summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/languages/messages/MessagesHak.php
diff options
context:
space:
mode:
authorPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2010-03-09 07:35:26 +0100
committerPierre Schmitz <pierre@archlinux.de>2010-03-09 07:35:26 +0100
commit68d8f40ee713b12fefce5dfb93f6843717ccc951 (patch)
tree2e2dd99da303081975560021fde9880efee64ee3 /languages/messages/MessagesHak.php
parent41f758f4ba17efde372e3cd18eee6f45519b41e2 (diff)
parent6f5403ca6e8561c3dcd19284f86b4c3c8dd715ff (diff)
Merge branch 'master' into redesign
Diffstat (limited to 'languages/messages/MessagesHak.php')
-rw-r--r--languages/messages/MessagesHak.php188
1 files changed, 95 insertions, 93 deletions
diff --git a/languages/messages/MessagesHak.php b/languages/messages/MessagesHak.php
index 60b79c15..7018b9df 100644
--- a/languages/messages/MessagesHak.php
+++ b/languages/messages/MessagesHak.php
@@ -14,17 +14,17 @@
$messages = array(
# User preference toggles
'tog-underline' => 'Hâ-va̍k lièn-chiap:',
-'tog-highlightbroken' => 'Fí-fái ke lièn-kiet kak-sṳt <a href="" class="new"> chhiong liá-yong </a> (fe̍t-chá chhiong liá-ke <a href="" class="internal">?</a>)',
+'tog-highlightbroken' => 'Fí-fái ke lièn-kiet kak-sṳt <a href="" class="new"> chhiong liá-yong </a> (fe̍t-chá chhiong liá-ke <a href="" class="internal">?</a>)',
'tog-justify' => 'Thon-lo̍k tui-chhè',
'tog-hideminor' => 'Chui-khiûn ke kiên-kói chûng yún-chhòng séu siû-kói',
'tog-extendwatchlist' => 'Chen-kâ kam-sṳ chhîn-tân yî-khi̍p hién-sṳ só-yû khó chhái-yung ke kiên-kói',
-'tog-usenewrc' => 'Chen-khiòng chui-khiûn ke kiên-kói (JavaScript)',
+'tog-usenewrc' => 'Chen-khiòng chui-khiûn ke kiên-kói (JavaScript)',
'tog-numberheadings' => 'Phêu-thì chhṳ-thung phiên-ho',
-'tog-showtoolbar' => 'Hién-sṳ phiên-cho kûng-khí-làn (JavaScript)',
-'tog-editondblclick' => 'Sûng-kit phiên-cho hong-mien (JavaScript)',
+'tog-showtoolbar' => 'Hién-sṳ phiên-cho kûng-khí-làn (JavaScript)',
+'tog-editondblclick' => 'Sûng-kit phiên-cho hong-mien (JavaScript)',
'tog-editsection' => 'Yún-chún thûng-ko tiám-kit [phiên-siá] lièn-kiet phiên-cho thon-lo̍k',
-'tog-editsectiononrightclick' => 'Yún-chún yu-kit phêu-thì phiên-chho thon-lo̍k (JavaScript)',
-'tog-showtoc' => 'Hién-sṳ muk-liu̍k (chṳ̂m-tui yit-chông chhêu-ko sâm-ke phêu-thì ke vùn-chông)',
+'tog-editsectiononrightclick' => 'Yún-chún yu-kit phêu-thì phiên-chho thon-lo̍k (JavaScript)',
+'tog-showtoc' => 'Hién-sṳ muk-liu̍k (chṳ̂m-tui yit-chông chhêu-ko sâm-ke phêu-thì ke vùn-chông)',
'tog-rememberpassword' => 'Hâ-yit-chhṳ tên-ngi̍p ki-he̍t me̍t-me̍t',
'tog-editwidth' => 'Phiên-cho làn-vi yí-kîn yû chui-thai khôn-yùng',
'tog-watchcreations' => 'Chiông ngô chhóng-chho ke vùn-chông kâ-thiâm to ngô-ke kam-sṳ lie̍t-péu chûng',
@@ -40,11 +40,11 @@ $messages = array(
'tog-enotifminoredits' => 'Chit-sṳ́ he hong-mien ke séu siù-chho ya hiong ngô fat-chhut E-mail',
'tog-enotifrevealaddr' => 'Chhai thûng-tî E-mail chûng hién-sṳ ngô-ke email thi-tiám',
'tog-shownumberswatching' => 'Hién-sṳ kam-sṳ yung-fu ke su-muk',
-'tog-fancysig' => 'Sṳ́-yung ngièn-sṳ́ chhiâm-miàng (Put sán-sên chhṳ-thung lièn-kiet)',
+'tog-fancysig' => 'Sṳ́-yung ngièn-sṳ́ chhiâm-miàng (Put sán-sên chhṳ-thung lièn-kiet)',
'tog-externaleditor' => 'Yi-thin sṳ́-yung ngoi-phu phiên-cho hi-khí',
'tog-externaldiff' => 'Sat-thin sṳ́-yung ngoi-phu chhâ-yi fun-sak',
'tog-showjumplinks' => 'Khí-yung "thiàu chón-to" fóng-mun lièn-kiet',
-'tog-uselivepreview' => 'Sṳ́-yung sṳ̍t-sṳ̀ yi-ko (JavaScript) (Sṳ-ngiam chûng)',
+'tog-uselivepreview' => 'Sṳ́-yung sṳ̍t-sṳ̀ yi-ko (JavaScript) (Sṳ-ngiam chûng)',
'tog-forceeditsummary' => 'Tông hàn-mò sû-ngi̍p-chak yeu sṳ̀-sòng thì-siáng ngô.',
'tog-watchlisthideown' => 'Kam-sṳ lie̍t-péu chûng yún-chhòng ngô-ke phiên-cho',
'tog-watchlisthidebots' => 'Kam-sṳ lie̍t-péu chûng yún-chhòng kî-hi-ngìn ke phiên-chho',
@@ -127,7 +127,7 @@ $messages = array(
'about' => 'Kôan-yî',
'article' => 'Vùn-chông',
-'newwindow' => '(chhai sîn sṳ-chhûng chûng tá-khôi)',
+'newwindow' => '(chhai sîn sṳ-chhûng chûng tá-khôi)',
'cancel' => 'Chhí-sêu',
'qbfind' => 'Chhìm-cháu',
'qbbrowse' => 'Chhà-khon',
@@ -192,7 +192,7 @@ $messages = array(
'categorypage' => 'Kiám-ngiam fûn-lui hong-mien',
'viewtalkpage' => 'Kiám-sṳ thó-lun hong-mien',
'otherlanguages' => 'Khì-thâ ngî-ngièn',
-'redirectedfrom' => '(Chhùng-thin-hiong chhṳ $1)',
+'redirectedfrom' => '(Chhùng-thin-hiong chhṳ $1)',
'redirectpagesub' => 'Chhùng-thin-hiong hong-mien',
'lastmodifiedat' => 'Liá-chông ke chui-heu siû-thin chhai $1 $2.', # $1 date, $2 time
'viewcount' => 'Pún-chông yí-kîn pûn-ngìn khon-kien $1-chhṳ.',
@@ -282,8 +282,8 @@ $messages = array(
'readonly' => 'Chṳ̂-liau-khu kim-chṳ́ fóng-mun',
'enterlockreason' => 'Chhiáng sû-ngi̍p kim-chṳ́ fóng-mun ke ngièn-yîn, pâu-hàm kû-kie chhùng-sîn khôi-fong ke sṳ̀-kiên',
'readonlytext' => 'Chṳ̂-liau-khu muk-chhièn kim-chṳ́ sû-ngi̍p sîn nui-yùng khi̍p kiên-kói, liá-hàn khó-nèn he chhut-yì chṳ̂-liau-khu chang-chhai vì-chhṳ̀ chhùng-siû, chṳ̂-heu hí-khó fî-fu̍k. Kón-lî-yèn yû yî-ha ke kié-sṳt: <p>$1</p>',
-'missingarticle-rev' => '(siù-thin #: $1)',
-'missingarticle-diff' => '(Tshâ-phe̍t: $1, $2)',
+'missingarticle-rev' => '(siù-thin #: $1)',
+'missingarticle-diff' => '(Tshâ-phe̍t: $1, $2)',
'readonly_lag' => 'Fu-su̍k chṳ̂-liau-khu fu̍k-vu-hi chang-chhai chiông khoai-chhí kiên-sîn to chú fu̍k-vu-hi, chṳ̂-liau-khu yí-kîn pûn chhṳ-thung fûng-só',
'internalerror' => 'Nui-phu chho-ngu',
'internalerror_info' => 'Nui-phu tsho-ngu: $1',
@@ -301,7 +301,7 @@ $messages = array(
'perfcached' => 'Yî-ha chṳ̂-liau lòi-chhṳ khoai-chhí, khó-nèn yû chho-ngu.',
'perfcachedts' => 'Yî-ha he khoai-chhí chṳ̂-liau, chui-heu kiên-sîn sṳ̀-kiên he $1.',
'querypage-no-updates' => 'Tông-chhièn kim-chṳ́ tui chhṳ́-chông chin-hàng kiên-sîn. Chhṳ́-chhu ke chṳ̂-liau chiông put-nèn pûn chhùng-sîn chṳ́n-lî.',
-'wrong_wfQuery_params' => 'Chho-ngu ke chhâm-su thô-chṳ wfQuery()<br />
+'wrong_wfQuery_params' => 'Chho-ngu ke chhâm-su thô-chṳ wfQuery()<br />
Chhṳ-su: $1<br />
Chhà-khon: $2',
'viewsource' => 'Ngièn-sṳ́-tóng',
@@ -311,7 +311,7 @@ Chhà-khon: $2',
'viewsourcetext' => 'Ngì khó-yî chhà-khon pin fuk-chṳ pún vùn-chông ke kîn-ngièn.',
'protectedinterface' => 'Ke-chông thì-kiûng liáu ngiôn-thí ke kie-mien vùn-sṳ, kí yí-kîn pûn fûng-só fòng-chṳ́ sùi-yi ke siû-kói.',
'editinginterface' => "'''Kín-ko:''' Ngì chang-chhai phiên-siá ke vùn-chông he yung chhai-yî thì-kiûng ngiôn-thí ke kie-mien vùn-sṳ. Kói-pien chhṳ́-chông chiông-voi yáng-hióng khì-thâ yung-fu-chá ke kie-mien ngoi-kôn.",
-'sqlhidden' => '(Yún-chhòng SQL ke chhà-chhìm)',
+'sqlhidden' => '(Yún-chhòng SQL ke chhà-chhìm)',
'cascadeprotected' => 'Liá-ke vùn-chông yí-kîn pûn pó-fu, yîn-vi liá-ke hong-mien pûn yî-ha phêu-chu "lièn-só pó-fu" ke {{PLURAL:$1|yit-ke|tô-ke}} pûn pó-fu vùn-chông pâu-hàm:',
'ns-specialprotected' => 'Chhai thi̍t-sû miàng-sṳ khúng-kiên tsûng ke vùn-thí he vù-nèn piên-sip ke.',
@@ -320,7 +320,8 @@ Chhà-khon: $2',
# Login and logout pages
'logouttitle' => 'Yung-fu thui-chhut',
-'logouttext' => "'''Ngì hien-chhai yí-kîn thui-chhut.'''<br />
+'logouttext' => "'''Ngì hien-chhai yí-kîn thui-chhut.'''
