summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/WikiEditor/i18n/ksh.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'extensions/WikiEditor/i18n/ksh.json')
-rw-r--r--extensions/WikiEditor/i18n/ksh.json46
1 files changed, 11 insertions, 35 deletions
diff --git a/extensions/WikiEditor/i18n/ksh.json b/extensions/WikiEditor/i18n/ksh.json
index ddab011b..3adf5323 100644
--- a/extensions/WikiEditor/i18n/ksh.json
+++ b/extensions/WikiEditor/i18n/ksh.json
@@ -7,14 +7,11 @@
"wikieditor": "Fottjeschredde Eddiror för der WikiTäx",
"wikieditor-desc": "Brängk en Möjjeleschkeit för Wikitäx enzejävve un ze ändere en et Wiki, di mer ußboue kann, un di noch allerhand Kröhmsches met dobei hät.",
"wikieditor-wikitext-tab": "Wikitäx",
- "wikieditor-loading": "Ben aam Laade …",
+ "wikieditor-loading": "Ben aam Lahde …",
"wikieditor-preview-preference": "Donn de {{int:preview}} nevvedraan zohlohße",
"wikieditor-preview-tab": "{{int:preview}}",
"wikieditor-preview-changes-tab": "Änderonge",
- "wikieditor-preview-loading": "Ben aam Laade{{int:ellipsis}}",
- "wikieditor-previewDialog-preference": "Donn de Frooch noh ene Aansish vöraf aanschallde",
- "wikieditor-previewDialog-tab": "{{int:preview}}",
- "wikieditor-previewDialog-loading": "Ben aam Laade{{int:ellipsis}}",
+ "wikieditor-preview-loading": "Ben aam Lahde …",
"wikieditor-publish-preference": "Et Schrett för Schrett öffentlesch Maache zohlohße",
"wikieditor-publish-button-publish": "Öffentlesch maache!",
"wikieditor-publish-button-cancel": "{{int:cancel}}",
@@ -27,9 +24,9 @@
"wikieditor-toolbar": "Werkzüsh för et Ändere",
"wikieditor-toolbar-desc": "Verbesserte Werkzüsh för et Ändere",
"wikieditor-toolbar-preference": "Donn et ußföerlesh Werkzüsh för et Ändere aanzeije (bruch Java_Skripp)",
- "wikieditor-toolbar-dialogs-preference": "Donn de Lengks aanzeije för Lengks, Tabälle, un mieh en Sigge em Wiki ennzefööje",
+ "wikieditor-toolbar-dialogs-preference": "Donn de Lengks aanzeije för Lengks, Tabälle en Sigge em Wiki ennzeföhje un schalld et Söhke un Ußtuusche en.",
"wikieditor-toolbar-hidesig": "Donn dä Knopp för de „Ongerschreff“ nit aanzeije för nomaale Sigge vum Wiki singem Enhalld.",
- "wikieditor-toolbar-loading": "Ben aam Laade{{int:ellipsis}}",
+ "wikieditor-toolbar-loading": "Ben aam Lahde …",
"wikieditor-toolbar-tool-bold": "Fätte Schreff",
"wikieditor-toolbar-tool-bold-example": "Fätte Schreff",
"wikieditor-toolbar-tool-italic": "Scheive Schreff",
@@ -41,8 +38,8 @@
"wikieditor-toolbar-tool-link": "Lengk",
"wikieditor-toolbar-tool-link-title": "Donn ene Lengk dobei",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int": "Op en Sigg em Wiki",
- "wikieditor-toolbar-tool-link-int-target": "Dä Sigg iere Tittel:",
- "wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-tooltip": "Jif dä Sigg iere Tittel udder ene <i lang=\"en\">URL</i> en",
+ "wikieditor-toolbar-tool-link-int-target": "Dä Sigg ier Övverschreff udder <i lang=\"en\" xml:lang=\"en\" dir=\"ltr\" title=\"Uniform Ressource Locator\">URL</i>:",
+ "wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-tooltip": "Jif dä Sigg ier Övverschreff udder ene <i lang=\"en\" xml:lang=\"en\" dir=\"ltr\" title=\"Uniform Ressource Locator\">URL</i> en",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-text": "Dat Woot udder de Wööter zom Aanklecke:",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-text-tooltip": "Jif dä Täx en, dä aanjezeijsch wääde sullt",
"wikieditor-toolbar-tool-link-ext": "Op en Websigg ußerhallef",
@@ -55,6 +52,7 @@
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-invalid": "Dat es ene onjöltijje Tittel för en Sigg",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-external": "Ene Lengk noh ußerhallef vum Wiki",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-loading": "Ben aam Prööfe, ov et di Sigg jitt{{int:ellipsis}}",
+ "wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-disambig": "„Wadd eß dat?“ Sigg",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-invalid": "Dä aanjejovve Tittel för en Sigg en onjöltesch.",
"wikieditor-toolbar-tool-link-lookslikeinternal": "Ding <i lang=\"en\">URL</i> schingk obb en Sigg em Wiki sellver ze jon. Wells De ene ääschte Lengk en et Wiki druß maache?",
"wikieditor-toolbar-tool-link-lookslikeinternal-int": "Ene Lengk en et Wiki",
@@ -123,9 +121,9 @@
"wikieditor-toolbar-tool-table-insert": "Lohß Jonn!",
"wikieditor-toolbar-tool-table-cancel": "Schloß! Ophüüre!",
