessagesSs.php
@@ -90,44 +90,90 @@ $messages = array(
'mytalk' => 'Tingcoco tami',
'anontalk' => 'Tingcogco letentwe ngulelikheli lale-IP',
-'returnto' => 'Buyela ku $1.',
-'help' => 'Sita',
-'search' => 'Sesha',
-'searchbutton' => 'Sesha',
-'go' => 'Hamba',
-'searcharticle' => 'Hamba',
-'history' => 'Umlandvo walelikhasi',
-'history_short' => 'Umlandvo',
-'info_short' => 'Lwati',
-'print' => 'Print',
-'edit' => 'Hlela',
-'editthispage' => 'Hlela lelikhasi',
-'newpage' => 'Likhasi lelisha',
-'talkpage' => 'Coca ngalelikhasi',
-'talkpagelinktext' => 'Ingcoco',
-'specialpage' => 'Likhasi lelibalulekile',
-'postcomment' => 'Sihloko lesinsha',
-'talk' => 'Ingcoco',
-'mediawikipage' => 'Bona likhasi lemiyaleto',
-'viewtalkpage' => 'Bona ingcoco',
-'otherlanguages' => 'Ngaletinye tilwimi',
-'lastmodifiedat' => 'Lelikhasi ligcine kushintjwa ngetingu $1, nga $2.', # $1 date, $2 time
-'jumptosearch' => 'sesha',
+'returnto' => 'Buyela ku $1.',
+'help' => 'Sita',
+'search' => 'Sesha',
+'searchbutton' => 'Sesha',
+'go' => 'Hamba',
+'searcharticle' => 'Hamba',
+'history' => 'Umlandvo walelikhasi',
+'history_short' => 'Umlandvo',
+'info_short' => 'Lwati',
+'print' => 'Print',
+'edit' => 'Hlela',
+'create' => 'Yakha',
+'editthispage' => 'Hlela lelikhasi',
+'create-this-page' => 'Yakha lelikhasi',
+'delete' => 'Sula',
+'deletethispage' => 'Sula lelikhasi',
+'protect' => 'Vikela',
+'protect_change' => 'gucula',
+'protectthispage' => 'Vikela lelikhasi',
+'unprotect' => 'Yekelela',
+'unprotectthispage' => 'Yekelela lelikhasi',
+'newpage' => 'Likhasi lelisha',
+'talkpage' => 'Coca ngalelikhasi',
+'talkpagelinktext' => 'Ingcoco',
+'specialpage' => 'Likhasi lelibalulekile',
+'personaltools' => 'Mathulusi emuntfu',
+'postcomment' => 'Sihloko lesinsha',
+'articlepage' => 'Bona likhasi lelicuketse',
+'talk' => 'Ingcoco',
+'views' => 'Kubukeka',
+'toolbox' => 'Libhokisi Lemathulusi',
+'userpage' => 'Buna likhasi lemuntfu',
+'projectpage' => 'Bona likhasi leprojekthi',
+'imagepage' => 'Bona lelifayela likhasi',
+'mediawikipage' => 'Bona likhasi lemiyaleto',
+'viewhelppage' => 'Bona likhasi lelusito',
+'categorypage' => 'Bona likhasi lemikhakha',
+'viewtalkpage' => 'Bona ingcoco',
+'otherlanguages' => 'Ngaletinye tilwimi',
+'redirectedfrom' => '(Utfunyelelwe likhasi $1)',
+'redirectpagesub' => 'Likhasi lekutfumela',
+'lastmodifiedat' => 'Lelikhasi ligcine kushintjwa ngetingu $1, ngo $2.', # $1 date, $2 time
+'viewcount' => 'Lelikhasi selibonwe {{PLURAL:$1|kanye|kayi $1}}.',
+'protectedpage' => 'Likhasi lelivikelekile',
+'jumpto' => 'Zuba ku:',
+'jumptosearch' => 'sesha',
# All link text and link target definitions of links into project namespace that get used by other message strings, with the exception of user group pages (see grouppage) and the disambiguation template definition (see disambiguations).