+
Ngì khó-yî ki-siu̍k yî ngia̍k-miàng fông-sṳt sṳ́-yung {{SITENAME}}, fe̍t-chá chai-chhṳ yî siông-thùng fe̍t-he mò-thùng yung-fu sṳ̂n-fun tên-ngi̍p.",
'welcomecreation' => '<h2>Fôn-ngiàng, $1!</h2><p>Ngì-ke chong-ho yí-kîn kien-li̍p, put-yeu mong-ki sat-chṳ {{SITENAME}} ke-ngìn chhâm-sṳ.</p>',
'loginpagetitle' => 'Yung-fu tên-ngi̍p',
@@ -337,10 +338,10 @@ Ngì khó-yî ki-siu̍k yî ngia̍k-miàng fông-sṳt sṳ́-yung {{SITENAME}},
'logout' => 'Tên-chhut',
'userlogout' => 'Tên-chhut',
'notloggedin' => 'Hàn-mò tên-ngi̍p',
-'nologin' => 'Ngì hàn-mò chong-ho mâ? $1.',
+'nologin' => "Ngì hàn-mò chong-ho mâ? '''$1'''.",
'nologinlink' => 'Kien-li̍p sîn chong-ho',
'createaccount' => 'Kien-li̍p sîn-ke chong-ho',
-'gotaccount' => 'Yí-kîn yúng-yû chong-ho? $1.',
+'gotaccount' => "Yí-kîn yúng-yû chong-ho? '''$1'''.",
'gotaccountlink' => 'Tên-ngi̍p',
'createaccountmail' => 'thûng-ko e-mail',
'badretype' => 'Ngì só sû-ngi̍p ke pi-me̍t pin mò siông-thùng.',
@@ -356,7 +357,7 @@ Ngì khó-yî ki-siu̍k yî ngia̍k-miàng fông-sṳt sṳ́-yung {{SITENAME}},
'badsiglength' => 'Tshiâm-miàng ko-liong.
Tshòng-tón pit-sî chhai $1-ke sṳ-ngièn yî-ha.',
'email' => 'Email',
-'prefs-help-realname' => '* Chṳ̂n-sṳ̍t siang-miàng (khó-sién): yung-lòi tui-cheu ngì-ke kung-hien miàng.',
+'prefs-help-realname' => '* Chṳ̂n-sṳ̍t siang-miàng (khó-sién): yung-lòi tui-cheu ngì-ke kung-hien miàng.',
'loginerror' => 'Tên-liu̍k chho-ngu',
'prefs-help-email' => 'Hí-khó sién: ngiong phe̍t-ngìn thûng-ko mióng-chham chhai vù-tî ngì-ke email thi-tiám ke chhìn-khóng hâ thûng-ko email lâu ngì lièn-lo̍k, yî-khi̍p thûng-ko email chhái-chhí vì-mong ke me̍t-me̍t.',
'nocookiesnew' => 'Yí-kîn sṳ̀n-kûng chhóng-li̍p sîn yung-fu! chṳ̂n-chhet to ngì yí-kîn kôan-pit Cookies, chhiáng khôi-khí kí pin tên-ngi̍p.',
@@ -372,7 +373,7 @@ Tshòng-tón pit-sî chhai $1-ke sṳ-ngièn yî-ha.',
'passwordtooshort' => 'Ngì-ke me̍t-me̍t put chṳn-khok fe̍t-he thai-tón, put-nèn séu-yî $1-ke sṳ-ngièn, song-chhiá pit-sî lâu yung-fu-miàng put-thùng.',
'mailmypassword' => 'Chiông sîn me̍t-me̍t ki-pûn ngô',
'passwordremindertitle' => '{{SITENAME}} me̍t-me̍t thì-siáng',
-'passwordremindertext' => 'Yû-ngìn (khó-nèn he ngì, lòi-chhṳ IP thi-tiám $1) yêu-khiù chiông sîn-ke{{SITENAME}} ($4) ke tên-ngi̍p me̍t-me̍t ki-kî. Yung-fu "$2" ke me̍t-me̍t hien-chhai he "$3". Chhiáng chhṳ-li̍p tên-ngi̍p pin kiên-kói me̍t-me̍t. Kó-yèn he khì-thâ ngìn fat-chhut ke-chhiáng-khiù, fe̍t-chá ngì yí-kîn ki-tet me̍t-me̍t pin put chún-phi kói-pien kí, khó-yî fut-lio̍k chhṳ́ sêu-sit khi̍p ki-siu̍k sṳ́-yung ngì-ke khiu me̍t-me̍t.',
+'passwordremindertext' => 'Yû-ngìn (khó-nèn he ngì, lòi-chhṳ IP thi-tiám $1) yêu-khiù chiông sîn-ke{{SITENAME}} ($4) ke tên-ngi̍p me̍t-me̍t ki-kî. Yung-fu "$2" ke me̍t-me̍t hien-chhai he "$3". Chhiáng chhṳ-li̍p tên-ngi̍p pin kiên-kói me̍t-me̍t. Kó-yèn he khì-thâ ngìn fat-chhut ke-chhiáng-khiù, fe̍t-chá ngì yí-kîn ki-tet me̍t-me̍t pin put chún-phi kói-pien kí, khó-yî fut-lio̍k chhṳ́ sêu-sit khi̍p ki-siu̍k sṳ́-yung ngì-ke khiu me̍t-me̍t.',
'noemail' => 'Yung-fu "$1" hàn-mò tên-ki email thi-tiám.',
'passwordsent' => 'Yung-fu "$1" ke sîn me̍t-me̍t yí-kîn ki-vông só tên-ki ke email thi-tiám. Chhiáng chhai sû-tó heu chai-hi tên-ngi̍p.',
'blocked-mailpassword' => 'Chhai-yî liá-ke yung-fu pûn fûng-kim, chhiam-sṳ̀ kim-chṳ́ ngì chhiáng-khiù sṳ̂n-chhiáng sîn pi-me̍t. Chho-sṳ̀n mò phien-kin chhiáng kien-liong.',
@@ -411,17 +412,17 @@ Tshòng-tón pit-sî chhai $1-ke sṳ-ngièn yî-ha.',
'link_sample' => 'Lièn-kiet phêu-thì',
'link_tip' => 'Nui-phu lièn-kiet',
'extlink_sample' => 'http://www.example.com lièn-kiet phêu-thì',
-'extlink_tip' => 'Ngoi-phu lièn-kiet (ki-tet http://)',
+'extlink_tip' => 'Ngoi-phu lièn-kiet (ki-tet http://)',
'headline_sample' => 'Thai-phêu-thì vùn-sṳ',
'headline_tip' => 'Ngi-khi̍p phêu-thì vùn-sṳ',
'math_sample' => 'Chhai-chhṳ́chhap-ngi̍p sṳ-ho̍k kûng-sṳt',
-'math_tip' => 'Chhap-ngi̍p sṳ-ho̍k kûng-sṳt (LaTeX)',
+'math_tip' => 'Chhap-ngi̍p sṳ-ho̍k kûng-sṳt (LaTeX)',
'nowiki_sample' => 'Chhai-chhṳ́ chhap-ngi̍p fui kak-sṳt vùn-sṳ',
'nowiki_tip' => 'Chhap-ngi̍p fui kak-sṳt vùn-sṳ',
'image_tip' => 'Chhṳ̀m-ngi̍ thù-hiong',
'media_tip' => 'Kî-thí tóng-on lièn-kiet',
'sig_tip' => 'Tai yû sṳ̀-kiên ke chhiâm-miàng',
-'hr_tip' => 'Súi-phiàng sien (séu-sîm sṳ́-yung)',
+'hr_tip' => 'Súi-phiàng sien (séu-sîm sṳ́-yung)',
# Edit pages
'summary' => 'Chak-yeu:',
@@ -451,26 +452,26 @@ Liá-chhṳ chhà-fûng he yù $1 só fûng ke. Tông-chûng ke ngièn-yîn he '
'confirmedittitle' => 'Email khok-ngin heu chhòi-nèn phiên-cho',
'confirmedittext' => 'Chhai phiên-cho chhṳ́-chông chṳ̂-chhièn pit-sî khok-ngin ngì-ke email thi-tiám. Chhiáng theu-ko [[Special:Preferences|chhâm-su sat-thin]] sat-thin pin ngiam-chṳn ngì-ke email thi-tiám.',
'nosuchsectiontitle' => 'Mò-yû liá-ke thon-lo̍k',
-'nosuchsectiontext' => 'Ngì sòng-chhṳ phiên-cho ke thon-lo̍k pin-put chhùn-chhai. Chhai liá-piên he mò thi-$1-ke thon-lo̍k, só-yî he mò-yû yit-ke thi-fông tú-chhùn ngì-ke phiên-cho.',
+'nosuchsectiontext' => 'Ngì sòng-chhṳ phiên-cho ke thon-lo̍k pin-put chhùn-chhai.',
'loginreqtitle' => 'Sî-yeu Tên-ngi̍p',
'loginreqlink' => 'tên-ngi̍p',
'loginreqpagetext' => 'Ngì pit-sî $1 chhòi-nèn kiám-sṳ khì-thâ vùn-chông.',
'accmailtitle' => 'Pi-Me̍t yí-kîn ki-chhut.',
'accmailtext' => "'$1' ke pi-me̍t yí-kîn ki-kî to $2.",
-'newarticle' => '(Sîn)',
+'newarticle' => '(Sîn)',
'newarticletext' => 'Ngì hien-chhai chin-ngi̍p yit-ke hàn-mò chhóng-kien ke vùn-chông.
