summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/Cite/i18n/ar.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extensions/Cite/i18n/ar.json')
-rw-r--r--extensions/Cite/i18n/ar.json33
1 files changed, 33 insertions, 0 deletions
diff --git a/extensions/Cite/i18n/ar.json b/extensions/Cite/i18n/ar.json
new file mode 100644
index 00000000..7cba5a20
--- /dev/null
+++ b/extensions/Cite/i18n/ar.json
@@ -0,0 +1,33 @@
+{
+ "@metadata": {
+ "authors": [
+ "Aiman titi",
+ "Asaifm",
+ "Meno25",
+ "OsamaK",
+ "زكريا"
+ ]
+ },
+ "cite-desc": "يضيف وسوم <nowiki><ref[ name=id]></nowiki> و <nowiki><references/></nowiki> ، للاستشهادات",
+ "cite_error": "خطأ استشهاد: $1",
+ "cite_error_ref_numeric_key": "وسم <code>&lt;ref&gt;</code> غير صحيح؛\nالاسم لا يمكن أن يكون عددا صحيحا بسيطا. استخدم عنوانا وصفيا",
+ "cite_error_ref_no_key": "وسم <code>&lt;ref&gt;</code> غير صحيح؛\nالمراجع غير ذات المحتوى يجب أن تمتلك اسما",
+ "cite_error_ref_too_many_keys": "وسم <code>&lt;ref&gt;</code> غير صحيح؛\nأسماء غير صحيحة، على سبيل المثال كثيرة جدا",
+ "cite_error_ref_no_input": "وسم <code>&lt;ref&gt;</code> غير صحيح؛\nالمراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى",
+ "cite_error_references_invalid_parameters": "وسم <code>&lt;references&gt;</code> غير صحيح؛\nلا محددات مسموح بها.\nاستخدم <code>&lt;references /&gt;</code>",
+ "cite_error_references_invalid_parameters_group": "وسم <code>&lt;references&gt;</code> غير صحيح؛\nالمحدد \"group\" فقط مسموح به.\nاستخدم <code>&lt;references /&gt;</code>، أو <code>&lt;references group=\"...\" /&gt;</code>",
+ "cite_error_references_no_backlink_label": "نفدت علامات الوصلات الراجعة المخصصة.\nعرف المزيد في رسالة <nowiki>[[MediaWiki:Cite references link many format backlink labels]]</nowiki>",
+ "cite_error_no_link_label_group": "تم الإنتهاء من تسمية الارتباطات المخصصة لمجموعة \"$1\".\n\nللحصول على تعريف أكثر أنظر هذه <nowiki>[[MediaWiki:$2]]</nowiki> الرسالة.",
+ "cite_error_references_no_text": "وسم <code>&lt;ref&gt;</code> غير صحيح؛\nلا نص تم توفيره للمراجع المسماة <code>$1</code>",
+ "cite_error_included_ref": "إغلاق <code>&lt;/ref&gt;</code> مفقود لوسم <code>&lt;ref&gt;</code>",
+ "cite_error_group_refs_without_references": "وسوم <code>&lt;ref&gt;</code> موجودة لمجموعة اسمها \"$1\"، ولكن لم يتم العثور على وسم <code>&lt;references group=\"$1\"/&gt;</code> أو هناك وسم <code>&lt;/ref&gt;</code> ناقص",
+ "cite_error_references_group_mismatch": "الوسم <code>&lt;ref&gt;</code> في <code>&lt;references&gt;</code> فيه خاصية group متضاربة \"$1\".",
+ "cite_error_references_missing_group": "الوسم <code>&lt;ref&gt;</code> المُعرّف في <code>&lt;references&gt;</code> فيه خاصية group \"$1\" التي لا تظهر في النص السابق.",
+ "cite_error_references_missing_key": "الوسم <code>&lt;ref&gt;</code> ذو الاسم \"$1\" المُعرّف في <code>&lt;references&gt;</code> غير مستخدم في النص السابق.",
+ "cite_error_references_no_key": "الوسم <code>&lt;ref&gt;</code> المعرف في <code>&lt;references&gt;</code> ليس له خاصة اسم.",