'aboutsite' => 'Kabanti nge {{SITENAME}}',
'aboutpage' => 'Project:Kabanti',
+'copyright' => 'Lokucuketfwe kungaphansi kwe $1.',
+'copyrightpage' => '{{ns:project}}:Malungelo ekukhicita',
+'currentevents' => 'Tentakalo tanyalo',
+'currentevents-url' => 'Project:Tentakalo tanyalo',
'edithelp' => 'Lusito ngekuhlela',
'edithelppage' => 'Help:Kuhlela',
+'helppage' => 'Help:Lokucuketfwe',
'mainpage' => 'Likhasi Lelikhulu',
'mainpage-description' => 'Likhasi lelikhulu',
-'portal' => 'Likhefi leinthanethi',
+'policy-url' => 'Project:Umtsetfo',
+'portal' => 'Likhefi le-inthanethi',
'portal-url' => 'Project:Likhefi leinthanethi',
-'youhavenewmessages' => 'Ube $1 ($2).',
-'editsection' => 'hlela',
-'editold' => 'hlela',
-'viewdeleted' => 'Bona $1?',
+'badaccess' => 'Liphutsa lemalungelo',
+'badaccess-group0' => 'Awukavunyelwa kwenta lesento lobowutama kusenta.',
+'badaccess-groups' => 'Lesento losicelile sincishiselwe bantfu labakule {{PLURAL:$2|ncumbi|labakunobe nguyiphi incumbi}}: $1.',
+
+'ok' => 'Kulungile',
+'retrievedfrom' => 'Kutsatfwe ku "$1"',
+'youhavenewmessages' => 'Una $1 ($2).',
+'newmessageslink' => 'milayeto lemisha',
+'newmessagesdifflink' => 'ingucuko yekugcina',
+'youhavenewmessagesmulti' => 'Unemilayeto lemisha nge $1',
+'editsection' => 'hlela',
+'editold' => 'hlela',
+'viewsourceold' => 'Bona kwakheka',
+'editlink' => 'hlela',
+'viewsourcelink' => 'Bona kwakheka',
+'editsectionhint' => 'Hlela sihloko: $1',
+'toc' => 'Lokucuketfwe',
+'showtoc' => 'khomba',
+'hidetoc' => 'fihla',
+'thisisdeleted' => 'Bona nobe buyisela esimweni $1?',
+'viewdeleted' => 'Bona $1?',
# Short words for each namespace, by default used in the namespace tab in monobook
'nstab-main' => 'Likhasi',
@@ -140,9 +186,27 @@ $messages = array(
'loginlanguagelabel' => 'Lulwimi: $1',
# Search results
-'powersearch' => 'Sesha ngalokuphakeme',
+'search-mwsuggest-enabled' => 'nemibono',
+'search-mwsuggest-disabled' => 'kute mibono',
+'search-relatedarticle' => 'Lokuhlobene',
+'mwsuggest-disable' => 'Vala losito/mibono ye AJAX',
+'searchrelated' => 'lokuhlobene',
+'searchall' => 'konke',
+'showingresults' => "Ngaphasi kukhonjiswa kuya ku {{PLURAL:$1|'''1''' umphumela|'''$1''' miphumela}} kucalwa nga #'''$2'''.",
+'showingresultsnum' => "Ngaphansi kukhonjiswa {{PLURAL:$3|'''1''' umphumela|'''$3''' miphumela}} kucalwa nga #'''$2'''.",
+'search-nonefound' => 'Kute umphume lotfolwe/lofanele lesicelo sakho.',
+'powersearch' => 'Sesha ngalokuphakeme',
+'powersearch-legend' => 'Sesha ngalokuphakeme',
+'powersearch-ns' => 'Sesha ku namespaces:',
+'powersearch-redir' => 'Makhasi latfumelayo',
+'powersearch-field' => 'Sesha i',
+'search-external' => 'Sesha ngelithulusi langaphandle',
+'searchdisabled' => '{{SITENAME}} kusesha kuvinjiwe.
+Ungasesha nge Google.
+Naka kutsi makhasi abo e {{SITENAME}} angaba sekadlulelwe sikhatsi.',
# Preferences page
+'qbsettings-none' => 'Kute',
'searchresultshead' => 'Sesha',
# Special:ListFiles
@@ -154,7 +218,7 @@ $messages = array(
'filehist-datetime' => 'Lusuku/Sikhatsi',
'filehist-user' => 'Umuntfu',
-'brokenredirects-edit' => '(kúhlela)',
+'brokenredirects-edit' => 'hlela',
'withoutinterwiki-submit' => 'Khomba',
@@ -211,7 +275,7 @@ $messages = array(
'imgmultigo' => 'Hamba!',
# Table pager
-'table_pager_limit_submit' => 'Kúhámba',
+'table_pager_limit_submit' => 'Hamba',
# Special:Version
'version-specialpages' => 'Emakhasi labalulekile',