-Yeu kien-chho ke vùn-chông, chhiáng chhai ha-mien ke phiên-cho-khiông chûng sû-ngi̍p nui-yùng (Chhâm-siòng [[{{MediaWiki:Helppage}}|Pông-chhu]]).
+Yeu kien-chho ke vùn-chông, chhiáng chhai ha-mien ke phiên-cho-khiông chûng sû-ngi̍p nui-yùng (Chhâm-siòng [[{{MediaWiki:Helppage}}|Pông-chhu]]).
Kó-yèn ngì-he put-séu-sîm to chhṳ́ hong-mien, chhṳ̍t-chiap tiám-kit ngì hi-khí chûng ke "fì-chón" on-néu fán-fì.',
'anontalkpagetext' => "---- ''Liá-he yit-ke hàn-mò kien-li̍p chong-ho ke ngia̍k-miàng yung-fu ke tui-fa-hong. Só-yî chṳ́-nèn yung IP thi-tiám lòi lâu kí lièn-lo̍k. Ke-IP thi-tiám khó-nèn yù-chhai kí-miàng yung-fu khiung-hióng. Kó-yèn ngì-he yit-miàng ngia̍k-miàng yung-fu ngin-vì pún-hong song ke phìn-lî kiên ngì mò-kôan, chhiáng [[Special:UserLogin|Chhóng-kien sîn chong-ho fe̍t-chá Tên-ngi̍p]] khó-yî phit-miên lòi-yì khì-thâ ngia̍k-miàng yung-fu ke fun-lon.''",
'noarticletext' => 'Chhṳ́-chông muk-chhièn hàn-mò nui-yùng, ngì khó-yî chhai khì-thâ hong [[Special:Search/{{PAGENAME}}|sêu-chhà chhṳ́-chông phêu-thì]] fe̍t-chá [{{fullurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}} phiên-chho chhṳ́-chông].',
'userpage-userdoesnotexist' => 'Sṳ́-yung-tsá tsong-ho "$1" hàn-mò kien-li̍p.
Tshiáng chhai kien-li̍p/piên-sip liá-ke vùn-tsông tshièn siên kiám-tshà yit-ha-é.',
-'clearyourcache' => "'''Chu-yi:''' Chhai tú-chhùn yî-heu, ngì pit-sî khoai chhái-chhí chhîn-chhù hi-khí chhòi-nèn khon-tó chok-chhut ke kói-pien. '''Mozilla / Firefox / Safari:''' on-tén ''Shift'' chai tiám-kit '' Chhùng-sîn chṳ́n-lî ''(fe̍t-chá on-hâ ''Ctrl-Shift-R'', chhai Phìn-kó Mac song on-hâ ''Cmd-Shift-R''); '''IE:''' on-tén ''Ctrl'' chai tiám-kit ''Chhùng-sîn chṳ́n-lî'', fe̍t-he on-hâ ''Ctrl-F5'';'''Konqueror:''' chak sî-yeu tiám-kit ''Chhùng-sîn chṳ́n-lî''; '''Opera:''' yung-fu sî-yeu chhai ''kûng-khí-sat-thin'' chûng vàn-cháng-thi chhîn-chhù ke khoai-chhí.",
+'clearyourcache' => "'''Chu-yi:''' Chhai tú-chhùn yî-heu, ngì pit-sî khoai chhái-chhí chhîn-chhù hi-khí chhòi-nèn khon-tó chok-chhut ke kói-pien. '''Mozilla / Firefox / Safari:''' on-tén ''Shift'' chai tiám-kit '' Chhùng-sîn chṳ́n-lî ''(fe̍t-chá on-hâ ''Ctrl-Shift-R'', chhai Phìn-kó Mac song on-hâ ''Cmd-Shift-R''); '''IE:''' on-tén ''Ctrl'' chai tiám-kit ''Chhùng-sîn chṳ́n-lî'', fe̍t-he on-hâ ''Ctrl-F5'';'''Konqueror:''' chak sî-yeu tiám-kit ''Chhùng-sîn chṳ́n-lî''; '''Opera:''' yung-fu sî-yeu chhai ''kûng-khí-sat-thin'' chûng vàn-cháng-thi chhîn-chhù ke khoai-chhí.",
'usercssjsyoucanpreview' => "'''Thì-sṳ:''' Chhai pó-chhùn chhièn chhiáng yung 'hién-sṳ yi-ko' on-néu lòi chhet-chhṳ ngì sîn-ke CSS/JS.",
'usercsspreview' => "'''Chu-yi ngì chak-he chhai yi-liau ngì ke-ngìn CSS, hàn-mò tú-chhùn!'''",
'userjspreview' => "'''Chu-yi ngì chak-he chhai chhet-chhṳ / yi-liau ngì ke-ngìn JavaScript, hàn-mò tú-chhùn!'''",
'userinvalidcssjstitle' => "'''Kín-ko:''' Put chhùn-chhai mien-pán \"\$1\". chu-yi chhṳ-thin ke .css lâu .js hong yeu sṳ́-yung séu-siá phêu-thì, yì-yi, {{ns:user}}:Foo/monobook.css put-thùng yî {{ns:user}}:Foo/Monobook.css.",
-'updated' => '(Yí-kîn kiên-sîn)',
+'updated' => '(Yí-kîn kiên-sîn)',
'note' => "'''Chu-yi:'''",
'previewnote' => "'''Chhiáng ki-he̍t liá-ke chak-he yi-liau, nui-yùng hàn-mò pó-chhùn!'''",
'previewconflict' => 'Liá-ke yi-liau hién-sṳ liáu song-mien vùn-sṳ phiên-siá khî-chûng ke nui-yùng. Chiông-voi chhai ngì sién-chet pó-chhùn heu chhut-hien.',
@@ -479,8 +480,8 @@ Tshiáng chhai kien-li̍p/piên-sip liá-ke vùn-tsông tshièn siên kiám-ts
'''Kó-yèn liá-ke phiên-siá ko-chhàng mò-yû mun-thì, chhiáng chai-chhṳ yit-chhṳ. Yìn-yèn yû mun-thì, chhiáng tên-chhut heu chhùng-sîn tên-ngi̍p yit-chhṳ.'''",
'editing' => 'Chang-chhai phiên-siá $1',
-'editingsection' => 'Chang-chhai phiên-siá $1 (thon-lo̍k)',
-'editingcomment' => 'Chang-chhai phiên-siá $1 (phìn-lun)',
+'editingsection' => 'Chang-chhai phiên-siá $1 (thon-lo̍k)',
+'editingcomment' => 'Chang-chhai phiên-siá $1 (phìn-lun)',
'editconflict' => 'phiên-cho chhûng-thu̍t: $1',
'explainconflict' => "Yû-ngìn chhai ngì khôi-sṳ́ phiên-siá heu kiên-kói liáu vùn-chông.
