summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/extensions/ParserFunctions/i18n/yue.json
blob: 5738c3e021e9920c1ba3cea739f89293f2e9468d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
{
	"@metadata": {
		"authors": [
			"Shinjiman",
			"Yueman"
		]
	},
	"pfunc_desc": "用邏輯功能去加強處理器",
	"pfunc_time_error": "錯: 唔啱嘅時間",
	"pfunc_time_too_long": "錯: 太多 #time 呼叫",
	"pfunc_time_too_big": "出錯:#time 只係支援最多 9999 年。",
	"pfunc_time_too_small": "出錯:#time 只係支援最少 0 年。",
	"pfunc_rel2abs_invalid_depth": "錯: 唔啱路徑嘅深度: \"$1\" (已經試過由頭點落個點度)",
	"pfunc_expr_stack_exhausted": "表達錯: 堆叠耗盡",
	"pfunc_expr_unexpected_number": "表達錯: 未預料嘅數字",
	"pfunc_expr_preg_match_failure": "表達錯: 未預料嘅 preg_match失敗",
	"pfunc_expr_unrecognised_word": "表達錯: 未預料嘅字 \"$1\"",
	"pfunc_expr_unexpected_operator": "表達錯: 未預料嘅 $1 運算符",
	"pfunc_expr_missing_operand": "表達錯: 缺少 $1 嘅運算符",
	"pfunc_expr_unexpected_closing_bracket": "表達錯: 未預料嘅閂括號",
	"pfunc_expr_unrecognised_punctuation": "表達錯: 未能認得到嘅標點 \"$1\"",
	"pfunc_expr_unclosed_bracket": "表達錯: 未閂好嘅括號",
	"pfunc_expr_division_by_zero": "除以零",
	"pfunc_expr_invalid_argument": "$1嘅無效參數: < -1 or > 1",
	"pfunc_expr_invalid_argument_ln": "ln嘅無效參數: <= 0",
	"pfunc_expr_unknown_error": "表達錯: 未知嘅錯 ($1)",
	"pfunc_expr_not_a_number": "響 $1: 結果唔係數字",
	"pfunc_string_too_long": "出錯:字串超過 $1 個字元嘅限制。"
}