"wikieditor-toolbar-tool-table-example-text": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut nec purus diam. Sed aliquam imperdiet nunc quis lacinia. Donec rutrum consectetur placerat. Sed volutpat neque non purus faucibus id ultricies enim euismod. Un der Öhl läuf küßde Postölling Ähzebülle wann Ühle de Sohd beije.",
- "wikieditor-toolbar-tool-table-toomany": "En Tabäll met mieh wi $1 Pläz kann heh dat Projramm nit en dä Täx enboue.",
+ "wikieditor-toolbar-tool-table-toomany": "En Tabäll met mieh wi {{PLUTAL:$1|einem Plaz|$1 Pläz|keinem Plaz}} kann heh dat Projramm nit en der Täx enboue.",
"wikieditor-toolbar-tool-table-invalidnumber": "Do häs kein jöltije Zahl för de Reije udder de Schpallde enjejovve.",
- "wikieditor-toolbar-tool-table-zero": "Do kanns kein Tabäll ennfööje, woh kein Schpallde udder kein Reije dren sin.",
+ "wikieditor-toolbar-tool-table-zero": "Do kanns kein Tabäll ennföhje, woh kein Schpallde udder kein Reihje dren sin.",
"wikieditor-toolbar-tool-replace": "Söhke un Tuusche",
"wikieditor-toolbar-tool-replace-title": "Söhke un Ußtuusche",
"wikieditor-toolbar-tool-replace-search": "Söhk noh:",
@@ -141,28 +139,6 @@
"wikieditor-toolbar-tool-replace-emptysearch": "Do häs nix aanjejovve, för donoh ze söhke.",
"wikieditor-toolbar-tool-replace-invalidregex": "Do häs ene onjöltijje rejolähre Ußdrok aanjejovve: $1",
"wikieditor-toolbar-section-characters": "Sönderzeijsche",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-latin": "Lateinesch",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-latinextended": "Lateinesch met Extras",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-ipa": "IPA, et engernazjonal foneetesch Alfabeet",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-symbols": "Symbole",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-greek": "Jriischesch",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-cyrillic": "Kyrillesch",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-arabic": "Arabesch",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-arabicextended": "Araabesch met Extras",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-persian": "Pärsesch",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-hebrew": "Hebräjesch",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-bangla": "Benjaalesch",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-tamil": "Tamiilesch",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-telugu": "Teluuju",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-sinhala": "Singhaleesesch",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-gujarati": "Jujaraatesch",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-devanagari": "Devanagari",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-thai": "Thailändesch",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-lao": "Laotesch",
- "wikieditor-toolbar-characters-page-khmer": "Khmer-Kambodschaanesch",
- "wikieditor-toolbar-characters-endash": "Ene Halfjeviertschtresch",
- "wikieditor-toolbar-characters-emdash": "Ene Jeviertschtresch",
- "wikieditor-toolbar-characters-minus": "Et Winnijer-Zeische",
"wikieditor-toolbar-section-help": "Hölp",
"wikieditor-toolbar-help-heading-description": "Beschrevve",
"wikieditor-toolbar-help-heading-syntax": "Wat De schriifs",
@@ -208,8 +184,8 @@
"wikieditor-toolbar-help-content-olist-syntax": "# Enndraach en de Leß<br /># Enndraach en de Leß",
"wikieditor-toolbar-help-content-olist-result": "<ol><li>Enndraach en de Leß</li><li>Enndraach en de Leß</li></ol>",
"wikieditor-toolbar-help-content-file-description": "Enjeföösch Dattei",
- "wikieditor-toolbar-help-content-file-syntax": "[[$1:Example.png|thumb|Beld_Ungerschreff]]",
- "wikieditor-toolbar-help-content-file-result": "<div style=\"width:104px;\" class=\"thumbinner\"><a title=\"Schreff unger dä Beld\" class=\"image\" href=\"/wiki/File:Wiki.png\"><img height=\"50\" width=\"100\" border=\"0\" class=\"thumbimage\" src=\"extensions/WikiEditor/modules/images/toolbar/example-image.png\" alt=\"\"/></a><div class=\"thumbcaption\"><div class=\"magnify\"><a title=\"Enlarge\" class=\"internal\" href=\"/wiki/File:Wiki.png\"><img height=\"11\" width=\"15\" alt=\"\" src=\"$1/common/images/magnify-clip.png\"/></a></div>Schreff unger dä Beld</div></div>",
+ "wikieditor-toolbar-help-content-file-syntax": "[[$1:Example.png|$2|$3]]",
+ "wikieditor-toolbar-help-content-file-caption": "Täx zom Beld",
"wikieditor-toolbar-help-content-reference-description": "Fohßnoht",
"wikieditor-toolbar-help-content-reference-syntax": "Tex en dä Sigg. &lt;ref name=\"versoht\"&gt;[http://www.example.org Täx för dä Lengk], un noch jät mieh Täx.&lt;/ref&gt;",
"wikieditor-toolbar-help-content-reference-result": "Tex en dä Sigg. <sup><a href=\"#\">[1]</a></sup>",