Song-mien ke vùn-sṳ khiông-nui he hién-sṳ muk-chhièn pún-chông ke nui-yùng.
@@ -495,7 +496,7 @@ Ngì yin-tông chiông ngì só-cho ke siù-chho kâ-ngi̍p hien-yû ke nui-yùn
'copyrightwarning' => "Chhiáng chu-yi ngì tui {{SITENAME}} ke só-yû kung-hien tû pûn-ngìn ngin-vì he chhai $2-hâ fat-phu, chhiáng chhà-khon chhai $1-ke se-chiet. Kó-yèn ngì chhin-mò hî-mong ngì-ke vùn-sṳ pûn-ngìn ngim-yi siù-chho lâu chai san-pu, chhiáng mò-yeu thì-kâu.<br /> Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-yùng he chhṳ-kí só chok, fe̍t-chá lòi-chhṳ yit-ke mò-su pán-khièn pó-fu fe̍t-he siông-thùng chhṳ-yù ke lòi-ngièn. '''Mò-yeu chhai hàn-mò su-khièn ke chhìn-khóng-hâ fat-péu!'''<br />",
'copyrightwarning2' => "Chhiáng chu-yi ngì tui {{SITENAME}} ke só-yû kung-hien tû khó-nèn pûn khì-thâ kung-hien-chá phiên-cho, siû-kói fe̍t-he chhù-thet.
Kó-yèn ngì chhin-mò hî-mong ngì-ke ngì-ke vùn-sṳ pûn-ngìn ngim-yi chhùng-siû lâu chai san-pu, chhiáng mò-yeu thì-kâu.<br />
-Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-yùng he chhṳ-kí só chok,fe̍t-chá lòi-chhṳ yit-ke mò-su pán-khièn pó-fu fe̍t-he he siông-thùng chhṳ-yù ke lòi-ngièn (Chhâm-siòng $1 ke se-chiet).
+Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-yùng he chhṳ-kí só chok,fe̍t-chá lòi-chhṳ yit-ke mò-su pán-khièn pó-fu fe̍t-he he siông-thùng chhṳ-yù ke lòi-ngièn (Chhâm-siòng $1 ke se-chiet).
''' Mò-yeu chhai hàn-mò su-khièn ke chhìn-khóng-hâ fat-péu!'''",
'longpagewarning' => "'''Kín-ko: Pún-chông chhòng-thu tha̍t-tó $1 kB;mêu-chúng hi-khí chiông-voi mò-fap phiên-chhut chhòng-ko 32 kB ke vùn-chông. Chhiáng kháu-li chiông pún-chông chhiet kot-sṳ̀n kí-ke séu thon-lo̍k.'''",
'longpageerror' => "'''Chho-ngu: Ngì só thì-kâu ke vùn-sṳ chhòng-thu yû $1KB, liá thai-yî $2KB ke chui-thai chhṳ̍t, ke-vùn-chông put-nèn pûn tú-chhùn.'''",
@@ -506,8 +507,8 @@ Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-y
'templatesused' => 'Chhai liá-ke hong-mien song sṳ́-yung ke mù-pán yû:',
'templatesusedpreview' => 'Chhṳ́-chhṳ yi-siên chûng sṳ́-yung ke mù-pán yû:',
'templatesusedsection' => 'Chhai liá-ke thon-lo̍k song sṳ́-yung ke mù-pán yû:',
-'template-protected' => '(Pó-fu)',
-'template-semiprotected' => '(pan-pó-fu)',
+'template-protected' => '(Pó-fu)',
+'template-semiprotected' => '(pan-pó-fu)',
'edittools' => '<!-- Chhṳ́-chhu ke vùn-sṳ chiông-voi pûn hién-sṳ chhai yî-ha phiên-cho lâu song-chhòn péu-tân chûng. -->',
'nocreatetitle' => 'Chhóng-kien vùn-chông su han-chṳ',
'nocreatetext' => 'Chhṳ́ mióng-chham han-chṳ chhóng-chho sîn hong-mien ke kûng-yung. ngì khó-yî fán-fì pin phiên-cho yí-kîn yû ke hong-mien, fe̍t-chá [[Special:UserLogin|tên-liu̍k fe̍t-he chhóng-kien sîn chong-fu]].',
@@ -523,11 +524,11 @@ Ngì thùng-sṳ̀ ya-yeu hiong Wikimedia pó-chṳn ngì só thì-kâu ke nui-y
'undo-success' => 'Ke phiên-cho khó-yî pûn chhat-sêu. Chhiáng kiám-chhà yî-ha tui-pí fu̍t-sṳ̍t liá chang-he ngì sióng-cho ke, yèn-heu tú-chhùn yî-ha kiên-kói vàn-sṳ̀n chhat-sêu phiên-siá.',
'undo-failure' => 'Chhut-yì chûng-thù ke phiên-chho put yit-chṳ, chhṳ́ phiên-siá put-nèn chhat-sêu.',
'undo-norev' => 'Liá-ke siù-tsho pán-pún hàn-mò tshùn-tshai fe̍t-tsá yí-kîn tshù-tshiang, piên-sip put-nèn tshat-sêu.',
-'undo-summary' => 'Chhí-sêu yù [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|tui-fa]]) só chok-chhut ke siû-thin $1',
+'undo-summary' => 'Chhí-sêu yù [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|tui-fa]]) só chok-chhut ke siû-thin $1',
# Account creation failure
'cantcreateaccounttitle' => 'Mò-fap chhóng-li̍p chong-ho',
-'cantcreateaccount-text' => "Tshiùng liá-ke IP thi-tiám (<b>$1</b>) kien-li̍p tsong-ho yí-kîn pûn [[User:$3|$3]] kim-tsṳ́ .
+'cantcreateaccount-text' => "Tshiùng liá-ke IP thi-tiám (<b>$1</b>) kien-li̍p tsong-ho yí-kîn pûn [[User:$3|$3]] kim-tsṳ́ .
Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
@@ -546,12 +547,12 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'last' => 'siên-chhièn',
'page_first' => 'Chui-chhièn',
'page_last' => 'Chui-heu',
-'histlegend' => 'Chhâ-phe̍t sién-chet: phêu-ki yeu pí-káu pán-pún ke tân-sién on-néu pin tiám-kit tí-phu ke on-néu chin-hàng pí-káu.<br /> Sot-mìn: (Tông-chhièn) chṳ́-chit lâu tông-chhièn pán-pún pí-káu, (Siên-chhièn) chṳ́-chit lâu chhièn yit-ke siû-thin pán-pún pí-káu, séu = séu siû-kói.',
+'histlegend' => 'Chhâ-phe̍t sién-chet: phêu-ki yeu pí-káu pán-pún ke tân-sién on-néu pin tiám-kit tí-phu ke on-néu chin-hàng pí-káu.<br /> Sot-mìn: (Tông-chhièn) chṳ́-chit lâu tông-chhièn pán-pún pí-káu, (Siên-chhièn) chṳ́-chit lâu chhièn yit-ke siû-thin pán-pún pí-káu, séu = séu siû-kói.',
'deletedrev' => '[yí-kîn chhù-thet]',
'histfirst' => 'Chui-chó pán-pún',
'histlast' => 'Chui-sîn pán-pún',
-'historysize' => '($1-vi kûng-chû)',
-'historyempty' => '(khûng)',
+'historysize' => '($1-vi kûng-chû)',
+'historyempty' => '(khûng)',
# Revision feed
'history-feed-title' => 'Siû-thin li̍t-sṳ́',
@@ -560,16 +561,16 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'history-feed-empty' => 'Só chhiáng-khiù ke vùn-chông put-chhùn-chhai. Khó-nèn yí-kîn pûn-ngìn chhù-thet fe̍t-chá chhùng-sîn min-miàng. Sòng-chhṳ [[Special:Search|Sêu-chhà pún-chham]] siong-kôan ke sîn-kien vùn-chông.',
# Revision deletion
-'rev-deleted-comment' => '(chu-sṳt yí-kîn yì-chhù)',
-'rev-deleted-user' => '(Yung-fu-miàng yí-kîn yì-chhù)',
-'rev-deleted-event' => '(hong-muk yí-kîn yì-chhù)',
+'rev-deleted-comment' => '(chu-sṳt yí-kîn yì-chhù)',
+'rev-deleted-user' => '(Yung-fu-miàng yí-kîn yì-chhù)',
+'rev-deleted-event' => '(hong-muk yí-kîn yì-chhù)',
'rev-deleted-text-permission' => 'Ke-vùn-chông siû-thin yí-kîn pûn-chhiùng kûng-khiung vùn-tóng chûng yì-chhù. Chhai [{{fullurl:Special:Log/delete|page={{PAGENAMEE}}}} chhù-thet ngit-ki] chûng khó-nèn kiám-chhà to siòng-se ke sin-sit.',
'rev-deleted-text-view' => 'Ke-vùn-chông siû-thin yí-kîn pûn-chhiùng kûng-khiung vùn-tóng chûng yì-chhù. Chok-vi mióng-chham ke kón-lî-yèn, khó-yî kiám-chhà; Chhai[{{fullurl:Special:Log/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} chhù-thet ngit-ki] chûng khó-nèn kiám-chhà to siòng-se ke sin-sit.',
'rev-delundel' => 'Hién-sṳ/yún-chhòng',
'revisiondelete' => 'Chhù-thet/fî-fu̍k chhù-hi ke siû-thin',
'revdelete-nooldid-title' => 'Mò-yû muk-phêu siû-thin',
'revdelete-nooldid-text' => 'Mò-yû chṳ́-thin chhṳ́chhâu-chok ke muk-phêu siû-thin.',
-'revdelete-selected' => "'''Sién-chhí '''$1''' ke $2-chhṳ siû-thin:'''",
+'revdelete-selected' => "'''Sién-chhí [[:$1]] ke $2-chhṳ siû-thin:'''",
'logdelete-selected' => "'''Chhí-chhṳ '''$1''' ke $2-ke ngit-ki hong-muk:'''",