+ "cite_error_empty_references_define": "الوسم <code>&lt;ref&gt;</code> المُعرّف في <code>&lt;references&gt;</code> بالاسم \"$1\" ليس له محتوى.",
+ "cite_references_link_many": "<li id=\"$1\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><b>^</b> $2</span> $3</li>",
+ "cite_references_link_many_format_backlink_labels": "أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع أغ أف أق أك أل أم أن أه أو أي بأ بب بت بث بج بح بخ بد بذ بر بز بس بش بص بض بط بظ بع بغ بف بق بك بل بم بن به بو بي تأ تب تت تث تج تح تخ تد تذ تر تز تس تش تص تض تط تظ تع تغ تف تق تك تل تم تن ته تو تي ثأ ثب ثت ثث ثج ثح ثخ ثد ثذ ثر ثز ثس ثش ثص ثض ثط ثظ ثع ثغ ثف ثق ثك ثل ثم ثن ثه ثو ثي جأ جب جت جث جج جح جخ جد جذ جر جز جس جش جص جض جط جظ جع جغ جف جق جك جل جم جن جه جو جي حأ حب حت حث حج حح حخ حد حذ حر حز حس حش حص حض حط حظ حع حغ حف حق حك حل حم حن حه حو حي خأ خب خت خث خج خح خخ خد خذ خر خز خس خش خص خض خط خظ خع خغ خف خق خك خل خم خن خه خو خي دأ دب دت دث دج دح دخ دد دذ در دز دس دش دص دض دط دظ دع دغ دف دق دك دل دم دن ده دو دي ذأ ذب ذت ذث ذج ذح ذخ ذد ذذ ذر ذز ذس ذش ذص ذض ذط ذظ ذع ذغ ذف ذق ذك ذل ذم ذن ذه ذو ذي رأ رب رت رث رج رح رخ رد رذ رر رز رس رش رص رض رط رظ رع رغ رف رق رك رل رم رن ره رو ري زأ زب زت زث زج زح زخ زد زذ زر زز زس زش زص زض زط زظ زع زغ زف زق زك زل زم زن زه زو زي سأ سب ست سث سج سح سخ سد سذ سر سز سس سش سص سض سط سظ سع سغ سف سق سك سل سم سن سه سو سي شأ شب شت شث شج شح شخ شد شذ شر شز شس شش شص شض شط شظ شع شغ شف شق شك شل شم شن شه شو شي صأ صب صت صث صج صح صخ صد صذ صر صز صس صش صص صض صط صظ صع صغ صف صق صك صل صم صن صه صو صي ضأ ضب ضت ضث ضج ضح ضخ ضد ضذ ضر ضز ضس ضش ضص ضض ضط ضظ ضع ضغ ضف ضق ضك ضل ضم ضن ضه ضو ضي طأ طب طت طث طج طح طخ طد طذ طر طز طس طش طص طض طط طظ طع طغ طف طق طك طل طم طن طه طو طي ظأ ظب ظت ظث ظج ظح ظخ ظد ظذ ظر ظز ظس ظش ظص ظض ظط ظظ ظع ظغ ظف ظق ظك ظل ظم ظن ظه ظو ظي عأ عب عت عث عج عح عخ عد عذ عر عز عس عش عص عض عط عظ عع عغ عف عق عك عل عم عن عه عو عي غأ غب غت غث غج غح غخ غد غذ غر غز غس غش غص غض غط غظ غع غغ غف غق غك غل غم غن غه غو غي فأ فب فت فث فج فح فخ فد فذ فر فز فس فش فص فض فط فظ فع فغ فف فق فك فل فم فن فه فو في قأ قب قت قث قج قح قخ قد قذ قر قز قس قش قص قض قط قظ قع قغ قف قق قك قل قم قن قه قو قي كأ كب كت كث كج كح كخ كد كذ كر كز كس كش كص كض كط كظ كع كغ كف كق كك كل كم كن كه كو كي لأ لب لت لث لج لح لخ لد لذ لر لز لس لش لص لض لط لظ لع لغ لف لق لك لل لم لن له لو لي مأ مب مت مث مج مح مخ مد مذ مر مز مس مش مص مض مط مظ مع مغ مف مق مك مل مم من مه مو مي نأ نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نض نط نظ نع نغ نف نق نك نل نم نن نه نو ني هأ هب هت هث هج هح هخ هد هذ هر هز هس هش هص هض هط هظ هع هغ هف هق هك هل هم هن هه هو هي وأ وب وت وث وج وح وخ ود وذ ور وز وس وش وص وض وط وظ وع وغ وف وق وك ول وم ون وه وو وي يأ يب يت يث يج يح يخ يد يذ ير يز يس يش يص يض يط يظ يع يغ يف يق يك يل يم ين يه يو يي",
+ "cite_references_link_accessibility_label": "تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة",
+ "cite_references_link_many_accessibility_label": "تعدى إلى الأعلى ل:"
+}