'revdelete-text' => "'''Chhù-thet ke siû-thin yìn-yèn chiông-voi hién-sṳ chhai vùn-chông li̍t-sṳ́ chûng, than vùn-sṳ nui-yùng yí-kîn put-nèn pûn chung-ngìn fóng-mun.''' Chhai chhṳ́ miong-chham ke khì-thâ kón-lî-yèn chiông chhòi-nèn fóng-mun yún-chhòng ke nui-yùng pin theu-ko siông-thùng ke kie-mien fî-fu̍k chhù-hi, chhù-fî miong-chham kûng-chok-chá chin-hàng han-chṳ.",
'revdelete-legend' => 'Sat-thin siû-thin han-chṳ:',
@@ -610,11 +611,11 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'mergehistory-list' => 'Khó-yî ha̍p-yit ke piên-sip li̍t-sṳ́',
# Diffs
-'difference' => '(Siû-thin pán-pún-kiên ke chhâ-yi)',
+'difference' => '(Siû-thin pán-pún-kiên ke chhâ-yi)',
'lineno' => 'Thi $1-hàng:',
'compareselectedversions' => 'Pí-káu sién-thin ke pán-pún',
'editundo' => 'Chhat-sêu',
-'diff-multi' => '($1-ke chûng-thù ke siû-thin pán-pún mò-yû hién-sṳ.)',
+'diff-multi' => '($1-ke chûng-thù ke siû-thin pán-pún mò-yû hién-sṳ.)',
'diff-movedto' => 'yì-thung to $1',
'diff-styleadded' => 'Yí-kîn kâ-ngi̍p $1 yong-sṳt-péu',
'diff-added' => 'Yí-kîn kâ-ngi̍p $1',
@@ -636,7 +637,7 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'notextmatches' => 'Mò-yû vùn-chông nui-yùng phit-phi',
'prevn' => 'Chhièn $1-ke',
'nextn' => 'hâ $1-ke',
-'viewprevnext' => 'Kiám-sṳ ($1) ($2) ($3).',
+'viewprevnext' => 'Kiám-sṳ ($1) ($2) ($3).',
'searchhelp-url' => 'Help:Pông-chhu',
'showingresults' => "Ha-mien hién-sṳ chhiùng thi-'''$2'''-thiàu khôi-sṳ́ ke '''$1'''-thiàu kiet-kó:",
'showingresultsnum' => "Ha-mien hién-sṳ chhiùng thi-'''$2'''-thiàu khôi-sṳ́ ke '''$3'''-thiàu kiet-kó:",
@@ -692,7 +693,7 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'recentchangescount' => 'Chui-khiûn kiên-kói chûng ke phiên-siá chúng-su:',
'savedprefs' => 'Ngì-ke ke-ngìn chhâm-su sat-chṳ yí-kîn pó-chhùn.',
'timezonelegend' => 'Sṳ̀-khî',
-'timezonetext' => '¹Sû-ngi̍p tông-thi sṳ̀-kiên lâu fu̍k-khí sṳ̀-kiên (UTC) ke sṳ̀-chhâ.',
+'timezonetext' => '¹Sû-ngi̍p tông-thi sṳ̀-kiên lâu fu̍k-khí sṳ̀-kiên (UTC) ke sṳ̀-chhâ.',
'localtime' => 'Tông-thi sṳ̀-kiên',
'timezoneoffset' => 'Sṳ̀-chhâ¹',
'servertime' => 'Fu̍k-vu hi-khí sṳ̀-kiên',
@@ -707,7 +708,7 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'userrights-lookup-user' => 'Kón-lî yung-fu khiùn-chung',
'userrights-user-editname' => 'Sû-ngi̍p yung-fu-miàng:',
'editusergroup' => 'Phiên-cho yung-fu khiùn-chû',
-'editinguser' => "Chang-chhai phiên-siá yung-fu '''[[User:$1|$1]]''' ([[User talk:$1|{{int:talkpagelinktext}}]] | [[Special:Contributions/$1|{{int:contribslink}}]])",
+'editinguser' => "Chang-chhai phiên-siá yung-fu '''[[User:$1|$1]]''' ([[User talk:$1|{{int:talkpagelinktext}}]] | [[Special:Contributions/$1|{{int:contribslink}}]])",
'userrights-editusergroup' => 'Phiên-chho yung-fu khiùn-chung',
'saveusergroups' => 'Pó-chhùn yung-fu khiùn-chû',
'userrights-groupsmember' => 'Su̍k-yî:',
@@ -718,7 +719,7 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'group-bot' => 'Kî-hi-ngìn',
'group-sysop' => 'Kón-lî-yèn',
'group-bureaucrat' => 'Hàng-chṳn-yèn',
-'group-all' => '(chhiòn-phu)',
+'group-all' => '(chhiòn-phu)',
'group-bot-member' => 'Kî-hi-ngìn',
'group-sysop-member' => 'Kón-lî-yèn',
@@ -731,7 +732,7 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'rightslog' => 'Yung-fu khièn-han ngit-ki',
'rightslogtext' => 'Yî-ha ki-liu̍k yung-fu khièn-han ke kiên-kói ki-liu̍k.',
'rightslogentry' => 'Chiong $1 ke khièn-han chhiùng $2 kói-vi $3',
-'rightsnone' => '(mò)',
+'rightsnone' => '(mò)',
# Recent changes
'nchanges' => '$1-chhṳ kiên-kói',
@@ -756,7 +757,7 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'newpageletter' => 'Sîn',
'boteditletter' => 'Kî-hi',
'number_of_watching_users_pageview' => '[$1-ke kôan-chu yung-fu]',
-'rc_categories' => 'Fûn-lui kie-han (yî "|" fûn-kot)',
+'rc_categories' => 'Fûn-lui kie-han (yî "|" fûn-kot)',
'rc_categories_any' => 'Ngim-yi',
# Recent changes linked
@@ -771,7 +772,7 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'reuploaddesc' => 'Fán-fì song-chai péu-tân.',
'uploadnologin' => 'Hàn-mò tên-ngi̍p',
'uploadnologintext' => 'Ngì pit-sî chó-siên [[Special:UserLogin|tên-ngi̍p]] chhòi-nèn sông-chai vùn-khien.',
-'upload_directory_read_only' => 'Song-chhòn muk-liu̍k ($1) put-chhùn-chhai fe̍t-chá mò siá khièn-han.',
+'upload_directory_read_only' => 'Song-chhòn muk-liu̍k ($1) put-chhùn-chhai fe̍t-chá mò siá khièn-han.',
'uploaderror' => 'Song-chhòn chho-ngu',
'uploadtext' => "Sṳ́-yung ha-mien ke péu-tân lòi song-chhòn yung-chhai vùn-chông nui sîn-ke thù-hìn tóng-on. Yeu kiám-sṳ fe̍t-chá sêu-chhà yî-chhièn song-chhòn ke thù-phién khó-yî chin-ngi̍p [[Special:FileList|Thù-hìn chhîn-tân]], song-chhòn lâu chhù-hi chiông-chhai [[Special:Log/upload|Song-chhòn ngit-ki]] chûng ki-liu̍k. Yeu-chhai vùn-chông chûng kâ-ngi̍p thù-hiong, sṳ́-yung yî-ha hìn-sṳt ke lièn-chiap: '''<nowiki>[[{{ns:file}}:file.jpg]]</nowiki>''', '''<nowiki>[[{{ns:file}}:file.png|Thi-von vùn-sṳ]]</nowiki>''' fe̍t-he '''<nowiki>[[{{ns:media}}:file.ogg]]</nowiki>'''.",
'uploadlog' => 'Song-chhòn ki-liu̍k',
@@ -788,21 +789,22 @@ Tông-tsûng pûn $3 fûng-só ke ngièn-yîn he ''$2''",
'illegalfilename' => 'Tóng-on miàng "$1" pâu-hàm yû hong-mien phêu-thì só kim-chṳ́ ke sṳ-fù. Chhiáng kói-miàng-heu chhùng-sîn song-chhòn.',
'badfilename' => 'Tóng-on miàng yí-kîn pûn-ngìn kói-cho "$1"。',
'filetype-badmime' => 'MIME lui-phe̍t "$1" put-he yùng-hí ke tóng-on kak-sṳt.',
-'filetype-missing' => 'Ke tóng-on miàng-chhṳ̂n pin mò-yû fu tóng-miàng (hiong ".jpg").',
+'filetype-missing' => 'Ke tóng-on miàng-chhṳ̂n pin mò-yû fu tóng-miàng (hiong ".jpg").',
'large-file' => 'Kien-ngi tóng-on thai-séu put-nèn chhêu-ko $1; pún tóng-on thai-séu he $2.',
'largefileserver' => 'Liá-ke tóng-on ke thai-séu fu̍k-chhiùng-hi fûn-phi yún-chún ke thai-séu hàn-yeu thai.',
'emptyfile' => 'Ngì só song-chhòn ke tóng-on put chhùn-chhai. Liá khó-nèn he chhut-yì tóng-on miàng chho-ngu. Chhiáng kiám-chhà ngì he-feu chṳ̂n yeu song-chhòn chhṳ́ tóng-on.',
-'fileexists' => "Yí-kîn chhùn-chhai siông-thùng miàng-chhṳ̂n ke tóng-on, kó-yèn ngì mò-fap khok-thin ngì he-feu yeu kói-pien kì, chhiáng kiám-chhà '''<tt>$1</tt>'''.",
-'fileexists-extension' => "Yit-ke siông-sṳ tóng-miàng ke tóng-on yí-kîn chhùn-chhai:<br />
-Song-chhòn tóng-on ke tóng-miàng: '''<tt>$1</tt>'''<br />
-hien-chhai yû tóng-on ke tóng-miàng: '''<tt>$2</tt>'''<br />
+'fileexists' => "Yí-kîn chhùn-chhai siông-thùng miàng-chhṳ̂n ke tóng-on, kó-yèn ngì mò-fap khok-thin ngì he-feu yeu kói-pien kì, chhiáng kiám-chhà '''<tt>[[:$1]]</tt>'''.
+[[$1|thumb]]",
+'fileexists-extension' => "Yit-ke siông-sṳ tóng-miàng ke tóng-on yí-kîn chhùn-chhai: [[$2|thumb]]
+* Song-chhòn tóng-on ke tóng-miàng: '''<tt>[[:$1]]</tt>'''
+* Hien-chhai yû tóng-on ke tóng-miàng: '''<tt>[[:$2]]</tt>'''
Chhiáng sién-chet yit-ke put-thùng ke miàng-sṳ.",
'fileexists-thumb' => "<center>'''Yí-kîn chhùn-chhai ke thù-hìn'''</center>",
-'fileexists-thumbnail-yes' => "Liá-ke tóng-on chhin-chhiong he yit-pu thù-hìn ke suk-thù pán-pún ''(suk-thù)''.
-Chhiáng kiám-chhà chhîn-chhú ke tóng-on '''<tt>$1</tt>'''.<br />
+'fileexists-thumbnail-yes' => "Liá-ke tóng-on chhin-chhiong he yit-pu thù-hìn ke suk-thù pán-pún ''(suk-thù)''. [[$1|thumb]]
+Chhiáng kiám-chhà chhîn-chhú ke tóng-on '''<tt>[[:$1]]</tt>'''.
Kó-yèn kiám-chhà heu ke tóng-on he khiung-thùng ngièn-pún thù-hiong ke thai-séu he yit-yong, chhiu put-yung song-chhòn tô yit-puk suk-thù.",
'file-thumbnail-no' => "Ke tóng-on he yî '''<tt>$1</tt>''' khôi-sṳ́.
-Hó-chhiong yit-puk thù-hìn ke suk-thù pán-pún ''(thù-hìn)''.
+Hó-chhiong yit-puk thù-hìn ke suk-thù pán-pún ''(thù-hìn)''.
Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'fileexists-forbidden' => 'Yí-kîn chhùn-chhai ke siông-thùng miàng-chhṳ̂n ke tóng-on; chhiáng fì-chón pin yung yit-ke sîn-ke miàng-chhṳ̂n lòi song-chhòn chhṳ́ tóng-on.[[File:$1|thumb|center|$1]]',
'fileexists-shared-forbidden' => 'Chhai khiung-hióng tóng-on-khu chûng yí-kîn chhùn-chhai chhṳ́ miàng-chhṳ̂n ke tóng-on; Chhiáng fì-chón pin yung yit-ke sîn-ke miàng-chhṳ̂n lòi song-chhòn chhṳ́ tóng-on. [[File:$1|thumb|center|$1]]',
@@ -835,8 +837,8 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'license' => 'Su-khièn',
'nolicense' => 'Mò-yû sién-thin',
-'upload_source_url' => '(Yit-ke yû-háu ke, hí-khó kûng-khôi fóng-mun ke URL)',
-'upload_source_file' => '(ngì thien-nó chûng ke tóng-on)',
+'upload_source_url' => '(Yit-ke yû-háu ke, hí-khó kûng-khôi fóng-mun ke URL)',
+'upload_source_file' => '(ngì thien-nó chûng ke tóng-on)',
# Special:ListFiles
'listfiles_search_for' => 'On-cheu thù-chhiong miàng-chhṳ̂n sêu-chhà:',
@@ -968,12 +970,12 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
# Special:AllPages
'allpages' => 'Só-yû ke hong-mian',
'alphaindexline' => '$1 to $2',
-'nextpage' => 'Hâ yit-chông ($1)',
-'prevpage' => 'Song yit-chông ($1)',
+'nextpage' => 'Hâ yit-chông ($1)',
+'prevpage' => 'Song yit-chông ($1)',
'allpagesfrom' => 'Hién-sṳ chhiùng chhṳ́-chhu khôi-sṳ́ ke hong-mien:',
'allarticles' => 'Só-yû ke vùn-chông',
-'allinnamespace' => 'Só-yû ke hong-mien (su̍k-yî $1 miàng-sṳ khûng-kiên)',
-'allnotinnamespace' => 'Só-yû ke hong-mien (put su̍k-yî $1 miàng-sṳ khûng-kiên)',
+'allinnamespace' => 'Só-yû ke hong-mien (su̍k-yî $1 miàng-sṳ khûng-kiên)',
+'allnotinnamespace' => 'Só-yû ke hong-mien (put su̍k-yî $1 miàng-sṳ khûng-kiên)',
'allpagesprev' => 'Chhièn',
'allpagesnext' => 'Heu',
'allpagessubmit' => 'Thì-kâu',
@@ -1021,7 +1023,7 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
# Watchlist
'watchlist' => 'Kam-sṳ lie̍t-péu',
'mywatchlist' => 'Ngô-ke kam-sṳ lie̍t-péu',
-'watchlistfor' => "('''$1''' ke kam-sṳ lie̍t-péu)",
+'watchlistfor' => "('''$1''' ke kam-sṳ lie̍t-péu)",
'nowatchlist' => 'Ngì ke kam-sṳ lie̍t-péu he khûng-hî.',
'watchlistanontext' => 'Chhiáng $1 yî kiám-sṳ fe̍t-chá phiên-chho ngì-ke kam-sṳ lie̍t-péu.',
'watchnologin' => 'Hàn-mò tên-ngi̍p',
@@ -1066,7 +1068,7 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'deletepage' => 'Chhù-thet hong-mien',
'confirm' => 'Khok-ngin',
'excontent' => 'Nui-yùng pún-lòi he: "$1"',
-'excontentauthor' => 'Nui-yùng he: "$1" (song-chhiá vì-thu̍k kung-hien-chá he "$2")',
+'excontentauthor' => 'Nui-yùng he: "$1" (song-chhiá vì-thu̍k kung-hien-chá he "$2")',
'exbeforeblank' => 'Pûn chhîn-khûng chhièn ke nui-yùng he: "$1"',
'exblank' => 'Vùn-chông he hî-khûng',
'delete-legend' => 'Chhù-thet',
@@ -1087,9 +1089,9 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
'rollbacklink' => 'fî-fu̍k',
'rollbackfailed' => 'Mò-fap fî-fu̍k',
'cantrollback' => 'Vù-fap fî-fu̍k phiên-cho; chui-heu ke kung-hien-chá he pún vùn-chông ke vì-thu̍k chok-chá.',
-'alreadyrolled' => 'Mò-fap fî-fu̍k yù [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|thó-lun]]) chin-hàng ke [[$1]] ke chui-heu phiên-si̍p; khì-thâ ngìn yí-kîn phiên-siá fe̍t-he fî-fu̍k liáu ke-hong. Chui-heu phiên-si̍p-chá: [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Thó-lun]])。',
+'alreadyrolled' => 'Mò-fap fî-fu̍k yù [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|thó-lun]]) chin-hàng ke [[$1]] ke chui-heu phiên-si̍p; khì-thâ ngìn yí-kîn phiên-siá fe̍t-he fî-fu̍k liáu ke-hong. Chui-heu phiên-si̍p-chá: [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Thó-lun]])。',
'editcomment' => "Phiên-siá sot-mìn he: \"''\$1''\"。", # only shown if there is an edit comment
-'revertpage' => 'Fî-fu̍k yù [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|tui-fa]]) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k [[User:$1|$1]] ke chui-heu yit-ke pán-pún', # Additionally available: $3: revid of the revision reverted to, $4: timestamp of the revision reverted to, $5: revid of the revision reverted from, $6: timestamp of the revision reverted from
+'revertpage' => 'Fî-fu̍k yù [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|tui-fa]]) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k [[User:$1|$1]] ke chui-heu yit-ke pán-pún', # Additionally available: $3: revid of the revision reverted to, $4: timestamp of the revision reverted to, $5: revid of the revision reverted from, $6: timestamp of the revision reverted from
'sessionfailure' => 'Ngì-ke tên-ngi̍p sṳ-fû yû mun-thì, vi-liáu fòng-chṳ́ sêu-sit pûn làn-chiet, pún-chhṳ chhâu-chok yí-kîn chhí-sêu, chhiáng-on "song-yit-chông" chhùng-sîn chai-ngi̍p.',
# Protect
@@ -1111,18 +1113,18 @@ Kó-yèn ngì yû liá-ke thù-hìn ke vàn-cháng thai-séu.",
Yî-ha he '''$1''' hien-sṳ̀ ke pó-fu khi̍p-phe̍t:",
'protect-locked-access' => "Ngì-ke chong-fu khièn-han put-nèn kói-chho pó-fu khi̍p-phe̍t, Yî-ha he '''$1''' hien-sṳ̀ ke pó-fu khi̍p-phe̍t:",
'protect-cascadeon' => 'Yî-ha ke {{PLURAL:$1|yit-ke|tô-ke}} hong-mien pâu-hàm pún vùn-chông ke thùng-sṳ̀, khí-thung liáu lièn-só pó-fu, só-yî pún vùn-chông muk-chhièn ya-he pûn pó-fu, vù-nèn phiên-siá. Ngì hí-khó sat-thin pún hong-mien ke pó-fu khi̍p-phe̍t, than liá put tui lièn-só pó-fu yû yáng-hióng.',
-'protect-default' => '(Yi-sat)',
+'protect-default' => '(Yi-sat)',
'protect-level-autoconfirmed' => 'Kim-chṳ́ hàn-mò chu-chhak ke yung-fu',
'protect-level-sysop' => 'Kón-lî-yèn chôn-cho',
'protect-summary-cascade' => 'Lièn-só',
-'protect-expiring' => 'Chûng-chṳ́ chhai-yî $1 (UTC)',
+'protect-expiring' => 'Chûng-chṳ́ chhai-yî $1 (UTC)',
'protect-cascade' => 'Lièn-só pó-fu - pún-chông pâu-hàm ke só-yû hong-mien kiûn yit-phîn pó-fu.',
-'protect-expiry-options' => '2 séu-sṳ̀:2 séu-sṳ̀, 1 thiên:1 thiên, 3 thiên:3 thiên, 1 chû:1 chû, 2 chû:2 chû, 1-ke ngie̍t:1-ke ngie̍t, 3-ke ngie̍t:3-ke ngie̍t, 6-ke ngie̍t:6-ke ngie̍t, 1-ngièn:1-ngièn, yún-kiú :yún-kiú', # display1:time1,display2:time2,...
+'protect-expiry-options' => '1 séu-sṳ̀:1 hour, 1 thiên:1 day,1 chû:1 week,2 chû:2 weeks,1-ke ngie̍t:1 month,3-ke ngie̍t:3 months,6-ke ngie̍t:6 months,1-ngièn:1 year, yún-kiú:infinite', # display1:time1,display2:time2,...
'restriction-type' => 'Khièn-han:',
'restriction-level' => 'Han-chṳ khi̍p-phe̍t:',
'minimum-size' => 'Chui-séu thai-séu',
'maximum-size' => 'Chui-thai thai-séu:',
-'pagesize' => '(Vi-ngièn-chû)',
+'pagesize' => '(Vi-ngièn-chû)',
# Restrictions (nouns)
'restriction-edit' => 'Phiên-siá',
@@ -1167,14 +1169,14 @@ Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut c
# Namespace form on various pages
'namespace' => 'Miàng-sṳ khûng-kiên:',
'invert' => 'Fán-hiong sién-chet',
-'blanknamespace' => '(Chú)',
+'blanknamespace' => '(Chú)',
# Contributions
'contributions' => 'Yung-fu kung-hien',
'mycontris' => 'Ngô-ke kung-hien',
-'contribsub2' => '$1 ($2) ke kung-hien',
+'contribsub2' => '$1 ($2) ke kung-hien',
'nocontribs' => 'Mò-yû chhìm-cháu to fù-ha̍p thi̍t-chṳ̂n ke kiên-kói.', # Optional parameter: $1 is the user name
-'uctop' => '(Chui-sîn siû-thin)',
+'uctop' => '(Chui-sîn siû-thin)',
'sp-contributions-newbies' => 'Chak hién-sṳ sîn kien-li̍p chṳ̂ yung-fu ke kung-hien',
'sp-contributions-newbies-sub' => 'Sîn-sú',
@@ -1195,7 +1197,7 @@ Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut c
# Block/unblock
'blockip' => 'chhà-fûng IP thi-tiám',
-'blockiptext' => 'Yung ha-mien ke péu-tân kim-chṳ́ lòi-chhṳ mêu-yit thi̍t-thin IP thi-tiám ke kiên-kói hí-khó-khièn. Chṳ́-yû chhai-vi fòng-chṳ́ pho-fái, khi̍p fù-ha̍p [[{{MediaWiki:Policy-url}}|Sú-chet]] ke chhìn-khóng hâ chhòi khó chhái-chhí chhṳ́ hàng-thung. Chhiáng chhai ha-mien sû-ngi̍p yit-ke khí-thí ke lî-yù (chhiong-he yîn-sut yit-ke pûn-ngìn pho-fái ke hong-mien).',
+'blockiptext' => 'Yung ha-mien ke péu-tân kim-chṳ́ lòi-chhṳ mêu-yit thi̍t-thin IP thi-tiám ke kiên-kói hí-khó-khièn. Chṳ́-yû chhai-vi fòng-chṳ́ pho-fái, khi̍p fù-ha̍p [[{{MediaWiki:Policy-url}}|Sú-chet]] ke chhìn-khóng hâ chhòi khó chhái-chhí chhṳ́ hàng-thung. Chhiáng chhai ha-mien sû-ngi̍p yit-ke khí-thí ke lî-yù (chhiong-he yîn-sut yit-ke pûn-ngìn pho-fái ke hong-mien).',
'ipaddress' => 'IP thi-tiám',
'ipadressorusername' => 'IP thi-tiám fe̍t-he yung-fu-miàng',
'ipbexpiry' => 'Khì-han:',
@@ -1214,7 +1216,7 @@ Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut c
'ipbenableautoblock' => 'Chhṳ-thung chhà-fûng ke-yung-fu sṳ́-yung-ko ke IP thi-tiám',
'ipbsubmit' => 'Chhà-fûng ke-yung-fu',
'ipbother' => 'Khì-thâ sṳ̀-kiên:',
-'ipboptions' => '2 séu-sṳ̀:2 séu-sṳ̀, 1 thiên:1 thiên, 3 thiên:3 thiên, 1 chû:1 chû, 2 chû:2 chû, 1-ke ngie̍t:1-ke ngie̍t, 3-ke ngie̍t:3-ke ngie̍t, 6-ke ngie̍t:6-ke ngie̍t, 1-ngièn:1-ngièn, yún-kiú :yún-kiú', # display1:time1,display2:time2,...
+'ipboptions' => '2 hours:2 hours,1 day:1 day,3 days:3 days,1 week:1 week,2 weeks:2 weeks,1 month:1 month,3 months:3 months,6 months:6 months,1 year:1 year,infinite:infinite', # display1:time1,display2:time2,...
'ipbotheroption' => 'khì-thâ',
'ipbotherreason' => 'Khì-thâ lî-yù:',
'ipbhidename' => 'Chhai chhà-fûng ngit-ki, fa̍t-chhiok chhà-fûng lie̍t-péu yî-khi̍p yung-fu lie̍t-péu chûng yún-chhòng yung-fu-miàng.',
@@ -1233,7 +1235,7 @@ Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut c
'unblocked-id' => 'Fûng-kim $1 yí-kîn pûn yì-chhù',
'ipblocklist' => 'Pûn fûng IP thi-tiám lie̍t-péu',
'ipblocklist-submit' => 'Chhìm-cháu',
-'blocklistline' => '$1,$2 kim-fûng $3 ($4)',
+'blocklistline' => '$1,$2 kim-fûng $3 ($4)',
'infiniteblock' => 'yún-kiú',
'expiringblock' => '$1 to-khì',
'anononlyblock' => 'Han-chṳ ngia̍k-miàng yung-fu.',
@@ -1248,7 +1250,7 @@ Chhiáng chhâm-kháu [[Special:Log/delete|chhù-hi ngit-ki]] lòi chhà-chhut c
'blocklogpage' => 'Fûng-só ki-liu̍k',
'blocklogentry' => '"[[$1]]" yí-kîn pûn chhà-fûng $3, chûng-chṳ́ sṳ̀-kiên he $2',
'blocklogtext' => 'Liá-he kôan-yî yung-fu fûng-kim lâu kié-chhù fûng-kim chhâu-chok ke ki-liu̍k. Pûn chhṳ-thung fûng-kim ke IP thi-tiám mò-yû lie̍t-chhut. Chhiáng chhâm-kháu [[Special:IPBlockList|Pûn chhà-fûng ke IP thi-tiám lâu yung-fu lie̍t-péu]].',
-'unblocklogentry' => '"[[$1]]" yí-kîn pûn kié-fûng',
+'unblocklogentry' => '"$1" yí-kîn pûn kié-fûng',
'block-log-flags-anononly' => 'Han-chṳ ngia̍k-miàng ke yung-fu',
'block-log-flags-nocreate' => 'Kim-chṳ́ chhṳ́ IP/Yung-fu kien-li̍p sîn chong-fu',
'block-log-flags-noautoblock' => 'Thìn-chṳ́ yung chhṳ-thung fûng-kim',
@@ -1347,7 +1349,7 @@ Nang-ngoi ngì hí-khó li-yung lièn-kiet thô-chhut tóng-on, yì-yi ngì hí-
'allmessagescurrent' => 'Tông-chhièn ke vùn-sṳ',
'allmessagestext' => 'Liá-piên lie̍t-chhut só-yû hí-khó thin-chṳ ke ne-thúng kie-mien.
Please visit [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation] and [http://translatewiki.net translatewiki.net] if you wish to contribute to the generic MediaWiki localisation.',
-'allmessagesnotsupportedDB' => 'Ne-thúng kie-mien kûng-yung chhu-yî kôan-pit chong-thai (wgUseDatabaseMessages)。',
+'allmessagesnotsupportedDB' => 'Ne-thúng kie-mien kûng-yung chhu-yî kôan-pit chong-thai (wgUseDatabaseMessages)。',
'allmessagesfilter' => 'Chang-chet péu-tha̍t sṳt ko-li thiàu-khien:',
'allmessagesmodified' => 'Chṳ́ hién-sṳ kiên-kói ko ke.',
@@ -1377,7 +1379,7 @@ Please visit [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation]
'importbadinterwiki' => 'Sún-fái ke nui-phu wiki lièn-kiet',
'importnotext' => 'khûng fe̍t-he mò vùn-sṳ',
'importsuccess' => 'Thô-ngi̍p sṳ̀n-kûng!',
-'importhistoryconflict' => 'Chhùn-chhai chhûng-thu̍t ke siû-thin li̍t-sṳ́ (khó-nèn chhai chṳ̂-chhièn yí-kîn thô-ngi̍p-ko chhṳ́vùn-chông)',
+'importhistoryconflict' => 'Chhùn-chhai chhûng-thu̍t ke siû-thin li̍t-sṳ́ (khó-nèn chhai chṳ̂-chhièn yí-kîn thô-ngi̍p-ko chhṳ́vùn-chông)',
'importnosources' => 'Khiam-wiki thô-ngi̍p ngièn mò-yû thin-ngi, thùng-sṳ̀ put yún-chún chhṳ̍t-chiap ke li̍t-sṳ́ song-chhòn.',
'importnofile' => 'Mò-yû song-chhòn thô-ngi̍p tóng-on.',
@@ -1480,19 +1482,19 @@ Please visit [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation]
# Info page
'infosubtitle' => 'Thiàu-muk sêu-sit',
-'numedits' => 'Phiên-chho su-liòng (vùn-chông): $1',
-'numtalkedits' => 'Phiên-chho su-liòng (Thó-lun-chông): $1',
+'numedits' => 'Phiên-chho su-liòng (vùn-chông): $1',
+'numtalkedits' => 'Phiên-chho su-liòng (Thó-lun-chông): $1',
'numwatchers' => 'Kam-sṳ-chá su-muk: $1',
-'numauthors' => 'Chok-chá su-liòng (vùn-chông): $1',
-'numtalkauthors' => 'Chok-chá su-liòng (thó-lun-chông): $1',
+'numauthors' => 'Chok-chá su-liòng (vùn-chông): $1',
+'numtalkauthors' => 'Chok-chá su-liòng (thó-lun-chông): $1',
# Math options
'mw_math_png' => 'Yún-yén sṳ́-yung PNG thù-chhiong',
'mw_math_simple' => 'Kó-yèn he kién-tân ke kûng-sṳt sṳ́-yung HTML, feu-chet sṳ́-yung PNG thù-chhiong',
'mw_math_html' => 'Chhin khó-nèn chhái-yung HTML, fe̍t-he yung PNG thù-tóng',
-'mw_math_source' => 'Hién-sṳ TeX thoi-ho (sṳ́-yung vùn-sṳ hi-khí sṳ̀)',
+'mw_math_source' => 'Hién-sṳ TeX thoi-ho (sṳ́-yung vùn-sṳ hi-khí sṳ̀)',
'mw_math_modern' => 'Chhûi-chien sîn-pán hi-khí sṳ́-yung',
-'mw_math_mathml' => 'Chhin khó-nèn sṳ́-yung MathML (sṳ-ngiam chûng)',
+'mw_math_mathml' => 'Chhin khó-nèn sṳ́-yung MathML (sṳ-ngiam chûng)',
# Patrolling
'markaspatrolleddiff' => 'Phêu-ki sṳ̀n-vì yí-kîn kiám-chhà',
@@ -1508,7 +1510,7 @@ Please visit [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation]
# Patrol log
'patrol-log-page' => 'Sùn-chhà ki-liu̍k',
'patrol-log-line' => 'Yí-kîn phêu-sṳ $1/$2-pán cho yí-kîn sùn-chhà ke $3',
-'patrol-log-auto' => '(chhṳ-thung)',
+'patrol-log-auto' => '(chhṳ-thung)',
# Image deletion
'deletedrevision' => 'Yí-kîn chhù-thet khiu-ke pán-pún $1.',
@@ -1521,8 +1523,8 @@ Please visit [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation]
'mediawarning' => "'''Kín-ko''': Ke-tóng-on khó-nèn pâu-hàm ok-yi am-ho, chṳp-hàng kì khó-nèn tui ngì-ke ne-thúng tai-lòi ngùi-hiám.<hr />",
'imagemaxsize' => 'Chhai thù-chhiong mèu-siá chông tui thù-chhiong thai-séu han-chṳ he:',
'thumbsize' => 'Lio̍k-thù thai-séu:',
-'file-info' => '(tóng-on thai-séu: $1, MIME lui-hìn: $2)',
-'file-info-size' => '($1 × $2 chhiong-su, tóng-on thai-séu:$3 ,MIME lui-hìn:$4)',
+'file-info' => '(tóng-on thai-séu: $1, MIME lui-hìn: $2)',
+'file-info-size' => '($1 × $2 chhiong-su, tóng-on thai-séu:$3 ,MIME lui-hìn:$4)',
'file-nohires' => '<small>Mò kien-kô kié-chhiong-thu khó-yî thì-kiûng.</small>',
'show-big-image' => 'Vàn-cháng ke kié-chhiong-thu',
'show-big-image-thumb' => '<small>Liá-ke puk-suk-thù ke kié-chhiong-thu he: $1 × $2 chhiong-su</small>',
@@ -1530,7 +1532,7 @@ Please visit [http://www.mediawiki.org/wiki/Localisation MediaWiki Localisation]
# Special:NewFiles
'newimages' => 'Sîn-kien thù-chhiong ke va̍k-lòng',
'imagelisttext' => 'Yî-ha he on $2 phài-lie̍t ke $1-ke tóng-on lie̍t-péu.',
-'showhidebots' => '($1 kî-hi-ngìn)',
+'showhidebots' => '($1 kî-hi-ngìn)',
'noimages' => 'Mò-khó kiám-sṳ thù-chhiong.',
'ilsubmit' => 'Chhìm-cháu',
'bydate' => 'on-cheu ngit-khì',
@@ -1592,13 +1594,13 @@ Kó-yèn ngì *mò-yû* thì-chhut liá-ke chhiáng-khiù, chhiáng put-yeu ti
# Trackbacks
'trackbackbox' => 'Chhṳ́ vùn-chông ke yîn-yung:<br />
$1',
-'trackbackremove' => '([$1 Chhù-me̍t])',
+'trackbackremove' => '([$1 Chhù-me̍t])',
'trackbacklink' => 'Fì-hióng',
'trackbackdeleteok' => 'Trackback chhù-hi sṳ̀n-kûng.',
# Delete conflict
'deletedwhileediting' => 'Kín-ko: Chhṳ́-hong chhai ngì khôi-sṳ́ phiên-cho chṳ̂-heu yí-kîn pûn Chhù-thet!',
-'confirmrecreate' => "Chhai ngì phiên-chho liá-ke thiàu-muk heu, yung-fu [[User:$1|$1]]([[User talk:$1|tui-fa]]) yî ha-lie̍t ngièn-yîn chhù-thet liá-ke vùn-chông:
+'confirmrecreate' => "Chhai ngì phiên-chho liá-ke thiàu-muk heu, yung-fu [[User:$1|$1]]([[User talk:$1|tui-fa]]) yî ha-lie̍t ngièn-yîn chhù-thet liá-ke vùn-chông:
: ''$2''
Chhiáng chhai chhùng-sîn kien-chho vùn-chông chhièn sâm-sṳ̂.",
'recreate' => 'Chhùng-kien',